Standpunten

Zoeken

Algemeen

Voor wie niet het hele verkiezingsprogramma wil lezen hebben we onze actiepunten voor de komende raadsperiode op een rijtje gezet, samen met de resultaten van de afgelopen vier jaar.

Lees verder

Armoedebeleid

Als je pech hebt in het leven, heb je geluk als je in Eindhoven woont. We hebben het armoedebeleid mede mogelijk gemaakt en geknokt om het overeind te houden, ook toen de economische crisis raasde. Daar willen we mee doorgaan! Vooral aandacht voor kinderen!

Lees verder

Bedrijventerreinen

We trekken met de gemeenten in de regio op om meer bedrijven in de regio te krijgen. We kijken op welke bedrijfsterrein in het stedelijk gebied een bedrijf het beste kan landen.

Lees verder

Bouwen en wonen

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte, net als een warme maaltijd. Die behoefte heeft iedereen. Helaas kan niet iedereen in Eindhoven een woning vinden die past.

Lees verder

Buurten en leefbaarheid

Leefbare buurten maak je samen. De bewoners onderling en samen met bedrijven, instellingen en de gemeente. De rol van de gemeente is om ruimte te laten aan de bewoners en om de buurten toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Lees verder

Cultuur

Cultuur doet veel voor een stad. Het biedt ontspanning, draagt bij aan verbinding tussen verschillende groepen, daagt uit om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van talenten van mensen.

Lees verder

De Gemeente

De PvdA wil het huishoudboekje op orde hebben, maar niet ten koste van alles. Simpel: je kunt mensen die per se hulp (zorg, armoedebestrijding) nodig hebben, niet in de kou laten staan. Dat heet menselijkheid. Wij noemen het ook wel solidariteit. Als de gemeente daardoor rode cijfers schrijft, zullen we gedreven zoeken naar oplossingen.

Lees verder

De zorg

De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de zorg. Dat was en is een grote opgave, Met name de financiële gevolgen hiervan hebben vaak de krant gehaald. Maar laten we duidelijk zijn. De PvdA Eindhoven laat mensen die zorg nodig hebben niet in de kou staan. Dus geen budgetplafond wat ons betreft.

Lees verder

Economie en werkgelegenheid

De arbeidsmarkt is een zaak van werknemers en werkgevers, de overheid kan alleen de arbeidsomstandigheden controleren, verbetering afdwingen, en cao’s algemeen verbindend verklaren. Er zullen echter altijd mensen zijn die hulp nodig hebben op hun weg.

Lees verder

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport gaat heel Zuid-Oost-Brabant aan. Daarom neemt de PvdA Eindhoven met een aantal omliggende gemeenten een gezamenlijk standpunt in:

Lees verder

Gemengde wijken

Corporaties zijn sinds 2015 aan strengere regels gebonden bij de woningtoewijzing. De woningvoorraad gaat vooral naar huishoudens met een inkomen tot € 34.000,-, zodat er weinig huurtoeslag uitbetaald hoeft te worden. Dat zorgt ervoor dat wijken met veel sociale huurwoningen steeds eenzijdiger worden qua samenstelling. Jammer, we waren in Eindhoven juist trots op onze gemengde wijken!

Lees verder

Gezondheid

Niet iedereen is even gezond. Maar iedereen zou wel dezelfde mogelijkheden moeten hebben om zo gezond mogelijk te blijven. Armoede helpt bijvoorbeeld niet. De bestrijding van armoede blijft daarom een hoofdpunt voor de PvdA.

Lees verder

Goede hulp bij schulden

De economie trekt aan. Tijd om te zorgen dat iedereen daarvan profiteert. Ook mensen met schulden. Ja, die zijn er veel. Landelijk loopt een op de vijf huishoudens risico op problematische schulden. Dat is in Eindhoven niet anders.

Lees verder

Groen Eindhoven

Eindhoven is 1 van de groenste steden van Nederland en dat willen we graag zo houden en verder uitbreiden. Bomen en planten zijn om drie redenen zeer belangrijk. Ten eerste verbeteren ze de luchtkwaliteit in de stad.

Lees verder

Inclusieve stad

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in Eindhoven. Eindhoven is tenslotte van ons allemaal. De PvdA is zich er terdege van bewust dat de participatiemaatschappij twee kanten heeft.

Lees verder

Mobiliteit

Goed lopend verkeer is super belangrijk. Voor de economie en de arbeidsmarkt is de bereikbaarheid van Eindhoven een centraal punt. Meer asfalt, zou je zeggen. Maar dat gaat ten koste van de leefbaarheid van de binnenstad.

Lees verder

Onderwijs

Eindhoven heeft zonder meer goede onderwijsvoorzieningen. We zijn de enige stad in Nederland die kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie heeft samengevoegd, waardoor kinderen werkelijk samen opgroeien.

Lees verder

Privacy

Veel van wat we op het internet doen, wordt vastgelegd. Maar weten we wel wie onze gegevens heeft en wat ermee gedaan wordt?

Lees verder

Senioren en zorg

Ouderen zijn langer dan voorheen gesteld op hun zelfstandigheid. De PvdA ondersteunt die ontwikkeling. Dus willen we dat de zorg gegeven wordt die nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Dat betekent maatwerk en een persoonlijke aanpak.

Lees verder

Sport

Sport verbroedert, nog steeds. Het is leuk, ontspant, draagt bij aan saamhorigheid, aan leefbaarheid, aan sociale contacten en aan de gezondheid. Wie wil sporten, moet kunnen sporten. Omdat vroeg geleerd oud gedaan is, willen we de vakleerkracht bewegen terug op de basisschool.

Lees verder

Veiligheid

Een gelukkige samenleving is een veilige samenleving. Eindhoven moet veiliger. De criminaliteitscijfers moeten omlaag. En dan hebben we het niet alleen over woninginbraken en fietsdiefstallen. Ook de vermenging van de onder- en bovenwereld moet stoppen. Deze ondermijnt onze samenleving en onze democratie.

Lees verder