24 juni 2009

Algemene Beschouwingen en Kadernota 2009

Wij zijn blij dat dit college de door het kabinet en provincie geboden mogelijkheid pakt om versneld te investeren. Als hoofd lijn onderkennen wij dat prioriteit wordt gegeven aan kansrijke projecten (omdat er mogelijk nu middelen voor te verkrijgen zijn) en aan projecten die in problemen dreigen te komen (bijvoorbeeld stuwende woningbouw). Allemaal plannen die snel uitgevoerd kunnen worden, plannen die Eindhoven socialer, duurzamer en economisch sterker maken, met een impuls voor de werkgelegenheid. Vraagtekens hebben wij echter bij het plan om een hockeystadion te realiseren. Komt dat nu door de achterdeur weer binnen? Wij zien liever een aantal kunstgrasvelden! En natuurlijk willen we ons eigen zonneboilerplan toevoegen! We realiseren ons dat we in economisch zwaar weer zitten met negatieve gevolgen voor onze eigen begroting, al is nog onzeker hoe groot die zullen zijn. Het komt er nu zeker op aan om verstandig en realistisch te begroten, met als doel een sluitende meerjarenbegroting in het najaar. Dat wordt een grote kluif voor het college. Onze fractie beseft dat er niet aan bezuinigingen te ontkomen zal zijn en voelen ons daarvoor medeverantwoordelijk. Wij hebben het college gevraagd zo reëel mogelijk te begroten en voor bezuinigingsvoorstellen niet een kaasschaaf, maar een overwogen systematiek te hanteren waarbij de volgende stappen gezet moeten worden: Als eerste vragen wij ruimte te zoeken binnen de leuke extraatjes, zaken die buiten lopend beleid of coalitieakkoord liggen (talentcentres, E-TV);  daarna willen we kijken naar de “vanzelfsprekende” jaarlijkse voeding van goed/voldoende gevulde reserves; ook willen we  kijken bepaalde posten, waarvan jaarlijks een groot bedrag niet wordt besteed; pas als we dit gedaan hebben komt wat ons betreft een kaasschaaf aan de orde, bijvoorbeeld door het niet-indexeren van subsidies; pas wanneer deze systematiek niet tot het benodigde bedrag komt, zal ook succesvol bestaand of coalitiebeleid in aanmerking komen. De PvdA loopt niet weg voor haar eigen (bestuurs)verantwoordelijkheid, ook als het om bezuinigen gaat. Wij zullen nog voor de zomervakantie onze eigen bezuinigingssuggesties, volgens de hier genoemde systematiek, presenteren. Juist met tegenwind is het de kunst om koers te houden. Juist met tegenwind moeten we blijven investeren, juist met tegenwind moeten we blijven zorgen voor degenen die het hardst worden getroffen. Juist met tegenwind moeten we blijven koersen op een sterke en sociale stad!

Gaby van den Biggelaar
Fractievoorzitter PvdA