De zorgzame stad

Vanaf 2015 komen er twee zorgtaken bij op het bordje van de gemeente: de jeugdzorg en een deel van de AWBZ. Met de verschuiving van de jeugdzorg naar de gemeenten verwacht de regering voortaan sneller en effectiever ondersteuning en hulp te kunnen bieden. De sociale basiszorg is het deel van de AWBZ dat om begeleiding en verzorging van mensen draait, zoals hulp bij aan- en uitkleden en hulp bij haren wassen. Deze taken zouden voortaan onder de Wmo vallen. Als dit doorgaat, moet de gemeente vanaf 2015 bepalen wie nog hulp nodig heeft en welke dan. Ons uitgangspunt is in dat geval: we houden de kwaliteit van de zorg op peil, voor iedereen die dat nodig heeft.

Een voordeel van deze verschuiving van zorgtaken is, dat de gemeente deze veel beter als maatwerk voor haar bewoners kan organiseren dan ‘Den Haag’. Dat moet dan wel met minder geld gebeuren dan er nu beschikbaar is. De onvermijdelijke conclusie is dat er een kwaliteitsslag nodig is. Want als je met minder geld de hulp wilt bieden die nodig is, dan moet je super doel- en taakgericht werken. Alle bureaucratie wegsnijden en de zorg weer iets van mensen maken, niet van systemen. Expertise boven regels, is onze keuze.

Eén gezin, één plan, één zorgregisseur
De gemeente Eindhoven brengt zorg dichter bij de mensen en organiseert de zorg vraaggericht. De zorgregisseur coördineert de beantwoording van de zorgvraag door de juiste mensen. Formele en informele zorg wordt op elkaar afgestemd. De onlangs ingezette methodiek van WIJeindhoven sluit aan bij deze ontwikkeling.

WIJeindhoven kan een bron zijn van oplossingen voor actuele en toekomstige problemen van burgers door burgers zelf. De gemeente moet daarvoor de eigen kracht/samenkracht van mensen stimuleren en faciliteren. De PvdA wil mensen zelf aan het stuur; en voorkomen dat WIJeindhoven tot een topdown gemeentelijk programma verwordt. De PvdA pleit hier voor een bestuur dat afstand houdt. Bij de start van een nieuw College zou WIJeindhoven vanuit deze optiek bekeken moeten worden.

Als de gemeente zorg- en welzijnstaken qua uitvoering overlaat aan geprofessionaliseerd particulier initiatief uit de samenleving, in feite vormen van georganiseerde eigen kracht/samenkracht van burgers, dient de gemeente ook professionele ruimte en vrijheid te bieden aan dat particulier initiatief. De PvdA wil dit op twee gronden kunnen intomen. Een: een gesubsidieerd initiatief beschaamt het vertrouwen/blijft niet binnen door de gemeente gestelde kaders. Twee: de gemeente vindt (of heeft bewezen) dat ze de taak zelf beter uit kan voeren.

Hoe belangrijk een leefbare wijk ook is, hoe goed dienstverlening dicht op de huid van bewoners ook mag zijn, het wijkniveau is niet altijd de belangrijkste organisatieschaal. ‘De wijk’ is voor een aantal voorzieningen niet automatisch de beste c.q. noodzakelijke aanbodplek. Een aantal vragen van bewoners is ook niet wijk-gerelateerd. Voor de PvdA geldt dichtbij waar nodig en zinvol, (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 3), niet ‘dichtbij’ als organisatie-dogma voor gemeentelijke organisatie en particulier initiatief.

Wijkteams horen qua bemensing een behoorlijke afspiegeling te vormen van de wijken waarin ze werkzaam zijn.

Voor:

 • Geld van het rijk dat voor zorg bestemd is, wordt ook aan zorg uitgegeven.
 • Bij grote veranderingen, zoals de verschuivingen in de zorg, zijn er altijd mensen die tussen de wal en het schip terecht komen. De gemeente heeft 25 miljoen gespaard heeft om mensen in die gevallen op te vangen. De PvdA wil dat dit gebruikt kan worden om mensen te steunen die de dupe dreigen te worden van de zorgverschuiving.
 • Per gezin, één plan en één regisseur.
 • WIJeindhoven kan alleen slagen wanneer formele en informele zorg op elkaar aansluiten. Om dat te stimuleren willen we onderzoeken of het mogelijk is een bonus uit te loven voor efficiënte samenwerking. 
 • Ruim baan voor het sociaal doe-het-zelven in de vorm van zorginitiatieven van bewoners. Wij geloven in samenredzaamheid. We willen ondersteuning van initiatieven zoals zorgcoöperaties, maatjesprojecten, communities, buurtkamers, stadsdorpen en buurtgerichte zorgbedrijfjes. De coördinatie van deze steun kan via WIJeindhoven verlopen. 
 • Voor gehandicapten, chronisch zieken en kwetsbare senioren moet Eindhoven dagbesteding blijven faciliteren. Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Wij willen investeren in vormen van beschut werk voor mensen met weinig aansluiting op de arbeidsmarkt. 
 • De PvdA gaat voort op de via WIJeindhoven ingeslagen weg, meer uitvoering, minder beleid, meer ‘van en door de wijk’, minder ‘gemeentelijk’, via coöperatieve samenwerking met instellingen en met een open oog voor bovenwijkse preventieve oplossingen via werkgelegenheidsbevorderend beleid.
 • Stimuleren van voorzieningen die sport en bewegen bevorderen.
 • Weg met de wachtlijsten in de jeugdzorg. We willen dat er meer pleeggezinnen bijkomen, liefst in het eigen netwerk van het kind.
 • Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf.
 • De criteria bij aanbestedingen moeten gericht zijn op kwaliteit, cliënttevredenheid, goed personeelsbeleid en lage overheadkosten. Bij aanbestedingen geldt wat ons betreft de ‘Balkenendenorm’, zoals ingevoerd door onze wethouder Staf Depla, voor medewerkers en bestuurders van gesubsidieerde of door de gemeente ingehuurde instellingen.
 • We willen investeren in E-health: zorgondersteuning via het internet. Steeds meer mensen, ook senioren, hebben toegang tot het internet. Op vragen is online een antwoord. Via internet kunnen eenzame senioren gekoppeld worden aan maatjes. 
  Beleid dat erop is gericht om vanuit Ziekte en Zorg te werken aan Gezondheid en Gedrag. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
 • De PvdA is voorstander van een Eindhovense Zorgnorm. In overleg met zorgvragers en het werkveld willen we criteria vaststellen waar zorgverlening in Eindhoven per se aan moet voldoen. 
 • De decentralisatie van AWBZ gebruiken om zorg en welzijn meer met elkaar te verbinden. Preventie loont en is een kwestie van lange adem. 
 • Bindende afspraken met corporaties over de bouw van voldoende levensloopbestendige woningen. 
 • We willen de paarse krokodil ook in de zorg definitief uitroeien. Als voorbeeld: chronisch zieken hoeven niet onnodig vaak geïndiceerd te worden. Maar ook: gemakkelijker toegang voor nieuwe zorgondernemers.
 • Prioriteit voor de aanpak van eenzaamheid door te investeren in welzijn in buurten en wijken.
 • We zetten vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan in om hulp te bieden waar mogelijk. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis. Hulpvrager en aanbieder houden zich aan een nader uit te werken gedragscode.
 • Zorg voor elkaar is een kwestie van geven en ontvangen. Veel mensen die zorg krijgen, kunnen zelf ook
  nog een steentje bijdragen aan de samenleving door anderen, bijvoorbeeld te helpen met het invullen van belastingformulieren. 
 • In de wijken willen we goede voorzieningen (huisartsen, wijkverpleegkundigen, WIJeindhoven, apotheek etc.) stimuleren. Zij moeten zich goed kunnen vestigen, dichtbij de mensen.

Ondersteuning mantelzorgers
Onze mantelzorgers zijn cruciaal voor de hervorming van de AWBZ. Die komt er namelijk op neer dat de lichtere zorg wordt overgeheveld van het formele zorgdomein (de professionele hulp) naar het informele zorgdomein (familie, bekenden, buurt).
Echter, tot midden deze eeuw zal het aantal senioren toenemen en het aantal potentiële mantelzorgers afnemen. Terwijl mantelzorgers nu al een grote belasting ervaren. Ze zorgen vol inzet voor hun kinderen, ouders of partners. De combinatie met werk is vaak lastig.

De verschuiving in de AWBZ geeft dus alle reden om mantelzorgers extra te ondersteunen en te ontlasten, waarbij we altijd in het achterhoofd zullen houden, dat mantelzorgers tot niets verplicht worden. Ze zetten zich vrijwillig in.

Senioren
De PvdA is van mening dat er veel kennis en kunde aanwezig is bij de senioren in Eindhoven. In het streven naar zo lang mogelijke zelfstandigheid wordt van deze kennis en ervaring gebruik gemaakt; De PvdA wil hiervoor samen met de senioren van Eindhoven beleid ontwikkelen.

Voor:

 • De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners en -organisaties zoals het steunpunt Mantelzorg Verlicht, extra capaciteit krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen.
 • Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.
 • Stimuleren van respijtzorg (tijdelijke opvang van het zorgbehoevende familielid of vervangende zorg).
 • Het voeren van tussentijdse gesprekken met de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. Regie behouden over eigen leven is belangrijk.
 • Afspraken met corporaties om mantelzorgers die dichtbij hun zorgvrager willen wonen eenvoudiger een urgentieverklaring te geven. Ook over medehuurderschap wanneer een mantelzorger bij de zorgvrager gaat wonen.
 • Mantelzorgers die (tijdelijk) bij de zorgvrager intrekken, worden niet gekort op hun bijstandsuitkering.
 • De PvdA vindt dat er voldoende levensloopbestendige woningen moeten worden gebouwd of bestaande woningen levensloopbestendig worden gemaakt waar dat op niet te ingrijpende wijze mogelijk is.
 • De PvdA stimuleert initiatieven om te komen tot klein-schalige woonvormen voor ouderen en dementerenden.
 • De PvdA wil dat er middelen ter beschikking komen om langer wonen in de eigen woning mogelijk te maken. Dit vereist het bij elkaar brengen van alle bij dit proces betrokken partijen. De PvdA kan d.m.v. voorlichting bij dit proces een grote rol spelen, ook waar het gaat om voorlichting over een mogelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 • De gemeente Eindhoven moet een dementievriendelijke gemeente worden.

In het kader van de Algemene Zorgplicht van de gemeente stelt de PvdA het volgende centraal:

 1. Voorop staat het behoud van zelfstandigheid en zelf- redzaamheid. Maatwerk is daarbij uitgangspunt. Er wordt eerst gekeken naar wat iemand zelf kan bijdragen aan een oplossing, eventueel met hulp uit eigen kring. In alle gevallen is er een vangnet van goede zorg en voorzieningen, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden.
 2. Lijfgebonden zorg blijft zorg van de professional.
 3. De wijkverpleegkundige krijgt een belangrijke rol; de vraag van de zorgvrager moet leidend zijn.
  Zorgverleners en zorgvragers kennen elkaar.
 4. Bij aanbestedingen van zorg dient kwaliteit het primaire uitgangspunt te zijn. Door te investeren in samenredzaamheid (hulp uit eigen kring), laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke hulp, krijgt iemand snel en op maat de steun die hij nodig heeft in zijn eigen leefomgeving.
 5. Indiceren gebeurt niet vanachter een bureau ergens in het land, maar lokaal met inzicht in het leefgebied van de zorgvrager. Bij verschil van inzicht moet een beroep op een onafhankelijke derde partij kunnen worden gedaan.

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE LEEFBARE STAD