Bereikbaarheid, mobiliteit en verkeer

Een bereikbare Brainportregio is van enorm belang voor inwoners en de economie. Mensen moeten zich goed kunnen bewegen binnen de stad en in de regio, ook als Eindhoven zich nog verder ontwikkelt. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de uitstoot door verkeer drastisch te verminderen. Deze mobiliteitstransitie vraagt veel aanpassing van iedereen. We moeten ons op andere manieren gaan verplaatsen en via vervoersmiddelen die schoner zijn. Dat gaat niet zonder hobbels en zeker niet vanzelf. Mobiliteit mag voor niemand te duur worden en het verkeer moet veilig blijven. We zien een belangrijke rol voor uitgebreide fietsnetwerken, een betaalbaar en toegankelijk OV en voor deelmobiliteit die betaalbaar is voor iedereen.

De fiets is cruciaal

Voor een schonere en veiligere stad zonder emissie is de fiets essentieel. Daarom actualiseren we de ‘Agenda Fiets’ zo snel mogelijk. De ambitie is om 20% meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen. We verbinden alle regiogemeenten voor fietsers en zetten stevig in op voldoende budgetten voor verbetering van fietsnetwerken, goede voorzieningen voor elektrische fietsen (zoals laadpunten), fietsparkeerplaatsen en deelfietsen.

Uitgebreid en betaalbaar openbaar vervoer

Een sterk en betaalbaar OV is onmisbaar. Het gratis OV voor minima hebben we weten te behouden. In de afgelopen periode hebben we ook het netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer verder uitgebreid en vanaf 2025 is busvervoer in Eindhoven volledig elektrisch. We onderzoeken de mogelijkheid en betaalbaarheid van gratis OV voor meer Eindhovenaren. Essentiële voorzieningen zoals scholen, zorginstellingen en bedrijventerreinen moeten natuurlijk goed bereikbaar zijn met het OV.

Toegankelijke deelmobiliteit

Deelvoertuigen helpen op termijn het aantal auto’s in het straatbeeld te verminderen. Vaak zijn ze al emissievrij, maar helaas zijn ze voor veel mensen nog te duur. We stimuleren dat deelmobiliteit toegankelijk is voor iedereen, dat wil zeggen dat deze betaalbaar en in de buurt beschikbaar is. Tegelijkertijd voorkomen we verrommeling door slecht geparkeerde exemplaren. We maken ook afspraken over het gebruik van de openbare ruimte met de aanbieders.

Van een autoluw naar een emissievrij Eindhoven binnen de ring

De mede door ons in het leven geroepen strenge milieuzone moet leiden tot emissievrij verkeer binnen de ring in 2030. We helpen inwoners en ondernemers in deze zone om zich hier goed op voor te bereiden. Daarbij hebben we ook oog voor mensen met een beperking. Om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten, voeren we in de hele binnenstad een 30 kilometerzone in. Deze gaan we handhaven, net als de bestaande 30 kilometerzones. De Kleine Berg wordt autovrij, zodat dit deel van Eindhoven nog aantrekkelijker wordt. Om de bereikbaarheid van de binnenstad voor iedereen te garanderen, willen we meer aantrekkelijke P+R-mogelijkheden aan de rand van de stad en stimuleren we het gebruik ervan.

Emissievrij Eindhoven als beeld voor de toekomst

Uiteindelijk kan en moet de hele stad emissievrij worden. We hebben iedereen hierbij nodig. Inwoners en bedrijven moeten zich aanpassen, en daarbij komen ook mooie kansen om te innoveren. Er zijn goede kaders nodig, met name om ook de betaalbaarheid voor alle Eindhovenaren te garanderen. Omdat het zaak is snel aan de slag te gaan, willen we beginnen met een aanpak rond de Fellenoord (Knoop XL) en de Westtangent.

Mobiliteitsambities waarmaken in de regio: bereikbaarheidsakkoord

Mobiliteitsverbeteringen gaan over de stadsgrenzen heen. Daarom zetten we het Bereikbaarheidsakkoord voor de Metropool Regio Eindhoven voort. Gemeenten in de regio werken hierin samen met bedrijven, kennisinstellingen en inwoners om de internationale verbindingen te versterken, de bereikbaarheid van de dagelijkse omgeving te verbeteren, de leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid beter te maken, slimme mobiliteit in de regio te stimuleren, het onderwerp mobiliteit goed te verbinden met andere uitdagingen (zoals duurzaamheid) en de logistiek in de regio goed in te passen.

Eindhoven Airport vermindert geluidsbelasting

We houden vast aan de uitgangspunten van het rapport “Opnieuw Verbonden” (het rapport Van Geel). Vanaf 2022 sturen we dus niet meer op een maximaal aantal vluchten maar op vermindering van de geluidsbelasting in 2030 met 30% ten opzichte van 2019. En we gaan samen met de omwonenden de voortgang op de gemaakte afspraken nauwlettend volgen.

Murat Karatas

Murat Karatas

Groei mee in onze veilige wijken Ik groeide op in een warm gastarbeidersgezin in Woensel West en woon nu met mijn drie kinderen in de prachtige wijk Oude Gracht, op een steenworp van de Karpendonkse plas. Ik ben ondernemer en al enkele jaren lid van het ombudsteam van de PvdA. Ik ben meer van de

Meer over Murat Karatas