6 maart 2010

Van Merrienboer hard nodig in ambtelijke top

Het is een tijdelijke benoeming, er vanuitgaande dat de van Q-koorts herstellende gemeentesecretaris Bert Brunninkhuis in het najaar volledig kan terugkeren. Als dat ge­beurt, heeft Van Merrienboer zijn wethouderscarrière opgegeven voor een baan van zes tot negen maanden. De vraag of hij iets ach­ter de hand heeft, beantwoordt hij ontkennend. Zijn stap is ingege­ven door ‘grote betrokkenheid’ bij de gemeentelijke organisatie in Eindhoven, is zijn verklaring.

Feit is dat de ambtelijke organisa­tie Van Merrienboer hard nodig heeft. Bij de gemeente mankeert het al jaren aan goede samenwer­king, extern en intern, tussen amb­telijke afdelingen onderling en tus­sen apparaat en het politieke be­stuur.

Verantwoordelijk wethou­der Hans-Martin Don (SP, perso­neel en organisatie) en burgemees­ter Rob van Gijzel beklaagden zich in het afgelopen jaar nog openlijk over de stroperigheid en het ge­brek aan flexibiliteit. Van Merrien­boer verwijst in zijn memo ook naar ‘ het proces en de cultuur’ van samenwerking die ‘nog volop aan­dacht verdient’. Het zijn allemaal vingerwijzingen naar Brunnink­huis en de man die de eigenlijke macht binnen het ambtelijk appa­raat wordt toegedicht, directielid en waarnemend gemeentesecreta­ris Ger Peeters. Zij hebben het lek nog niet boven gekregen.

De volgens insiders machtsgedre­ven opererende Peeters maakte on­langs zijn overstap bekend naar de nieuwe designorganisatie. Hij is het vijfde directielid in twee jaar tijd dat bij de gemeente vertrekt.

Peeters heeft de weg vrijgemaakt voor een interim- gemeentesecreta­ris die orde op zaken stelt. Van Merrienboer is daarvoor zeker op dit moment de beste man, moet burgemeester Van Gijzel als archi­tect van de hele operatie hebben gedacht. De wethouder kent als geen ander de ambtelijke cultuur.

Hij heeft in de organisatie boven­dien veel respect afgedwongen in zijn wethoudersperiode, door zon­der bombarie en met strategisch lobbywerk veel te bereiken.

Blijft de vraag over het altruïsme dat Van Merrienboer tentoon­spreidt. Gokt hij op een definitie­ve benoeming als Eindhovense ge­meentesecretaris of staat ergens an­ders een potje op het vuur?

Peter Scholtes