Door op 19 augustus 2013

Week 33, De week van Toon.

De vakantie zit erop,  het is even wennen om weer aan de slag te gaan, even denken wat, waar en hoe staat de politiek ervoor. We zijn als Commissie ruimte en vastgoed een week eerder gestart met de voorbereiding voor de agenda van komende week. De agendapunten zijn: bestemmingsplan binnenstad, voorstel verkoop gedeelte Natlab aan Sint Lucas college en koop schoolgebouw Sint Lucas aan de Flotowlaan, bespreking raads informatiebrief ontwikkeling proeftuin NRE terrein en als laatste punt vaststelling prestatie-indicatoren. Geen actuele punten dus we starten langzaam weer op. Maandagavond; onze eerste fractiebijeenkomst agenda is al gemaakt door Jacqueline en we lopen als fractie de agenda af, afspraken maken en commissie voorbereiding.

Nadruk NRE terrein
In de voorbereiding hebben we als commissie ruimte en vastgoed al afspraken gemaakt wie wat gaat inbrengen, het is mijn beurt om onze punten in te brengen, en de nadruk ligt op de ontwikkeling van het NRE terrein. Onze zorgen is vooral gericht op de openbare ruimte daar hebben zich geen gegadigden voor aangemeld om hier vanuit een vernieuwde blik inhoud aan te geven. Dus gaat de gemeente dit doen. Dat willen we niet, weinig vernieuwing en innovatie. Dus in mijn vragen gericht aan de wethouder gaat het vooral over extra inspanningen vanuit de gemeente om juist de openbare ruimte ook te verkavelen en alles op alles te zetten om hier met ideeën en initiatieven te komen.

De openbare ruimte belangrijke schakel in de ontwikkeling van Nieuwe Ruimte.
Die kans moeten we niet laten liggen. Ook vraag ik aan de wethouder om ook mogelijkheden als erfpacht toe te passen, naast verhuur en koop geeft meer mogelijkheden voor de totale verkaveling, volgens de wethouder zijn alle opties open en ziet zij het belang van onze zorgen betreft openbare ruimte. In haar beantwoording geeft ze aan dat mogelijk de zusterflat Vestdijk ook via een verkaveling zal worden aangeboden.

Aankoop school  Sint Lucas aan de Flotowlaan en de verkoop van gedeelte Natlab waarbij vooral de insteek is om geen nieuwe schoolgebouwen te bouwen maar te renoveren en te transformeren, waarbij het totale maatschappelijk vastgoed in beeld wordt gebracht om tot een goede en financiële gezonde afweging te komen. Het is daarom goed dat er een IHP (integraal huisvestingsplan) binnenkort op de agenda staat waarbij juist ook besturen hier aan meewerken en dat is erg belangrijk. Voor het onderdeel koop en verkoop gaat een meerderheid van de partijen akkoord.

Opkomst bevordering gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Volgende week zullen deze punten worden ingebracht tijdens raadsvergadering er zijn geen moties of amendementen dus kan de besluitvorming snel gaan. Verder moet ik nog wat werkzaamheden per mail afwerken en nieuwe afspraken  met commissieleden maken voor de agenda van 27 augustus. Het is een rustige week geweest maar we krijgen nog een aantal moeilijke punten de komende periode. Ook staan de verkiezingen 2014 op de agenda. Ik mag me sterk maken om samen met andere partijen opkomstbevordering verkiezingen te stimuleren, ook dit jaar komt er een stemwijzer ter ondersteuning.

Toon Meulensteen
Fractielid Ruimte & Vastgoed