Door op 9 februari 2014

PvdA investeert in leefbaarheid en pakt woonoverlast aan.

Leefbaarheid betekent voor iedereen wat anders. Het heeft altijd te maken met prettig wonen, je veilig voelen en zeggenschap hebben over je eigen (woon)omstandigheden. Afgelopen zaterdag zijn wij in de Bennekel en Bloemenbuurt-zuid deur aan deur geweest om hen te feliciteren met hun wijkvernieuwing en om te horen wat er speelt en wat er leeft. Zo is er ondermeer gesproken over woonoverlast. De wijken Bennekel en Bloemenbuurt-zuid zijn goede voorbeelden waar wijkvernieuwing, in de meeste ogen van de bewoners, positief heeft bijgedragen aan het verminderen van woonoverlast in deze wijken. Dat is de reden waarom de PvdA Eindhoven zoveel waarden hecht aan de leefbaarheid in wijken en buurten. Daar waar de leefbaarheid in het geding is moet dan ook effectief worden ingegrepen.

Heldere standpunten

De PvdA Eindhoven heeft heldere standpunten over woonoverlast, woningsplitsing en wat wij verstaan onder leefbare wijken en buurten. De PvdA Eindhoven heeft de afgelopen jaren zeer gericht gekozen om te investeren in wijkvernieuwing. Ook in de periode 2014-2018 willen wij ruimte maken in de begroting om buurtbudgetten en buurtcontracten te behouden. Het zou zonde zijn van de investeringen als we niet de integrale wijkvernieuwing in bijvoorbeeld Woensel West, Doornakkers, Hemelrijken en de Bennekel zouden afmaken. Wij zijn dus voor behoud van de gereserveerde budgetten.

Zeggenschap bewoners vergroten, gezamenlijke aanpak actiegebieden en overlast.
De PvdA wil dat bewoners en professionals de aanpak van actiegebieden kunnen voortzetten. De PvdA wil dat in overleg met wijkbewoners de zeggenschap van bewoners over hun wijk of buurt wordt vergroot. De PvdA is voor aanpak van de overlast van woningsplitsingen. De PvdA is voor het stimuleren van de realisatie van kleinere en betaalbare wooneenheden in bijvoorbeeld leegstaande kantoren. De gemeentelijke handhavers moeten een groter deel van hun tijd besteden aan de aanpak van de daders van woonoverlast en de bescherming van de slachtoffers. Bij extreme woonoverlast verhuizen de daders, niet de slachtoffers. De PvdA is voor kwijtschelding van leges voor kleinschalige evenementen die georganiseerd worden door vrijwilligers zoals; straatrommelmarkt, kinderspeeldagen, etc.

Klik hier voor het hele hoofdstuk: ‘De leefbare stad’ uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018