Buurten en Wijken

Prettig wonen in een schone buurt, je veilig voelen in om en je huis, meebeslissen over je leefomgeving: allemaal belangrijke aspecten van leefbaarheid. Gelukkig is het basisniveau van de Eindhovense wijken goed: we hebben geen ‘onbegaanbare’ buurten. En hoe hard onze stad ook groeit, we koesteren de eigenheid van onze stadsdelen.

Altijd een oplossing in de buurt

Iedereen moet voldoende voorzieningen in de buurt hebben: scholen, buurtwinkels, ontmoetingspunten, spel- en sportvoorzieningen, openbaar vervoer en groen. We brachten de buurtbibliotheken terug als eerste stap naar verdere uitbreiding van buurtontmoetingspunten. Waar je om de hoek gezelschap vindt, en terecht kunt voor een vraag over thuiszorg en hulp bij financiën. De huidige ‘buurthuizen’ en ‘straatkamers’ ondersteunen we samen met partners (denk aan zorginstellingen, jeugdwerk en de verbinders van ‘Buurt in Bloei’). Onder andere door vrijwilligers uit de buurt te ontzorgen.

Daarnaast heeft iedere wijk en buurt ook eigen wensen en behoeften. En ook eigen problemen. Hier gaan we mee aan de slag met de Eindhovenaren uit de wijk zelf, zoals via inwonersparticipatie. Inwoners kennen de omstandigheden, de problemen én de oplossingen. Met korte lijnen voorkomen we het Stadhuis signalen niet of te langzaam oppikt. Ook betrekken we alle partners die we in de buurt tegenkomen, zoals bijvoorbeeld corporaties en WijEindhoven. En we maken gebruik van het landelijke Volkshuisvestingsfonds.

Gebiedsregisseur in wijken die het nodig hebben

Iedere wijk moet meedelen in de sterkste economie van het land. We investeren extra in de meest kwetsbare wijken van onze stad. Een aantal daarvan heeft de afgelopen jaren veel voor de kiezen gehad. Meer kwetsbare groepen, meer huisjesmelkers, minder saamhorigheid. Buurtorganisaties vinden er moeilijk vrijwilligers. We onderzoeken of mensen in de bijstand als buurtconciërge kunnen bijspringen. In tien wijken met speciale uitdagingen stellen we een gebiedsregisseur aan. Die is een eerste aanspreekpunt in de buurt en kan binnen de muren van het Stadhuis dingen regelen die de buurt nodig heeft. Buurtbewoners hoeven dan nooit te horen dat een bepaalde afdeling niet mee wil werken. Daarnaast maken we goede afspraken met de maatschappelijke organisaties. Want de beste professionals moeten in de meest kwetsbare wijken aan de slag gaan.

Kwetsbare groepen spreiden en proactieve zorg in de buurt

We zorgen voor balans in Eindhoven bij het helpen van kwetsbare doelgroepen. Maatschappelijke opvang, woongroepen en opvanghuizen verspreiden we beter over de stad. In eerste instantie ontlasten we wijken en buurten waar de leefbaarheid al onder druk staat. We versterken de communicatie en verbinding met de directe woonomgeving. De succesvolle wijk-GGD’ers zetten we in op het grensvlak van zorg en veiligheid. Zij zijn toegankelijk voor mensen, zien direct signalen en handelen vanuit het belang van de inwoner. Kwetsbare mensen krijgen betere begeleiding doordat hulpvragen en indicaties niet nodig zijn.

Angelique Bellemakers

Angelique Bellemakers

Angelique Bellemakers (PvdA) is stadsgezant ‘Doorbraak wijkgericht werken’. Naast de wethouders zijn er twee stadsgezanten benoemd. Deze gezanten zijn bedoeld om – op bestuurlijk niveau – een doorbraak of versnelling voor elkaar te krijgen op complexe maatschappelijke opgaven. Opgaven die erg belangrijk zijn voor de samenleving in onze stad en die vragen om extra aandacht

Meer over Angelique Bellemakers