Door Erik van der Werff op 21 juni 2015

Verslag ALV 18 – 06

Afgelopen donderdag vond de algemene ledenvergadering van de afdeling Eindhoven plaats. Hieronder een kort verslag. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Erik van der Werff (secretaris@pvda-eindhoven.nl).


– Opening en welkom door voorzitter
Voorzitter Mary Fiers opent de vergadering om 20.05 uur. Zij heet aanwezigen welkom.

– Mededelingen
Mary Fiers begint met enkele mededelingen.
– De samenwerking met omliggende gemeenten wordt intensiever. Er wordt onder andere gekeken naar het combineren van de ombudsteam. Ook is een stagiair aangenomen die onderzoek doet hoe het beste kan worden samengewerkt.
– Erik van Merriënboer (onze man in Den Bosch) schuift later aan. Onze man in het gewest is afwezig, aangezien vanavond de gewestelijke vergadering plaatsvindt. Hij komt volgende keer.
– De resultaten van de recente maatschappelijke verkenning zijn bekend. Het rapport zal op een later moment worden gelanceerd.
– Bestuurslid Albertien Schoots deelt mede dat het bezoek aan het Summa college op donderdag 24 september zal plaatsvinden.
– Lid meldt dat de gemeente in Nuenen betrokken is bij eenzaamheid onder 75+-ers. Mary Fiers meldt dat het bestuur dit in overweging zal nemen.

– In gesprek met de fractie en wethouders
Fractievoorzitter Mieke Verhees geeft inleidend verhaal over de politieke actualiteit en de samenwerking in de coalitie. Fractie is nu één jaar onderweg, waarin wat turbulentie is geweest binnen de coalitie. Inmiddels is er een wethouder vertrokken (D66).

Mieke benadrukt dat de PvdA-afdeling in de stad aanwezig met o.a. het zorgmeldpunt, maatschappelijke verkenning et cetera en dat de fractie hier dankbaar gebruik van maakt. Zij meldt tevens dat raadslid Ellen Schoumacher een initiatiefvoorstel heeft geschreven aan de hand van een maatschappelijke verkenning.

Wethouder Yasin Torunoglu vertelt over de nieuwe woonvisie. Allereerst vertelt hij over het proces van een nieuwe woonvisie. Deze is nodig, mede door de tijd sinds de vorige visie (2004). Insteek is een nieuwe visievorming tot stand te brengen, om het een actuele visie te maken die van iedereen is. Drie hoofddelen van deze visie:
–    Ambitieuze stad
–    Solidaire stad
–    Innovatieve stad

Lid mist de positie van asielzoekers.
Reactie wethouder: Dat is inderdaad niet opgenomen in de woonvisie omdat het een vanzelfsprekendheid is als vijfde stad van Nederland om de verantwoordelijkheid te nemen voor opvang van zulke kwetsbare groepen.

Lid vraagt of de wethouder een lijn kan aangeven van activiteiten die noodzakelijk zijn om deze visie te realiseren.
Reactie wethouder: Deze visie heeft als een rol binnen het besluitvaardige en vergunningverlenende proces. Ten tweede kan deze gebruikt worden als basis voor overleg met woningcorporaties en andere stakeholders.

Lid voegt toe dat het handig is om te kijken naar ervaringen van andere grote steden.

Lid vraagt naar de oplossingen die deze visie biedt voor senioren.
Reactie wethouder: Deze worden impliciet en expliciet genoemd in de woonvisie.

Lid vraagt of er in de besprekingen levensbestendig wonen ter sprake is gekomen.
Reactie wethouder: Jazeker. Dit heb ik niet vermeld in mijn presentatie.

Wethouder Staf Depla vertelt over de vermindering van de WW. Gekeken naar deze regio zien we dat de economie hier goed groeit ten opzichte van de rest van Nederland. Echter, de groei in de WW is hier positief, terwijl in andere delen deze negatief was vorig jaar. Het aantal vacatures stijgt hier harder. Het aantal mensen dat hier werkt stijgt, terwijl de werkloosheid niet per se daalt.

Staf vertelt over tijdelijke banen en jongeren die na zo een tijdelijke baan weer van voor af aan beginnen met wachttijden. Doel is voor de zomer oplossingen te bedenken om dit te verbeteren. Tijdelijke banen zijn juist een opstap naar meer, waardoor het belangrijk is om deze banen aantrekkelijker te maken.
Dan de participatiewet. Staf vertelt over bijzondere studenten van de Fontys, die met iets meer begleiding hun diploma halen. Zij studeren af, hebben een diploma en komen vervolgens niet aan een baan. Voor hen en velen anderen worden plannen bedacht. Er wordt uiteraard ook gepraat met werkgevers. Er wordt ook gekeken of met bedrijven participatiecollectieven kunnen worden opgezet. Dit én meer is nodig om het doel van 125.000 mensen aan een baan te helpen voor 2040.

Lid mist de ouderen in het hele verhaal.
Reactie wethouder: Werkgevers hebben een hekel aan een aparte ‘ambassadeur’ per doelgroep. Wel zijn er veel instrumenten mogelijk om ouderen aan een baan te helpen.

Staf meldt tevens dat er is afgesproken dat er nu een proef komt om asielzoekers (als er een vergunning verleend is) direct bemiddeld worden naar werk. Voor mensen die Engels spreken (Syrische vluchtelingen) is niet eerst een taalcursus nodig. Die kunnen zo aan het werk. Het hebben van een baan is de beste kans op integratie. .

– Onze man in Den Bosch
Gedeputeerde Erik van Merriënboer vertelt over zijn eerste vier weken als gedeputeerde van de provincie. Provincies zijn inmiddels minder afhankelijk van het Rijk. Dit geeft meer ruimte aan de provincie, meer gericht op wat de PvdA Brabant ook wil. Dit maakt dat de provincie, volgens de gedeputeerde, op een afstand wel betekenisvoller kan zijn. Van Merriënboer noemt de aanbesteding OV door de provincie als voorbeeld.

Mening van lid is dat provincie moet worden opgeheven. Hij vraagt hoe de PvdA staat ten opzichte van de toekomst van de provincie.
Reactie Van Merriënboer ziet (met de huidige omvang van gemeenten) nog een hele belangrijke taak weggelegd voor het regionale niveau. De provincie kan dit betekenisvol invullen.

Lid meldt, vanuit punt van orde, dat het goed zou zijn een avond in te plannen waarbij discussies naar aanleiding van onderwerpen beter gevoerd kan worden.
Voorzitter meldt dat het bestuur dit in overweging zal nemen.

– Onze vrouw in Amsterdam
Gaby van den Biggelaar (lid PvdA-partijbestuur) vertelt over het partijbestuur. Tevens vertelt zij over haar rol en inbreng. Ook de procedures omtrent kandidering komen aan de orde. Bovendien vertelt ze over het proces rondom scouting.

– Scouting in Eindhoven
Hans Lamers geeft toelichting over de scoutingscommissie binnen de PvdA. Doel is continue talent te vinden en te updaten. Proces is nog onderhevig aan veranderingen, maar het is iets wat met regelmaat onder de aandacht gebracht dient te worden om de effectiviteit te bereiken die gewenst is.

Hartekreet lid. Hoe we het vertrouwen kunnen geven aan mensen over wat de PvdA doet. Er is weinig vertrouwen in de PvdA landelijk. Verhalen hier verteld zijn ambitieus en goed, maar hoe vertalen we dit naar mensen vanuit wat er landelijk gebeurt?
Reactie G. van den Biggelaar: Het begint bij vertrouwen in je eigen club. Heel veel dingen die het kabinet nu doet liggen vast in het coalitieakkoord en/of ons verkiezingsprogramma. Daar heeft het congres mee ingestemd.
Er verandert veel. Dat is nodig om onze samenleving ook sociaal en betaalbaar te houden voor onze kinderen. Ik snap de onzekerheid van mensen. De PvdA werkt keihard aan het overeind houden en realiseren van zaken die voor ons van belangrijk zijn.

– Senioren
Ad Sparidaans vertelt over de seniorenclub van de PvdA Eindhoven. De seniorenclub trekt de conclusie dat veel senioren afgehaakt zijn als PvdA-stemmer naar mate zij ouder zijn geworden. Dat moet veranderen. Daarvoor proberen we de contacten met de senioren aan te halen, door een senioreninloop, een seniorenbulletin et cetera. Dat bulletin wordt niet alleen verspreid onder leden, maar ook zeker onder niet-leden.

– Ombudsteam
Wim Claasen vertelt over het ombudsteam en de inhoud van de vragen. Dit jaar vooral vragen over decentralisatie en de fouten die zich helaas voordoen. Goede afstemming met de fractie, aldus Wim. Het ombudsteam wordt aangevuld door een aantal JS-ers. Ook houdt Wim een kort pleidooi voor nieuwe leden.
Wim bedankt Anne-Marie (afwezig in verband met vakantie) en Agron voor hun inzet de afgelopen jaren en heeft een kleine attentie voor hen! Applaus van de leden!

– Rondvraag
Geen rondvraag

– Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering  om 22.14 uur.

 

De volgende ALV zal plaatsvinden op donderdag 8 oktober a.s. Details over de agenda en de locatie volgen nog te zijner tijd. Tot dan!

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff