Huishoudelijke ondersteuning

1 oktober 2019

Afgelopen maandag, 30 september, hebben we een meningsvormende vergadering gehad rondom de uitspraak van de rechter over de inzet van huishoudelijke hulp voor onze inwoners. We hebben met elkaar in de commissie gesproken over de tijdelijke aanpassing van het beleid voor nieuwe aanvragen voor huishoudelijke hulp. Ook spraken wij over de situatie van de 4500 inwoners die buiten deze uitspraak vallen.

Hieronder de inbreng van Hafid Bouteibi namens onze fractie.

 

“Voorzitter,

Het college geeft aan de rechterlijke uitspraken te respecteren en deze zo snel mogelijk te verwerken in de betreffende beschikkingen. De PvdA is tevreden dat daarbij ook met de 200 lopende en 50 openliggende beroepen in gesprek wordt gegaan om tot een oplossing te komen.

We raden het college aan om dit zo spoedig en zo ruimhartig mogelijk te doen zodat deze mensen niet langer in onzekerheid zitten. Wij begrijpen ook dat de beslissing om dit te doen een juridisch gedreven beslissing is en dat maakt ons als PvdA niet gelukkig. Wij zijn als politici überhaupt niet tevreden wanneer grote groepen mensen de juridische strijd aangaan met de gemeente. Het maakt ons zelfs ongelukkig. De PvdA heeft in een eerder debat hierover de dringende oproep gedaan om tot een politiek maatschappelijke oplossing te komen met de mensen die in bezwaar zijn gegaan. Ik ga u niet meer vragen wat er gedaan is met deze oproep. We zitten vanavond met de constatering dat het in ieder geval niet heeft geleid tot een oplossing.  De oplossing komt er nu wel, niet door de politiek maar door de rechter.

Maar niet alleen door de rechter. Het college stelt namelijk voor de juridische argumentatie voor de 4500 die niet in bezwaar zijn gegaan achterwege te laten. Het kiest voor een politiek maatschappelijke oplossing. Deze houding van het college is wat ons betreft een compliment waard.

De PvdA is tevreden met de bereidheid van ons college om niet alleen de juridische invalshoek te regelen maar ook een sociaal pardon toe te passen als het gaat om de groep van 4500 die niet in bezwaar is gegaan. De PvdA heeft het eerder gehad over de mogelijkheid om een sociaal pardon te overwegen op momenten waar twijfel bestaat en wij het voordeel hiervan toe willen kennen aan de inwoners van onze stad. Zo heeft dit college dit ook al gedaan door de voorgestelde bezuiniging op de sociale basis terug te draaien. Dus nogmaals complimenten aan dit college voor haar politieke durf en lef!

Voorzitter u hebt aangegeven met scenario’s te komen en daar krijgt u van ons alle ruimte voor. Echter, nu is het moment om daar als PvdA op voor te sorteren met het verzoek dit mee te nemen in de scenario’s.

Scenario PvdA:

Stuur alle 4500 een brief met hierin de vraag of men tevreden is over de kwaliteit van huishoudelijke hulp, zo niet…. of men zelf het initiatief neemt voor het openbreken van hun indicatie. Hoe ze dit kunnen doen staat natuurlijk ook in de brief. Voor die mensen waarvoor dit niet het geval is ga je in gesprek en kom je tot bijsturing van het huishoudelijk plan waarbij de rechterlijke uitspraken worden gerespecteerd.

En om uit te leggen waarom de gebruiker het initiatief moet nemen voor openbreken van zijn of haar indicatie; willen wij het hebben over het voorgenomen besluit van het college om in beroep te gaan tegen de uitspraak over het niet mogen openbreken van lopende indicaties als gevolg van gewijzigd beleid.

De PvdA vindt het plan om in hoger beroep te gaan tegen het niet mogen inbreken op een lopende indicatie niet wenselijk en overbodig. De rechter heeft een duidelijke uitspraak gedaan in het voordeel van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Al eerder heeft de PvdA moties ingediend om langdurige indicaties te verlengen. Bijvoorbeeld de motie Zuinig op Zorg en Zuinig op Mensen. Indien de gemeente deze willekeurig bij nieuw beleid kan aanpassen vraag ik u wat deze beschikkingen dan nog waard zijn? En in wiens belang wordt er dan gehandeld? In dat van de cliënt of dat van de gemeentelijke en landelijke organisatie? Onze insteek is dan ook: “laat de mensen die levenslang afhankelijk zijn van zorg met rust”.  Als dit betekent dat het college het verstrekken van langdurige indicaties wil overwegen, dan begrijpen wij dit en roepen wij u op om de raad hierin mee te nemen. U heeft het als college over rechtsgelijkheid in uw argumentatie, dat vinden ook wij belangrijk.Rechtszekerheid vinden wij in deze nog belangrijker voor de inwoners van deze stad.

Tot zover Voorzitter.”