Werk, arbeidsparticipatie en inkomen

Onze Eindhovense economie groeit als kool en de banenmotor doet zijn werk. Onze Eindhovense welvaart moet wel eerlijker verdeeld worden. Veel mensen krijgen steeds meer mogelijkheden, terwijl anderen geen bestaanszekerheid kennen. Schijnzelfstandigheid en nul-urencontracten nemen toe. Jongeren en andere inwoners verliezen hun baan. ZZP’ers kunnen geen huis kopen. Veel gezinnen raken razendsnel in armoede. Dat is niet acceptabel in onze stad: een stabiele baan, een fijne woning en voldoende inkomsten moeten voor iedereen mogelijk zijn.

Echte vooruitgang met een hoger minimumloon

De PvdA wil een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Sommige mensen komen dan niet meer in aanmerking voor toeslagen, gemeentelijke potjes of andere regelingen. Terwijl ze die nog wél nodig hebben. Lokaal gaan we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen die kwijtraken. Zodat een hoger loon echte vooruitgang betekent. De gemeente geeft nu al het juiste voorbeeld in de eigen organisatie en in al haar inkoopcontracten, subsidieregelingen en samenwerkingen. Dit is een waardevolle investering in de bestaanszekerheid van veel mensen. De gemeente laat bij aanbestedingen zwaar meewegen dat de inschrijver voldoet aan de duurzaamheid, integriteits- en diversiteitsnormen van de gemeente Eindhoven.

Scholingsfonds voor een leven lang ontwikkelen

Scholing en training zijn essentieel in een flexibele arbeidsmarkt. Ze helpen om mensen een toekomstperspectief te geven en zelfredzaam te zijn op de arbeidsmarkt. Daarom maken we dit makkelijker. We maken ons hard voor een regionaal (scholings)fonds zodat mensen zich een ‘leven lang kunnen ontwikkelen’. Het bedrijfsleven draagt hier samen met de overheid aan bij. Daarmee behouden en verbreden we de kracht van Brainport.

Investeren in gouden handjes

We hebben meer vakmensen nodig om ervoor te zorgen dat we onze stevige ambities waar kunnen maken. Vakmensen kunnen onze woningen bouwen, onze duurzaamheidsambities realiseren, en zorg bieden aan Eindhovenaren. Onder andere in de bouw- en installatiesector ontstaan er mooie banen met een goed inkomen. We investeren in vakmensen. De omscholingsprogramma’s in samenwerking met het Summa college zijn daarvan een mooi voorbeeld.

Goede plekken behouden voor jongeren

Veel jongeren maakten een valse start doordat ze hun baan verloren tijdens de coronacrisis. We maken afspraken tussen gemeenten en werkgevers, zodat zij leerplekken (BBL) en (stage)plaatsen (BOL) behouden. Als gemeente Eindhoven geven wij daarin het goede voorbeeld.

Het Huis naar Werk

Het Huis naar Werk ontwikkelen we door samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de Ergon, onderwijsinstellingen, het UWV. Inwoners hoeven maar naar één loket in hun zoektocht naar werk. Zij mogen niet in een doolhof terecht komen. We ondersteunen mensen proactief om van baan naar baan te gaan, zodat iedereen een gelijke kans heeft om mee te blijven doen.

Meedoen via een basisbaan

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen net als alle andere mensen meedoen in de stad. Zodat ze met trots hun steentje bijdragen. Daarom maken we basisbanen voor hen. We hebben iedereen ook hard nodig. Er blijft bijvoorbeeld veel werk liggen in de zorg, techniek, bouw en onderwijs. Bedrijven die ons hierbij helpen, hebben een stapje vóór bij het verdelen van opdrachten van de gemeente.

Eén regisseur kijkt naar de mens achter de uitkering

Het is goed dat we een sociaal vangnet hebben. De meeste mensen in de bijstand zitten daar echter al lang in. Dat is geen goede zaak. Vaak komt het door een grote levensgebeurtenis in gezondheid of werk. Mensen leven hierdoor in grote angst om alles kwijt te raken. We kijken door de wetgeving heen en zien de mens achter de uitkering. Onze uitstekende professionals en goed samenwerkende organisaties vormen de basis. Één enkele regisseur helpt mensen vanaf het eerste begin totdat ze duurzaam werk vinden.

Voor mensen in de bijstand staan we een humane aanpak voor waarbij we uitgaan van de talenten van de mensen. We voegen waarde toe. Dat hoeft niet alleen werk te betekenen, maar kan ook bestaan uit vrijwilligerswerk of andersoortige tijdsbesteding.

Experimenteel basisinkomen voor mensen die niet kunnen werken

Sommige mensen kunnen niet werken. Bijvoorbeeld door lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen die al langer dan tien jaar bestaan. Ze komen vaak niet toe aan hun persoonlijke ontwikkeling. Terwijl dat kan helpen om uit de bijstand te komen. Keer op keer krijgen zij te maken met veel administratieve rompslomp en bureaucratie. Daarom starten we een experiment met een basisinkomen voor deze Eindhovenaren, waarbij we hen onvoorwaardelijk helpen bij hun ontwikkeling. De krapte op de arbeidsmarkt geeft kansen op werk. Die kansen moeten we met elkaar pakken. We ondersteunen iedereen die de mogelijkheden heeft om te gaan werken.  Mochten iemand uiteindelijk na veel pogingen willens en wetens niet willen werken, dan is het ook een teken van solidariteit om te handhaven.

Meer begeleiding voor mensen die niet durven werken

Het vergt moed om de onzekere stap van bijstand naar werk te zetten. Je hele leven overhoop gooien is niet eenvoudig, zeker als je al een paar jaar niet gewerkt hebt. Het is spannend om een nieuwe structuur, een nieuwe omgeving en een nieuw ritme te omarmen. Met nieuwe mensen. De eerste stap is bovendien vaak ook nog een tijdelijk of flexcontract, met een minimumloon. Je verliest toeslagen, kunt geen gebruik meer maken van verschillende gemeentelijke regelingen en krijgt vaak extra kosten (kinderopvang, reiskosten).

We helpen hen deze grote stap te zetten. Uit een nieuw fonds krijgen mensen een eenmalige uitkering als ze toeslagen moeten terugbetalen door hun nieuwe inkomen. Of als dan sprake is van een armoedeval. Mensen die vanuit de bijstand een baan vinden, houden zo lang als nodig recht op inkomensondersteunende maatregelen. En als een tijdelijke baan toch weer stopt, kunnen Eindhovenaren een noodknop indrukken: ondersteuning start dan meteen weer.

Kansen voor mensen die niet mogen werken

Nieuwkomers helpen we om snel aan het werk te gaan. Zodat zij hun draai vinden en trots kunnen meebouwen aan Eindhoven. Bovendien hebben we ze, met de krapte op de arbeidsmarkt, hard nodig. De nieuwe inburgeringswet biedt kansen. We ontwikkelen leer-werktrajecten met nieuwkomers en statushouders in de zorg en techniek, waarbij we werk en taalonderwijs combineren.

Extra maatregelen tegen armoede

Ieder kind, ieder mens heeft recht op een gelijke kans en ontwikkeling. Voor mensen die in armoede leven, is dat een uitdaging. Zij zijn extra kwetsbaar, komen sneller in schulden terecht en ook bij volgende generaties blijven de gevolgen van armoede vaak zichtbaar. Als gemeente kunnen wij een grote rol spelen. We zorgen dat de inkomensondersteunende maatregelen zoals de meedoenbijdrage in stand blijven. En we blijven de zogenaamde kindfondsen (zoals de stichting leergeld, sportfonds en cultuurfonds) financieren en anderszins stimuleren. We ontzorgen en ondersteunen vrijwillige hulporganisaties. En we creëren gratis openbaar vervoer voor zoveel mogelijk mensen.

Armoede is geen keuze, maar is iets wat je overkomt. In Eindhoven bestrijden we armoede actief en preventief. In wijken waar armoede voorkomt, zetten we mensen in die voorlichting geven over hoe je op een gezonde manier met geld kunt omgaan. We zorgen ervoor dat er voldoende voorlichting is zodat we voorkomen dat mensen in de armoede terecht komen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de gemeente alle wettelijke middelen gebruikt om inwoners die dreigen in de armoede terecht te komen te ondersteunen.

Tjeerd Ritmeester

Tjeerd Ritmeester

Meekomen, meedenken, meedoen! Mijn naam is Tjeerd Ritmeester, 33 jaar, en namens de PvdA Eindhoven ben ik gemeenteraadslid en vicefractievoorzitter. Ik ben werkzaam op het Clingendael instituut, heb mijn eigen marktonderzoekbureau, en heb de kans gehad om in verschillende landen te mogen wonen en werken. Die ervaringen neem ik mee in de lokale politiek. Waarom

Meer over Tjeerd Ritmeester