3 februari 2010

PARKEERTARIEVEN Raadsbesluit: toeslag buiten de Ring is van tafel

 

Dat betekent dat alleen binnen de Ring een ‘ mobiliteitstoeslag’ van twintig cent per parkeerbeurt gaat gelden. In het voorstel van B enW zou die ook daarbuiten worden in­gesteld. Eerder was de toeslag binnen de Ring door het college van B en W beperkt van vijftig tot twintig cent, na een pleidooi van de bin­nenstadswinkeliers die omzetver­lies vreesden.

Naast de toeslag voor de binnen­stad wordt nog het maximale dag­tarief verhoogd, tot 6,50 euro in het centrum en 3,50 euro daarbui­ten. De nieuwe tarieven zouden per 1 maart ingaan. De opbrengsten gaan naar een mo­biliteitsfonds, waarmee het college plannen voor de stimulering van het gebruik van het openbaar ver­voer en de fiets wil betalen.

De VVD-fractie in de raad probeer­de gisteravond alle voorgestelde verhogingen ongedaan te maken. Dat lukte alleen voor de toeslag voor buiten de Ring, met name met dank aan de PvdA. De so­ciaal- democraten vinden dat ta­riefsverhogingen gepaard moeten gaan met toegenomen faciliteiten voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer. „Buiten de Ring is dat niet zo ver dat het een verhoging van het tarief rechtvaardigt”, zei PvdA-woordvoerder Eric Cols.

De PvdA deed daarmee de eigen wethouder Erik van Merrienboer (verkeer) pijn. Het schrappen van de toeslag buiten de Ring kost Van Merrienboer een aantal tonnen aan opbrengst in zijn mobiliteits­fonds. De PvdA– stellingname ont­lokte GroenLinks-woordvoerder Hans van Zijl de opmerking ‘dat je bijna zou denken dat de PvdA een verkiezingscadeautje aan het weg­geven is’. Het scheelde weinig of wethouder Van Merrienboer had nog minder geld gehad voor de openbaarver­voer- en fietsplannen. De VVD wilde de bestedingsdoelen voor het mobiliteitsfonds uitbreiden met andere projecten die bijvoor­beeld bijdragen aan een betere ver­keersdoorstroming. Dat voorstel haalde het met 20 tegen 21 stem­men net niet.

Peter Scholtes