De werkende stad

Eindhoven is de tweede economische regio van Nederland. De centrale vraag is: hebben we ook in de toekomst werk voor iedereen? De verantwoordelijkheid daarvoor ligt allereerst bij de werkgevers. De rol van de lokale overheid is: er alles aan doen om te zorgen dat Eindhoven een aantrekkelijke plaats is voor werkgevers en werknemers. Kansen zien en benutten door snel te handelen. Overbodige regels schrappen. De aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt verbeteren.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er meer technisch personeel opgeleid moet worden op zowel lbo-, mbo-, als hbo- en wo-niveau. De creatieve industrie zal ook in de toekomst veel brengen, en met een goede maakindustrie kunnen we de producten zelf maken en de nodige werkgelegenheid bieden. Het Techniekpact was een goede eerste stap. We moeten daar op volle kracht mee doorgaan. Stichting Brainport Development kan een volgende stap zetten. De ambitie: zorgen dat onze regio de logische plek is voor wereldbedrijven om innovaties te vertalen naar machines of onderdelen daarvan. In dat kader willen we dat de gemeente onder leiding van onze burgemeester intensiever deelneemt aan handelsmissies, zodat onze regio nationaal en internationaal nog beter onder de aandacht komt en bedrijven met hun banen zich hier vestigen.

De internationale reputatie van Brainport is een stimulans voor bedrijven om zich hier te vestigen. De PvdA erkent de spilfunctie van Brainport Development, die kansen moet zien en de samenwerking moet aanjagen tussen kennisinstellingen en bedrijven. De kracht van Eindhoven is de combinatie van high tech met de maakindustrie. De PvdA steunt het initiatief van Brainport Industries (een grote groep maakbedrijven) om een nieuwe campus vlak bij het vliegveld te ontwikkelen. De maakindustrie is immers een belangrijke banenmotor voor onze stad.

Wie kan werken, zoekt een baan en daar hoort uiteraard een CAO-conform salaris bij. Wie geen werk kan vinden, of voor wie door beperkingen werken onmogelijk is, heeft recht op bijstand. Daar staat tegenover dat men zich inzet om de stap naar betaald werk te zetten, of om aan de slag te gaan in een stage of in het vrijwilligerswerk.

Betere aansluiting onderwijs met arbeidsmarkt
De aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt kan verbeterd worden en dat vraagt samenwerking en flexibiliteit van het onderwijs en het bedrijfsleven. De innovatieve en technische sectoren vragen om goed opgeleid technisch personeel, waar op dit moment een tekort aan is. Ofwel: alleen met voldoende goede vakmensen kunnen bedrijven in onze regio tot bloei komen. De PvdA wil met de ROC’s en met het bedrijfsleven afspraken maken over voldoende stage- en werkplekken voor alle studenten om hen vertrouwd te maken met werk. Daarnaast neemt de PvdA het initiatief om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan om meer productiebedrijven terug te halen naar de stad (reshoring).

Om het onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten wil de PvdA dat de gemeente samen met het bedrijfsleven in kaart brengt wat kansrijke sectoren zijn, en dat het beroepsonderwijs daarop inspringt. Met werkloos thuis zittende jongeren gaan we afspraken maken over stage- en werkplekken.

 1. De PvdA is voorstander van de invoering van de Eindhovense bijsluiter. Deze geeft informatie per opleiding over arbeidsmarktkansen in onze regio. 
 2. We willen 250.000 euro per jaar reserveren (totaal 1 miljoen) voor ondernemende jongeren die tijdens hun studie innovatieve ideeën ontwikkelen om de stap naar ondernemerschap te stimuleren. Dit geld is beschikbaar om een groter aantal initiatieven (ontstaan in o.a. Innovation in a Week, Brains Awards) de kans te geven zich te ontplooien in een bedrijf. 
 3. De PvdA neemt het initiatief om met zorgwerkgevers en ROC om snel afspraken te maken om op langere termijn voldoende vakbekwame mensen op te leiden voor de zorg, zoals dit voor de techniek in gang is gezet door het Brainport Industries College.

Wie kan, doet mee 
Het ideaal is dat iedereen die kan werken, een baan heeft. Wie geen baan heeft, maakt van het zoeken een fulltime job. Wie daarbij ondersteuning nodig heeft, krijgt die op maat van de gemeente. Dat varieert van leren solliciteren tot leren netwerken. De PvdA wil dat de gemeente platforms voor werkzoekenden ondersteunt met kennis, ervaring en eventueel een sollicitatiewerklocatie.

De PvdA wil iedereen die in de WW of bijstand zit aan een passende baan helpen. We zorgen dat het UWV en de gemeente nauw gaan samenwerken en kennis en ervaring gaan delen, door concrete afspraken te maken over begeleiding van werkzoekenden op maat. Het Werkleerbedrijf van de gemeente kan daarbij helpen. We willen werkgevers directer dan voorheen betrekken bij het Werkleerbedrijf, zodat de resultaten verbeteren en meer mensen een baan vinden.

Er mag geen bureaucratische hindernis zijn als werkgevers voor nieuwe medewerkers kandidaten zoeken bij gemeente en UWV. Werkgevers moeten voor alle vragen bij één loket terecht kunnen. Ze krijgen drempelloos toegang tot de ‘bestanden’ of krijgen hulp om de juiste match snel tot stand te brengen.

Gezonde stimulans
Wanneer er weinig banen zijn, krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt het moeilijker. De PvdA wil daarom stimuleringsmaatregelen voor jongeren in stand houden, evenals de startersbeurs en de werkcheque voor 45+’ers.

Verder willen we afspraken maken met werkgevers over extra stageplaatsen voor jongeren en werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het in april 2013 gesloten landelijk sociaal akkoord heeft het kabinet toegezegd 25.000 extra banen te creëren voor mensen met een beperking/grote afstand tot de arbeidsmarkt, naast de 100.000 extra banen die de werkgevers gaan realiseren. Lineair omgerekend zou dit voor onze regionale werkgevers 2000 en voor de gemeente Eindhoven 500 extra banen betekenen. De PvdA vindt dat in het licht van de per 2015 ingaande Participatiewet een minimale ambitie waarop de Brainportregio en een nieuw College zich zouden moeten vastleggen. Ter vergelijking: in de samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en Ergon werken nu reeds 2500 mensen in vergelijkbare banen. Voor de gemeente als werkgever en mede-eigenaar van Ergon zouden hier dan 500 ‘participatiebanen’ bij moeten komen.
Door te streven naar een aanpak met een regionaal sociaal akkoord kan deze ambitie nog naar boven worden bijgesteld.

Om deze minimaal 2500 banen te realiseren bepleit de PvdA een (regionale) Taskforce, met zichtbare trekkers, met werkgevers en werknemers en herkenbare deelname van de portefeuillehouder in het nieuwe College. Deze Taskforce bedenkt, ontwikkelt en voert uit, geheel in de geest en het kader van Brainport, via te monitoren programma-lijnen en –projecten. De banen dienen waar mogelijk regulier te zijn. Waar nodig en haalbaar biedt de gemeente financiële en andere ondersteuningsarrangementen aan. Meer banen mag natuurlijk altijd, vanuit de PvdA visie dat bovenkant en onderkant van de arbeidsmarkt in onze Brainportregio verbonden moeten zijn en blijven, ter voorkoming van een op termijn funeste tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden.

Social return bij aanbestedingen
De PvdA wil het beleid voortzetten dat de gemeente bij aanbestedingen en zakelijke overeenkomsten maatschappelijke doelen blijft stellen (social return), die leiden tot concrete afspraken zoals het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De keuze valt dus niet per se op de goedkoopste aanbieder. Het criterium geldt ook voor bedrijven waar de gemeente aandeelhouder van is. Het Social Return-beleid wordt eveneens ingevoerd bij organisaties die van de gemeente subsidies ontvangen boven de € 100.000,-.

We pleiten ervoor dat bedrijven die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt tenminste zes maanden aan betaald werk helpen, een voorkeurspositie krijgen bij opdrachten van de gemeente. Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) meten we of bedrijven mensen met afstand tot de arbeidsmarkt structureel aan het werk houden. Gebruik van de PSO voorkomt dat bedrijven sociaal ondernemen uitsluitend gebruiken als een middel om contracten te scoren.

Tot slot: we willen het goede voorbeeld blijven geven door de post en het groenonderhoud ook in de toekomst te laten verzorgen door ERGON en haar dienstverlening waar mogelijk verder uit te breiden.

Ondersteunen zzp’ers
De PvdA wil extra aandacht voor zzp’ers die door de crisis in zwaar weer zijn terechtgekomen. Onder bepaalde voorwaarden moet vrijstelling van de gemeentelijke belastingen mogelijk zijn en uiteraard kunnen zij gebruik maken van de hulp van de gemeente om weer aan het werk te komen.

Werkgeversplan gemeente Eindhoven
De gemeente kan als werkgever de afstand tot de arbeidsmarkt van bepaalde groepen mensen verminderen. Dat begint met hun ruimte te geven om werkervaring op te doen bij de gemeente. We willen 20 werkervaringsplaatsen (1% van het personeelsbestand) en 25 leerwerkbanen scheppen. Het gaat om extra werk, werk dus dat nu blijft liggen of ‘erbij gedaan’ moet worden.

WW of bijstand en toch meedoen
We willen voorkomen dat mensen die niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien, onder het bestaansminimum komen. Tegelijk verwachten we dat ze naar hun mogelijkheden actief meedoen in de samenleving. De eigen vaardigheden zijn het vertrekpunt. De tegenprestatie en de tijdsduur moeten helder zijn, zodat WW’ers en bijstandsgerechtigden niet in pseudobanen belanden. Passend vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering kan prima, mits het leidt tot een stijging op de participatieladder. Het mag niet gaan om verdringing van betaald werk. Vrijwilligerswerk moet een Erkenning van Verworven Competenties kunnen opleveren.

We willen de dienstencheque naar Belgisch model invoeren. Met dit betaalmiddel kunnen particulieren huishoudelijk werk thuis of buitenshuis tegen een voordelig tarief laten uitvoeren. Dienstencheques creëren nieuwe arbeidsplaatsen en helpen zwartwerk te bestrijden.

Werken bij de gemeente
De gemeente snijdt in 2014 ruim 400 arbeidsplaatsen weg. We willen dat realiseren zonder gedwongen ontslagen. De medewerkers van wie de gemeente afscheid moet nemen, proberen we van werk naar werk te helpen.

De gemeente vraagt veel van toekomstige ambtenaren. De kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden is echter vooral goed voor oudere werknemers. Om ook voor jongeren een aantrekkelijke werkgever te zijn, wil de PvdA dat het budget voor ambtsjubilea fors verlaagd wordt. De opbrengst kan gebruikt worden om de arbeidsvoorwaarden voor jongeren te verbeteren.

Vrijwilligerswerk
Altijd hebben we ons er sterk voor gemaakt: iedereen moet mee kunnen doen. In de participatiesamenleving is dat uitgangspunt leidend gemaakt. Er wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, omdat hun werk – in al zijn vormen – onmisbaar is om de samenleving draaiende te houden. Dat gaat om vrijwilligers die in wijken en buurten en verenigingen actief zijn; die op scholen actief zijn; de mantelzorgers, de thuiszorgers etc.

Als je zoveel verwacht van vrijwilligers en hun inzet, moet je vrijwilligerswerk minstens op alle mogelijke manieren vergemakkelijken. De PvdA wil dat vrijwilligers goed ondersteund worden. Dat er voldoende trainingscapaciteit is, bijvoorbeeld op de vrijwilligersacademie van het Vrijwilligerspunt.

Vrijwilligers ontvangen een blijk van waardering in de vorm van korting op de toegang tot bepaalde evenementen of festiviteiten in de stad. De PvdA wil dat handhaven en zo mogelijk uitbreiden.

Armoede de baas worden
De PvdA heeft de afgelopen periode extra geld gereserveerd voor armoedebeleid. Logisch, we willen dat iedereen mee kan doen. Daarom hebben we structureel de financiering geregeld voor Stichting Leergeld, het jeugdsport- en het cultuurfonds. En we hebben het budget voor de meedoen bijdrage, de bijdrage ziektekostenverzekering en de reiskostenvergoeding voor werkende armen verhoogd. En het openbaar vervoer blijft gratis voor Eindhovenaren met een inkomen tot 120% van het minimum.

Alleenstaanden met kinderen hebben het financieel vaak moeilijker dan tweeoudergezinnen. Om alleenstaanden met kinderen te ondersteunen, willen we de meedoen bijdrage voor alleenstaanden verhogen.

De PvdA wil ervoor zorgen dat beschikbare middelen van de meedoenbijdrage die bestemd zijn voor kinderen daadwerkelijk en efficiënt worden ingezet ten behoeve van deze doelgroep.

Chronisch zieken en gehandicapten verbruiken elk jaar het eigen zorgrisico. Wanneer zij een inkomen tot 120% van het minimumloon hebben, moet 100 euro van hun eigen risico gecompenseerd worden.

Schulden zijn een belangrijke oorzaak van armoede. Een schuldhulpverleningstraject en een goede bewindvoerder zijn essentieel om zo snel mogelijk van schulden af te komen. De rol van de bewindvoerder is belangrijk; er is helaas veel kaf onder het koren en daarom wil de PvdA dat de gemeente de regie voert op deze trajecten om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Steeds meer mensen raken in financiële problemen als gevolg van economische omstandigheden, bijvoorbeeld door ontslag of faillissement van een eigen zaak. Hierdoor ontstaat een nieuwe doelgroep voor het armoedebeleid. Doorgaans zijn deze mensen niet bekend met (gemeentelijke) regelingen of ondersteuningsmogelijkheden. De PvdA wil dat er extra inspanningen worden gedaan om de bestaande ondersteuningsmaatregelen actief bij deze mensen bekend te maken.

Jongeren met schulden gaan meer dan gemiddeld voortijdig van school. De PvdA wil dat de gemeente plannen maakt met telecomproviders, studiebeursverstrekkers (DUO), middelbare scholen en ROC’s om problemen te voorkomen. Tegelijk willen we dat de gemeente jongeren met schulden helpt om deze te saneren. Daar kan een tegenprestatie voor gevraagd worden, b.v. school afmaken.

Inkomensondersteuning tot 120%
De PvdA wil dat inkomensondersteunende maatregelen gelden voor inkomens tot 120% van het minimum. Alle gezinnen met een gezamenlijk inkomen tot 1500 euro netto per maand blijven recht houden op financiële ondersteuning. Door het verschil in inkomsten tussen werkenden en niet werkenden te vergroten, gaat werk ook echt lonen! Op deze manier worden zogenaamde werkende armen ondersteund in hun financiële situatie. Tevens wil de PvdA bepaalde regelingen voor alleenstaanden, chronisch zieken en gehandicapten gaan verhogen.

Steun voor ondernemers die knel zitten
Ondernemers die het financieel moeilijk hebben, moeten net als particulieren in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

 

Voor:

 • Inkomensondersteunende maatregelen gelden voor gezinsinkomens tot 120% van het minimumloon. 
 • Eén loket voor alle werkgeversvragen. Vermindering bureaucratie.
 • Invoering van de dienstencheque.
 • De bijdrage aan de ziektekostenverzekering van gehandicapten en chronisch zieken moet naar 200 euro per jaar. 
 • Iedereen doet mee naar mogelijkheden.
 • De gemeente schept 20 werkervaringsplaatsen en 25 leerwerkplekken.
 • In lijn met het landelijke Sociaal Akkoord wil de PVdA een regionaal Sociaal Akkoord, met als doel 2500 extra banen, waarvan 500 van overheidswege.
 • Bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Social Return) krijgen via bonuspunten voorrang bij aanbestedingen.
 • We willen vier miljoen euro uit het participatiefonds (een derde deel) besteden aan loonkostensubsidie voor maatschappelijke instellingen (b.v. scholen, zorg) en bedrijven als zij mensen in dienst nemen die duurzaam weinig kans maken op de arbeidsmarkt).
 • Instandhouding stimuleringsmaatregelen voor jongeren, evenals de startersbeurs en de werkcheque voor 45+’ers. 
 • Afspraken met werkgevers over extra stageplaatsen voor jongeren en werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 • Een regionaal sociaal akkoord over het creëren van meer stage- en werkervaringsplaatsen en banen voor arbeidsgehandicapten. 
 • Ook ondernemers moeten in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 
 • Mogelijkheid tot collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.
 • Aanstelling werkbegeleiders uit het participatiefonds om werkgevers te ontzorgen als zij mensen met arbeidsbeperking in dienst nemen.
 • De oprichting van een international Desk in Brainport verband om samen met onderzoeksinstellingen en bedrijven de internationale acquisitie van bedrijven en handelsmogelijkheden vorm te geven.
 • De PvdA wil in overleg met de marktpartijen ervoor zorgen dat iedere inwoner over een snelle glasvezelaansluiting beschikt. Dat maakt diensten op gebied van onderwijs, zorg en veiligheid sneller beschikbaar.
 • Met de invoering van een flitsvergunning (bouw) willen we het voor bedrijven eenvoudiger maken zich in Eindhoven te vestigen. 
 • De ambtelijke organisatie stelt zich dienstbaar op tegenover bedrijven die zich in onze stad willen vestigen of die willen uitbreiden. 
 • Een gastvrije ontvangst van nieuwkomers. Zij bouwen mee aan de toekomst van Eindhoven. We willen onderzoeken of er animo is onder trotse Eindhovenaren om als welkomstmaatje voor nieuwkomers te fungeren.
 • Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan schoolreisjes. Ook als hun ouders niet zo veel geld hebben. We blijven hierover met de schoolbesturen en ouders in gesprek.

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE ZORGZAME STAD