Wonen, ruimtelijke ordening en grondbeleid

In de afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat er duizenden betaalbare woningen zijn gebouwd. Daarnaast hebben we grote gebiedsontwikkelingen gerealiseerd waar iedereen trots op is. Internationaal worden ze geroemd. De marktwerking op de woningmarkt hebben we geminimaliseerd om de betaalbaarheid zo groot mogelijk te houden, en tegelijkertijd hebben we de sociale woningbouw geborgd. Ook realiseerden we meer dan 1000 verplaatsbare woningen die op korte termijn soelaas bieden. En we gaan door met aanpakken.

Aanvalsplan Volkshuisvesting

De verschillen binnen Eindhoven zijn onderdeel van onze kracht. In sommige buurten leef je grootstedelijk en in andere buurten juist heel dorps. Dat behouden we, terwijl we wel de uitdagingen van onze volkshuisvesting aangaan. Op dit moment zijn er vooral te weinig betaalbare woningen. Om het tij te keren maken we als stad een Aanvalsplan Volkshuisvesting en nemen we de regie stevig in handen. We vinden leefbaarheid voor Eindhovenaren belangrijker dan winsten voor investeerders en projectontwikkelaars. Een woning is in de eerste plaats een thuis en niet een geldmachine.

Grote gebiedsontwikkelingen

We hebben sinds de oorlog veel kunnen bouwen in onze stad. Woensel Noord is bijvoorbeeld pas veertig jaar oud. De luxe van veel extra ruimte hebben we niet meer. Er zijn afwegingen nodig en compromissen. Omdat we af willen blijven van de groene longen van Eindhoven bouwen we binnen de bestaande stad. In sommige delen moeten we de hoogte in om genoeg betaalbare huizen voor iedereen te realiseren.

Het gebied rondom het station krijgt een impuls en we bouwen er betaalbare woningen voor duizenden Eindhovenaren. Nu wonen er nog relatief weinig mensen. Overdag borrelt en bruist het er terwijl het in de avonduren soms een spookwijk lijkt. We benutten ook de potentie van Winkelcentrum Woensel, het Kastelenplein en diverse andere winkelcentra. Ook daar kunnen nog duizenden mensen fijn wonen.

De betaalbaarheid en inclusiviteit van deze belangrijke bouwlocaties waarborgen we door een sterke regie van de gemeente. We trekken ook meer professionals aan. Mensen die een woning zoeken kunnen we immers niet jarenlang laten wachten. Goede samenwerking met de belanghebbenden en omwonenden krijgt speciale aandacht. We krijgen allemaal te maken met de veranderingen in onze eigen buurt. Daarom vinden we het belangrijk dat er voorafgaand aan een ontwikkeling de zorgen en dilemma’s van buurtbewoners meegenomen worden.

Huurteam controleert zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming en 30-meter regel

De huurmarkt hoort eerlijk te zijn in Eindhoven en we dringen excessen van de markt terug. Daarom komt er zo snel mogelijk een zelfbewoningsplicht voor alle koopwoningen tot € 400.000. We zetten de opkoopbescherming voor bestaande woningen in en gaan die handhaven. We scheppen woonkansen voor gezinnen: geen gezinswoningen als geldmachine. De huidige 30-meter regel voor woningsplitsing blijft van kracht en handhaven we. Het Huurteam controleert dit alles. Ook na 2023 houden we hieraan vast en breiden we het Huurteam uit.

Projectontwikkelaars in een socialere richting

Projectontwikkelaars krijgen ruimte om 20% vrije sector koop- of huurwoningen te realiseren of op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te bouwen. De rest is beschikbaar voor de betaalbare huur- en koopmarkt.

Corporaties dagen we uit om sneller te bouwen en te verduurzamen

Sociale huur blijft echt sociaal. Corporaties zijn hierin onze belangrijkste partners en krijgen een voorkeurspositie als ze het bouwtempo versnellen. Ze bouwen 80% van de totale bouwambitie in de vorm van sociale huurwoningen, midden-huurwoningen en midden-koopwoningen, eventueel in samenwerking met projectontwikkelaars. Corporaties verkopen hun grond alleen nog aan andere woningcorporaties, aan de gemeente of (met een zelfbewoningsplicht) aan particulieren. Samen versnellen we verduurzaming van sociale huurwoningen. Daarbij richten we ons eerst op laaghangend fruit zoals zonnepanelen en isolatie. Verduurzaming leidt zo op termijn tot lagere woonlasten voor de huurder zodat we energie-armoede voorkomen.

Stevig bijsturen via de Wet Voorkeursrecht

We houden grip op de volkshuisvesting en schakelen een tandje bij. We verwerven als gemeente zoveel mogelijk strategische grondposities. Hiervoor gebruiken we de mogelijkheden van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Vastgoedeigenaren die hun gebouw of grond willen verkopen moeten het daarmee eerst aan de gemeente aanbieden. Als eigenaar van belangrijke bouwlocaties realiseren we dan betaalbare woningen. Onze eigen grond verkopen we niet meer, maar leveren we op basis van erfpacht.

Verplaatsbare woningen en een hospitaregeling

We realiseren de komende jaren minimaal 3.000 woningen per jaar. Vanaf 2023 komen daar ook 300 verplaatsbare woningen per jaar bij, in samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Dit worden woningen voor jongeren (starters en studenten), voor expats en voor statushouders. We helpen mensen als ze een lege kamer willen verhuren aan studenten en andere jongeren via de hospitaregeling. En we onderzoeken of er (financiële) belemmeringen zijn om woonruimte te delen of verhuren.  Daarbij kijken we of we de uitkeringskorting bij kamerverhuur of de kostendelersnorm kunnen beëindigen of compenseren.

Verhuisadviseur voor senioren

We willen dat senioren in hun eigen buurt kunnen blijven, ook als ze toe zijn aan een andere woning. Ze kunnen rekenen op onze hulp. Als ze huren, zorgen we samen met onze corporaties voor minimaal een gelijkblijvende huur. Senioren met een koopwoning adviseren en ontzorgen we. Daarvoor benoemen we een Verhuisadviseur Senioren. Deze maakt ook een inventarisatie van waar ouderen wonen en waar ze heen willen. Hiermee stimuleren we gepaste doorstroming die ruimte creëert voor gezinnen.

Daklozen beter helpen

Het toenemend aantal daklozen gaan we goed helpen. Het is te mager om ze alleen op te vangen. We streven naar passende individuele huisvesting binnen het budget en letten op verspreiding over de stad. Ook bieden we begeleiding op maat en een weg naar werk.

Woningen in leegstaande kantoren en bedrijfspanden

We versnellen realisatie van woningen. De gemiddelde doorlooptijd voor een bouwplan is zeven jaar en dus veel te lang. We verkorten dit, ook door meer woningen te realiseren in bedrijfspanden en kantoren. In onze aanpak van commerciële leegstand zoeken we de grens op.

 

De slimste regio bouwt slim

We kennen prachtige bouwinnovaties in de regio. Onze 3d-geprinte woningen en de innovatieve bouw van tijdelijke woningen zijn uniek. Dit past bij de stevige ambities die we hebben. In onze regio bouwen we vanzelfsprekend duurzaam. En zien we de nieuwste toepassingen in de bouw van de Eindhovense woningen terug. Daarom steunen we Eindhoven als living lab dat doorbraken in bouwinnovatie aanjaagt. Waar bijvoorbeeld innovatief gebouwd wordt bovenop bestaande woningen, met hout en andere materialen. Daar hoort ook slimme, innovatieve samenwerking met het bedrijfsleven in onze slimste regio bij. Hen vragen we om woonruimte betaalbaar te houden in Brainport, door ​​mee te betalen aan de onrendabele top van betaalbare woningen. Daarmee helpen ze mee om de regio aantrekkelijk te houden, ook voor hun werknemers.

Tjeerd Ritmeester

Tjeerd Ritmeester

Meekomen, meedenken, meedoen! Mijn naam is Tjeerd Ritmeester, 33 jaar, en namens de PvdA Eindhoven ben ik gemeenteraadslid en vicefractievoorzitter. Ik ben werkzaam op het Clingendael instituut, heb mijn eigen marktonderzoekbureau, en heb de kans gehad om in verschillende landen te mogen wonen en werken. Die ervaringen neem ik mee in de lokale politiek. Waarom

Meer over Tjeerd Ritmeester