Standpunten

Zoeken

Bereikbaarheid, mobiliteit en verkeer

Een bereikbare Brainportregio is van enorm belang voor inwoners en de economie. Mensen moeten zich goed kunnen bewegen binnen de stad en in de regio, ook als Eindhoven zich nog verder ontwikkelt. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de uitstoot door verkeer drastisch te verminderen. Deze mobiliteitstransitie vraagt veel aanpassing van iedereen. We moeten ons op andere manieren gaan verplaatsen en via vervoersmiddelen die schoner zijn. Dat gaat niet zonder hobbels en zeker niet vanzelf. Mobiliteit mag voor niemand te duur worden en het verkeer moet veilig blijven. We zien een belangrijke rol voor uitgebreide fietsnetwerken, een betaalbaar en toegankelijk OV en voor deelmobiliteit die betaalbaar is voor iedereen.

Lees verder

Buurten en Wijken

Prettig wonen in een schone buurt, je veilig voelen in om en je huis, meebeslissen over je leefomgeving: allemaal belangrijke aspecten van leefbaarheid. Gelukkig is het basisniveau van de Eindhovense wijken goed: we hebben geen ‘onbegaanbare’ buurten. En hoe hard onze stad ook groeit, we koesteren de eigenheid van onze stadsdelen.

Lees verder

Cultuur

Via cultuur voelen mensen zich verbonden. Het prikkelt, ontroert, biedt andere perspectieven en zet aan tot reflectie en ontwikkeling. Iedereen in de stad moet daarom de mogelijkheid hebben om van kunst en cultuur te genieten en zich via actieve deelname kunnen ontplooien. Goede, bereikbare cultuurvoorzieningen zijn daarbij belangrijk, net als een breed, gevarieerd en betaalbaar programma.

Lees verder

Economie

We zijn trots op wat de Brainportregio door samenwerking heeft bereikt. Wereldwijd staan we bekend om ons innovatief vermogen, onze technologie en ons design. Tegelijkertijd zien we in de economische situatie van nu ook grote ongelijkheid. De koopkracht voor mensen met een baan stijgt niet of nauwelijks, maar winsten voor aandeelhouders schieten door het plafond. Mensen die via online platforms van klein klusje naar klein klusje rollen, kennen geen bestaanszekerheid. En een deel van de ondernemers heeft de coronacrisis alleen overleefd met steun van de overheid. Ook toenemende inflatie en een voortdurende concurrentiestrijd – om de markt en om talent – maken de economie kwetsbaar. Samenwerking blijft dus belangrijk om alle uitdagingen goed aan te gaan. Met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gaan we in Eindhoven voorop lopen bij het toepassen van innovaties. Met name innovaties die passen bij het DNA van de regio, oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen en op een positieve wijze bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van inwoners. Daarom houden we vast aan de gemeentelijke financiële bijdrage voor Brainport Development.

Lees verder

Financiën

Hoe betalen we dit?

Lees verder

Inclusief Eindhoven

Eindhoven is een van de meest diverse steden van Nederland. Van oudsher komen mensen van heinde en ver om mee te bouwen aan onze stad: expats, studenten, Brabanders uit de regio, andere Nederlanders en ook vluchtelingen. Die diversiteit is één van de krachten van onze stad, want er is al veel neergezet om trots op te zijn en we zijn een voorbeeld over de hele wereld. Samenleven in verscheidenheid is niet altijd gemakkelijk. Het gaat niet vanzelf en er is aandacht en investering voor nodig. We hebben oog voor de vervreemding die bewoners kunnen ervaren in snel veranderende wijken.

Lees verder

Inwoners en de overheid

De gemeente geeft richting en vorm aan onze gemeenschappelijke zaak. Ze maakt initiatieven van inwoners mogelijk. Daarom hebben we een krachtige gemeentelijke organisatie nodig. Die durft, constant beter wil worden en problemen aanpakt vanuit verantwoordelijkheid. Maar we willen ook een menselijke overheid: Eindhovenaren moeten zich niet machteloos voelen tegenover dit machtige apparaat. Echt en menselijk contact vormt de basis.

Lees verder

Jeugdzorg

Ieder Eindhovens kind moet eruit kunnen halen wat erin zit. Het moet niet uitmaken in wat voor een gezin, huis of buurt je opgroeit. Kinderen krijgen gelijke kansen en we bieden ze hier een goede basis voor. Voor sommige kinderen betekent dit dat er goede jeugdzorg beschikbaar moet zijn en voor hun ouders betekent dit dat er oog moet zijn voor de uitdagingen waar zij voor staan.

Lees verder

Onderwijs

Het onderwijs is de aangewezen plek om elk kind een gelijke kans te geven. Wat erin zit, moet er in Eindhoven uit kunnen komen. Wij blijven ons dus sterk maken voor goed en eerlijk onderwijs. Onze ambitie hebben we samen met het lokale onderwijs eerder vertaald in de Lokale Educatieve Agenda. De belangen van Eindhovense kinderen vormen de rode draad: “Iedereen doet mee!”

Lees verder

Sport

Sport biedt plezier aan jong en oud en past heel goed in een gezonde levensstijl. Het brengt ook verbinding tot stand en is voor veel Eindhovenaren een primaire levensbehoefte. Daarom maken we sport laagdrempeliger en aantrekkelijker voor meer mensen.

Lees verder

Veiligheid en criminaliteit

In je eigen stad en zeker rond je eigen woning, je thuis, moet je je veilig voelen. Veilig in het verkeer, tegen diefstal en inbraak, tegen huiselijk en ander geweld, en veilig tegen criminaliteit. Voor veel Eindhovenaren is dit goed op orde. Woninginbraken en fietsendiefstallen zijn al drastisch gedaald. Er liggen ook nog grote uitdagingen. Ook de andere criminaliteitscijfers moeten omlaag. We pakken ondermijnende criminaliteit stevig aan. Misdaad mag niet lonen en dat is het goede voorbeeld dat we aan inwoners en hun kinderen geven. Geen geduld maar een harde aanpak van mensen die onze stad vernielen, voor crimineel gewin misbruiken, of die onze hulpverleners of andere Eindhovenaren lastigvallen.

Lees verder

Vergroening en duurzaamheid

Door verduurzaming komen er de komende jaren kansen op een comfortabeler woning met lagere energiekosten. Veel mensen en organisaties willen ook graag duurzamer worden. Ze zien in dat grote transities op gebied van onze energievoorziening, vergroening en mobiliteit echt nodig zijn. Vaak is wat nodig is onduidelijk, overweldigend, of te duur. Dat komt allemaal bovenop alle andere grote en snelle veranderingen waarmee mensen in hun leven te maken hebben. We zorgen dat verduurzaming laagdrempeliger en eenvoudiger wordt, en de ongelijkheid niet verder vergroot.

Lees verder

Werk, arbeidsparticipatie en inkomen

Onze Eindhovense economie groeit als kool en de banenmotor doet zijn werk. Onze Eindhovense welvaart moet wel eerlijker verdeeld worden. Veel mensen krijgen steeds meer mogelijkheden, terwijl anderen geen bestaanszekerheid kennen. Schijnzelfstandigheid en nul-urencontracten nemen toe. Jongeren en andere inwoners verliezen hun baan. ZZP’ers kunnen geen huis kopen. Veel gezinnen raken razendsnel in armoede. Dat is niet acceptabel in onze stad: een stabiele baan, een fijne woning en voldoende inkomsten moeten voor iedereen mogelijk zijn.

Lees verder

WMO en Gezondheidszorg

Een gezond Brainport heeft inwoners die gezond zijn van lichaam en geest. Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. En nóg minder als een gezonde levensstijl niet van jongs af aan is aangeleerd. Voor mensen die minder verdienen lijkt het extra moeilijk. Want we zien dat wie minder verdient, vaak ongezonder is en korter leeft. We leggen ons niet neer bij die grote verschillen tussen inkomens- en opleidingsniveaus en willen een langer en kwalitatief beter leven voor álle Eindhovenaren.

Lees verder

Wonen, ruimtelijke ordening en grondbeleid

In de afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat er duizenden betaalbare woningen zijn gebouwd. Daarnaast hebben we grote gebiedsontwikkelingen gerealiseerd waar iedereen trots op is. Internationaal worden ze geroemd. De marktwerking op de woningmarkt hebben we geminimaliseerd om de betaalbaarheid zo groot mogelijk te houden, en tegelijkertijd hebben we de sociale woningbouw geborgd. Ook realiseerden we meer dan 1000 verplaatsbare woningen die op korte termijn soelaas bieden. En we gaan door met aanpakken.

Lees verder