Door Erik van der Werff op 29 maart 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering 26-03

 • Welkom
 • Mededelingen
 • Zorg van Waarde (door Toon Geenen)

Oud JS-voorzitter geeft presentatie over decentralisaties. Naar aanleiding van de relaties crises en hervormingen, heeft de WBS de focus gelegd op decentralisaties en de lokale uitvoering en politiek. Daarbij geldt van waarde als moreel kompas, hierbij uitgaand van de vier kerndoelstellingen van de sociaal-democratie: bestaanszekerheid, goed werk, binding en verheffing.

Met het van waarde lokaal onderzoek bekijken of de beloften van decentralisatie (o.a. democratischer, meer ruimte voor professionals) worden behaald. Doelstellingen onderverdeeld in macro (lange termijn politieke visie, middellange termijn onder andere reformisme en hervorming van beleid) en micro (lokaal onder andere ombudswerk en activisme).

Digitaal project waarin mensen en waarden centraal staan. Casussen op te lossen door een 4-fase plan: Probleem –> werkplaats –> mobilisatie –> resultaat

Namens de lokale PvdA-fractie geven Ward Overeem en Ellen Schoumacher een toelichting. Signalen dat het nog niet geheel goed gaat worden direct opgepakt en er wordt bekeken of problemen incidenteel of structureel zijn. Er is een reservepot van de gemeente die gebruikt kan worden om problemen mee op te lossen. Alertheid is geboden dat deze pot wel gebruikt wordt waaraan deze is toegewezen. Doel van de PvdA is ook voorbeelden te krijgen van positieve en negatieve zaken, zodat er een objectief beeld gevormd kan worden. Fractie heeft als doel mensen te helpen, en problemen op te lossen.

 • Analyse uitslag verkiezingen 2015 (door Joran van Aart)

Achteruitgang van stemmers in Eindhoven vergeleken met de GR in 2014. 5 procentpunt minder stemmen (van 16 naar 11). Analyse geeft aan dat er een aantal top-10 winwijken van vorig jaar weer hoge percentages scoren. Bovendien laat het een aantal top-10 winwijken zien waar verloren is.

 • Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie

De leden, representatief op de algemene ledenvergadering, stemmen in met de voorgedragen leden L. Van Damme en H. Janssen.

 • Jaarrekening

In verband met vertrouwelijke informatie wordt over de inhoud niets online gepubliceerd.

De leden, representatief op de algemene ledenvergadering, stemmen in met de jaarrekening en dechargeren de penningmeester.

 • Rondvraag
 1. A. Schoots heeft een mededeling over de aankomende excursie naar het Summa College. Verder deelt zij mee dat de 1-mei viering wordt georganiseerd in de Fruittuin van 16 uur tot 18 uur.
 2. H. Lindeijer heeft twee mededelingen. De eerste met betrekking tot de lezing van filosoof Jan Bor over menings-vorming en mis-vorming op 19 april (www.begijnenhofgesprekken.nl)
 3. De tweede mededeling had betrekking op het stadsgesprek over basisinkomen. Hij verwees naar de PvdA-werkgroep Basisinkomen, die in oprichting is.
 • Volgende vergadering

18 juni is de volgende ALV.

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff