Vergroening en duurzaamheid

Door verduurzaming komen er de komende jaren kansen op een comfortabeler woning met lagere energiekosten. Veel mensen en organisaties willen ook graag duurzamer worden. Ze zien in dat grote transities op gebied van onze energievoorziening, vergroening en mobiliteit echt nodig zijn. Vaak is wat nodig is onduidelijk, overweldigend, of te duur. Dat komt allemaal bovenop alle andere grote en snelle veranderingen waarmee mensen in hun leven te maken hebben. We zorgen dat verduurzaming laagdrempeliger en eenvoudiger wordt, en de ongelijkheid niet verder vergroot.

Energietransitie zonder energie-armoede

We gaan van het gas af zonder dat het leidt tot energie-armoede. Van corporaties verwachten we dat ze hun woningvoorraad verduurzamen. Huizenbezitters die hun woning graag willen klaarmaken voor de toekomst helpen we op weg door minder loketten, eenvoudiger subsidieregelingen en waar nodig, in aanvulling op landelijke regelingen, extra financiële ondersteuning.

Doen wat lokaal werkt voor betere luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit In Eindhoven moet beter. Een deel hebben we zelf niet in de hand doordat vervuilde lucht ook van elders komt, maar: lokaal doen we alles wat mogelijk is. We zetten ons in voor een uitkoopregeling voor oude brommers en scooters, die soms zelfs vervuilender zijn dan een vrachtwagen. Verder stellen we onder meer milieuzones in en stimuleren we de fiets en emissievrije auto’s als vervoersmiddel.

Duurzame daken in Eindhoven

Onze daken bieden veel kansen om onze wijken goed leefbaar te houden. Ze bieden ruimte voor zonnepanelen waarmee we schonere energie krijgen. Daken die met groen begroeid zijn, helpen ons om beter om te gaan met weersextremen zoals hevige regenbuien en meer hitte. En ze bieden letterlijk zuurstof. We stimuleren ondernemers om alle daken die geschikt zijn te voorzien van zonnepanelen, groen, of allebei. Ook de daken van alle Eindhovense schoolgebouwen voorzien we van zonnepanelen en groen. Samen met de corporaties pakken we ook de platte daken van hun flatgebouwen op deze manier aan. Deze investeringen helpen ook om de energielasten voor de gebruikers van de gebouwen betaalbaar te houden.

Duurzame stromingen: aandacht voor water

Water is ook van wezenlijk belang bij de verdere verduurzaming van Eindhoven. De Dommel, het Kanaal en de binnenkort weer blootgelegde Gender bieden niet alleen fijne omgevingen om te vertoeven. Ze bieden ook verkoeling bij extreme hitte, helpen de natuurlijke diversiteit vergroten en zijn belangrijk voor het tegengaan van wateroverlast. Parken en openbare ruimte richten we zoveel mogelijk klimaatbestendig in met bijvoorbeeld zoveel mogelijk capaciteit om water op te vangen.

Biodiversiteit borgen en vergroten

We zorgen goed voor onze bestaande parken en andere groene gebieden en geven deze een kwaliteitsimpuls. Onder andere door meer bomen aan te planten en de variatie in soorten te vergroten. Waar nodig nemen we maatregelen om flora en fauna te beschermen. Voor gebieden die extra aandacht verdienen, stellen we langjarige ecologische beheervisies op.

Groene ideeën worden beloond

De transitie jagen we aan door ieder half jaar een prijsvraag te organiseren voor het beste verduurzamings- of vergroeningsinitiatief van bewoners of buurten. Het winnende idee realiseren we uit een nog op te richten fonds.

Dierenwelzijn

Dieren moeten in Eindhoven met respect worden behandeld. Zeker tijdens de coronacrisis zagen we dat huisdieren te vaak te lichtzinnig werden aangeschaft (en daarna in het asiel belandden). Daarom zijn we blij met de nieuwe Dierenopvang Stichting R.O.Z.E.. We zetten in op goede voorlichting over de verantwoordelijkheden die bij huisdieren horen.

Rosa van den Nieuwenhof

Rosa van den Nieuwenhof

Groei mee vanuit gelijke kansen Door mijn werk in de zorg zie ik dat gezondheidsverschillen groeien, dat moet anders. Door mijn vrijwilligerswerk met vluchtelingen zie ik dat school niet altijd de grote gelijkmaker is, dat moet anders. Van mijn vrienden hoor ik dat ze bang zijn nooit een betaalbare woning te kunnen vinden, omdat ze

Meer over Rosa van den Nieuwenhof