13 januari 2010

Raad twijfelt over geld voor schoolbesturen

Nu is de gemeente bijvoorbeeld nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe VMBO- school aan de Botenlaan. En ze houdt zeggen­schap over wat er met de grond ge­beurt als de school ooit gaat verkas­sen. Als de verantwoordelijkheid voor de financiering wordt overge­heveld dan gaat ook het eigen­domsrecht van de grond over naar de scholen. Dat verlies van zeggen­schap ligt niet zo gemakkelijk bij bijvoorbeeld PvdA en VVD.

Vastgoedwethouder Erik van Mer­rienboer ( PvdA) maakte duidelijk dat de operatie is bedoeld om bij­voorbeeld de financiering van de bouw van de resterende twee nieu­we VMBO’s te vergemakkelijken. Voor de onderwijsmeters heeft de gemeente nog wel voldoende geld beschikbaar, maar voor bijkomen­de voorzieningen (sportaccommo­datie, kantine) niet. Van Merrienboer verwacht dat schoolbesturen geld over zullen hebben voor het eigendomsrecht. Hij hoopt daarmee de scholen zo­ver te krijgen dat ze ook eigen geld in nieuwe huisvesting willen ste­ken. SP’er Bernard Gerard liet aan­tekenen dat de gemeente zou mo­gen bezuinigen op de gelden die aan ‘ rijke schoolbesturen’ worden verstrekt.

De commissie vergadert over twee weken verder over dit onderwerp.

Peter Scholtes