Inclusief Eindhoven

Eindhoven is een van de meest diverse steden van Nederland. Van oudsher komen mensen van heinde en ver om mee te bouwen aan onze stad: expats, studenten, Brabanders uit de regio, andere Nederlanders en ook vluchtelingen. Die diversiteit is één van de krachten van onze stad, want er is al veel neergezet om trots op te zijn en we zijn een voorbeeld over de hele wereld. Samenleven in verscheidenheid is niet altijd gemakkelijk. Het gaat niet vanzelf en er is aandacht en investering voor nodig. We hebben oog voor de vervreemding die bewoners kunnen ervaren in snel veranderende wijken.

Inclusiviteit vanuit de basis

Een inclusieve stad is er voor alle inwoners. Ze laat iedereen meedoen, meedenken en meebeslissen, en weet dus goed wat er onder hen leeft en speelt. We stimuleren en faciliteren initiatieven van Eindhovenaren. Daarom zoeken we naar vernieuwende werkwijzen om te zorgen dat we ook de stemmen horen van mensen die we nu niet bereiken.

Een inclusieve stad start met gelijke rechten voor de helft van onze inwoners: vrouwen. We blijven ons onverminderd inzetten voor initiatieven die bijdragen aan een gelijke en gelijkwaardige positie voor hen. Dit werkt, zoals we bewezen hebben. We blijven onder andere gerichte aandacht besteden aan vrouwelijke rolmodellen: “you can’t be what you can’t see”.

In Eindhoven mag je jezelf zijn

Wat je ook gelooft, waar je ook vandaan komt, welke kleur je ook hebt, op wie je ook valt en van wie je ook houdt: iedereen heeft gelijke rechten en verdient gelijke kansen. Discriminatie komt helaas ook in Eindhoven nog voor. Je achternaam kan aanleiding zijn om niet uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Verliefdheid op iemand van hetzelfde geslacht kan maken dat je klappen krijgt. Een fysieke beperking kan verhinderen dat je ergens naar binnen kunt. Dit is absoluut onacceptabel. We versterken het anti-discriminatie meldpunt en geven als gemeente het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door bij aanbestedingen expliciet te letten op diversiteit. We steunen de GGD Brabant ZuidOost in haar inzet op een gezonde seksuele ontwikkeling. Daarin is aandacht voor seksuele diversiteit (LHBTIQ+).

Alle drempels weg

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht dat geldt voor toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Het verdrag kent mensen met een beperking rechten toe zodat ze onbeperkt kunnen meedoen in de samenleving. Gebouwen, voorzieningen, evenementen, informatie: ook Eindhoven moet toegankelijk zijn voor alle Eindhovenaren, en er kan nog veel worden verbeterd. Dit geldt onder andere voor de toegankelijkheid van informatie, openbare gebouwen en evenementen. Openbare toegankelijke toiletten buiten het centrum zijn er ook niet genoeg. We letten erop dat de gemeente blijft werken aan deze inclusiviteit – ook vanuit haar verantwoordelijkheid voor de naleving van dit verdrag. Daar betrekken we ervaringsdeskundigen bij.

Bruggen bouwen tussen oud en nieuw

De gemeente kan helpen om het samenleven in buurten soepeler te laten verlopen met goede voorzieningen voor ontvangst, inburgering en samenleven. Als mensen meedoen, gaat samenleven makkelijker. We bundelen onze krachten met maatschappelijke partners en zorgen dat er voldoende verbinders zijn. Zij vormen een welkom voor nieuwe Eindhovenaren en helpen hen om snel te leren waar de stad voor staat en wat er allemaal is om trots op te zijn. Zo vinden ze gauw de weg naar (taal)onderwijs, een baan of vrijwilligerswerk.

De verbinders maken ook contact met de Eindhovenaren voor wie deze verandering moeilijk is. Zij hebben soms het idee dat ze verhuisd zijn zonder van woonruimte te zijn veranderd. Samen zoeken we manieren om Eindhoven ook voor hen goed te laten werken, bijvoorbeeld door ontmoetingen tussen verschillende groepen te organiseren. Zodat ze bijvoorbeeld samenwerken aan inwonersparticipatie.

Prestatieafspraken voor divers personeelsbestand

We zorgen dat ons ambtenarenkorps een goede weerspiegeling van de samenleving is. Herkenbaar beleid voor iedereen in de stad maak je alleen met een divers personeelsbestand. De afgelopen jaren is, ondanks onze inzet, onvoldoende gebeurd. Daarom maken we concrete prestatieafspraken op diversiteit en representativiteit van de organisatie.

Rosa van den Nieuwenhof

Rosa van den Nieuwenhof

Groei mee vanuit gelijke kansen Door mijn werk in de zorg zie ik dat gezondheidsverschillen groeien, dat moet anders. Door mijn vrijwilligerswerk met vluchtelingen zie ik dat school niet altijd de grote gelijkmaker is, dat moet anders. Van mijn vrienden hoor ik dat ze bang zijn nooit een betaalbare woning te kunnen vinden, omdat ze

Meer over Rosa van den Nieuwenhof