Financiën

Hoe betalen we dit?
 • Je blijft alleen baas over je eigen uitgaven als je begroting helder en op orde is. We hebben dus een sluitende begroting, zoals wettelijk voorgeschreven.
 • Incidentele middelen (eenmalig) kunnen alleen worden ingezet voor incidentele uitgaven. Voor structurele uitgaven (meerjarig) is ook structurele dekking nodig in de begroting. Zo houden we onze begroting ook meerjarig in balans.
 • De begroting is realistisch. We doen ons uiterste best om de maatschappelijke doelen waarvoor we geld hebben gereserveerd ook binnen de gestelde tijd af te ronden. En we geven niet meer uit dan we gereserveerd hebben.
 • Blijft er geld over, dan komt dit terug naar de Raad om hierover een besluit te nemen.
 • We houden ons aan de gemeentelijke financiële normen. Het weerstandsvermogen, ons reservepotje voor slechtere tijden, houden we daarom op 10% van onze begroting.
 • Als de PvdA in het college plaatsneemt, worden vooraf afspraken gemaakt over de bestemming van mee- en tegenvallers.
 • De lokale woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) handhaven we op het gemiddelde van de 40 grootste gemeenten in Nederland (de G40).
 • We hervormen de berekening van de woonlasten door de rioolheffing niet langer als een voor iedereen gelijk vast bedrag op te nemen in de jaarlijkse woonlasten. Maar als een percentage van de WOZ-waarde van de woning, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 • De komende jaren ontstaat er structureel financiële ruimte omdat de uitkering van de Rijksoverheid (het gemeentefonds) voor Eindhoven verhoogd wordt. Dit extra geld zet de PvdA in om haar verkiezingsprogramma te realiseren.
 • We zullen blijven kritisch kijken naar subsidieprogramma’s en inkoopcontracten met als doel dat maatschappelijke euro’s goed besteed worden.
 • De Partij van de Arbeid heeft zich ingezet om Eindhoven Airport een normaal dividend te laten uitkeren. De eerste stap is gezet met een voorgenomen uitkering van 30%. We blijven streven naar een dividenduitkering van minimaal 60%.
 • Cultuur en sport: de sporttarieven laten we niet boven de inflatie stijgen, liever minder. Subsidies worden geïndexeerd op het inflatieniveau.
 • Basis van deze financiële paragraaf is de goedgekeurde begroting 2022-2025.