21 september 2010

Ton per jaar verkiezingen was te weinig

De gang van zaken rond de finan­ciering van de verkiezingen lijkt il­lustratief voor de wijze waarop in Eindhoven begrotingsposten gefi­nancierd worden. Een fors deel van de jaarlijske inkomsten ont­vangt Eindhoven, net als alle ande­re Nederlandse gemeenten jaar­lijks van het Rijk. Naast heel veel andere zaken is deze uitkering uit het gemeentefonds onder meer be­doeld voor het organiseren van ver­kiezingen. De stad krijgt daar 515.000 euro per jaar voor ( geba­seerd op ongeveer 2 euro per inwo­ner).

Maar Eindhoven stopt jaarlijks slechts 97.000 euro in het gemeen­telijke potje voor dit doel. En als er dan -zoals dit jaar- ongepland in­eens twee verkiezingen zijn ( ge­meenteraads en Tweede Kamer) is er dus een financieel probleem. Daarbij kwam ook nog dat er met het rode potlood gestemd moest worden. En dat is bewerkelijker en dus ook duurder.

Om de Tweede Kamerverkiezin­gen te kunnen financieren stelt het college voor het geld te halen uit de post Eigen Kapitaal. Vorige week mopperde wethouder Staf Depla van financiën ( aangetreden in april) nog dat in Eindhoven wel erg veel ‘met potjes geschoven werd’ om de begroting achteraf kloppend te maken. Het college stelt wel vast dat er dit jaar in ie­der geval geen verkiezingen meer zijn.

Corrie de Leeuw