Kadernota 2020; de zekerheden voor Eindhoven

Door Hafid Bouteibi op 2 juli 2019
In de Kadernota geven we een richting aan het beleid voor het komend jaar. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli presenteerden de fracties hun inbreng al dan niet met moties. De inbreng van de PvdA Eindhoven is helder: de inwoners moeten mee profiteren!
Lees hier onder de spreektekst van onze fractievoorzitter Hafid Bouteibi.

[Hafid Bouteibi achter het spreekgestoelte. In verband met de verbouwing van het Stadhuis waren we op een andere locatie.]

“We hebben voor de kadernota twee moties ingediend die we vanavond willen onderbouwen en een ruime toezegging van ons college als het gaat om het sociaal pardon.

 

De eerste motie gaat over de 7 zekerheden voor inwoners van onze gemeente.
Aan de minimaal 4 miljoen dat ons college wil investeren om de basis van onze interne organisatie op orde te krijgen, ligt wat ons betreft onvoldoende een onderbouwing ten grondslag. Toen tijdens de commissie werd gevraagd naar deze onderbouwing, de businesscase, werd door de wethouder gevraagd om vertrouwen. Dat krijgt het college natuurlijk!
Vertrouwen is mooi en belangrijk, maar alleen vertrouwen is niet voldoende. Als we als raad onze kader stellende en controlerende rol goed willen uitvoeren, is voor een bedrag van minimaal 4 miljoen toch wel iets meer onderbouwing nodig.

Bij gebrek aan deze onderbouwing vragen we nu om zekerheden. Zekerheden dat dit geld goed besteed wordt en dat de stad de positieve effecten er van terugziet. Een belofte waar direct aangekoppeld wordt wat de consequentie is als de belofte niet wordt waargemaakt. We hebben tijdens de meningsvorming gerefereerd aan de 7 zekerheden van Jumbo. Hier kunt u voldoende inspiratie uit halen.

 

Dan onze motie over verbetering van onze maatschappelijke opvang;

We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners van onze stad tussen wal en schip geraken. Dat inwoners door het ijs zakken. De meeste mensen in de maatschappelijke opvang vallen in de categorie “door het ijs” en “tussen wal en schip”. Wij willen dat de toenemende welvaart in onze stad aan niemand voorbij gaat! Zeker niet aan een van de meest kwetsbare groepen in deze stad. De meeste gemeenteraadsleden hebben al een keer of zelfs meerdere keren deelgenomen aan de daklozenroute van Kdet. Als docent Maatschappijleer probeer ik mijn studenten 1 keer gedurende hun opleiding kennis te laten maken met deze route. Als zodanig heb ik ervaren welk effect deze route op jonge mensen heeft. Jongeren kwamen meteen in de actie stand en wilden helpen. Konden niet geloven dat mensen, heel dicht bij hen, tussen ons in de stad, in de avond op zoek moeten gaan naar huisvesting. Maar het allerbelangrijkste; bereid om te helpen. Wat willen wij hiermee zeggen? Het draagvlak om deze groep te helpen is in onze stad erg groot! Daar zijn wij trots op!

 

En dan als laatste het sociaal pardon. Het heeft wat los gemaakt in de stad. We hebben veel reacties gehad van mensen en organisaties in de stad. Mensen vinden het belangrijk dat naast alle goede dingen die we als college doen ook wordt onderkend dat er fouten worden gemaakt. Mensen vinden het van belang dat men reflecteert op het gevolg van algemeen beleid op individuele mensen in onze stad.

Wij hebben vorige week onze complimenten gedeeld met dit college en met name aan wethouder Richters. Ons college neemt een houding aan waaruit blijkt dat het bereid is te reflecteren en zelfs bij te sturen. Ik herinner mij de woorden van mevr Visscher; “maar wat heb je aan de houding als men vervolgens niet overgaat tot concrete acties?”

Dit college heeft wat ons betreft vorige week op twee belangrijke gebieden een sociaalpardon gegeven.

Bezuiniging subsidiering voor 2020 is teruggedraaid en voor huishoudelijke hulp zijn ruime toezeggingen gedaan die recht doen aan de discussies die wij in de raad en met de stad hebben gehad hierover; uitbreiding van de inzet van incidentele taken, externe schoonmaaktoets om zeker te zijn van een schoon huis en een gebaar met als doel het herstellen van vertrouwen van gebruikers HH.

Echter, een ander spannend proces gaat over de afname in de jeugdzorg. Ook hier zal in de toekomst blijken of deze afname te wijten is aan de juiste oorzaken. Het kenmerkt dit college dat het durft in te grijpen wanneer dit nodig is!

 

En als laatste voorzitter,

We willen een verbindende stad zijn. En menig raadslid wil een verbinder zijn. makkelijker gezegd dan gedaan, merken ook wij. Buiten Eindhoven worden we aangesproken over wat er toch allemaal gebeurd in Eindje?? Deze vragen zijn wij niet gewend. Wij vragen het college om samen met inwoners van de stad meer dan ooit na te denken over mogelijke antwoorden op polarisatie. Niet alleen nu maar structureel. Geen brandstof maar water voor een verschijnsel in onze stad waar we onvoldoende een antwoord op lijken te hebben gevonden, tot nu toe. Wij willen het college oproepen om de dialoog aan te gaan, mensen uit te nodigen, hierbij niet de eigen mening als criterium te gebruiken maar juist de diversiteit van onze mooie stad te doen gelden maar tegelijkertijd ook haar rug recht te houden en te begrenzen wanneer dit nodig is.

 

En voor mensen die niet in Eindhoven wonen en naar onze stad kijken en over onze stad lezen en horen hebben wij de volgende boodschap;
Eindhoven is een inclusieve stad waar mensen samen leven in harmonie en hun uitdagingen met respect voor elkaar aangaan en problemen oplossen. Een diverse stad waar diversiteit als kracht wordt gezien en niet als discussiepunt.
red. Ook interessant om te lezen (premium)  artikel over Sociaal Pardon op ED.nl en een analyse over oppositie binnen de coalitie 
Hafid Bouteibi

Hafid Bouteibi

De afgelopen 8 jaar in de gemeenteraad heb ik geleerd dat politiek onlosmakelijk verbonden is met lef. We hebben veel wetten op ons af zien komen waar we niet blij mee waren. We hebben het lef getoond deze naar onze redelijkheid uit te voeren en soms zelfs naast ons neer te leggen. Kijk bijvoorbeeld naar

Meer over Hafid Bouteibi