De leefbare stad

Leefbaarheid betekent voor iedereen wat anders. Het heeft altijd te maken met prettig wonen, je veilig voelen, zeggenschap over je omstandigheden. Ons uitgangspunt is dat het in alle wijken in Eindhoven prettig wonen en leven moet zijn. In sommige wijken is dat gemakkelijker dan in andere. De PvdA wil daarom dat de gemeente de inzet per wijk, ook financieel, kan blijven variëren. Meer inzet van de kant van de gemeente betekent ook een actieve inzet van de bewoners. Wie een prettig leefklimaat wil, moet zich daar zelf ook sterk voor maken.

 

Leefbare wijken
Mensen weten zelf wel hoe ze graag willen wonen, wat er goed is in hun wijk, en wat er beter kan. Hun initiatieven om hun wijk of buurt op orde te houden of te verbeteren, horen welkom te zijn bij de gemeente. Voorwaarde is dat inwoners in elk initiatief aangeven welke rol zij zelf hebben en hoe zij deze invullen. De ervaringen met buurtbudgetten en buurtcontracten laten zien dat deze aanpak, ingezet door de PvdA, werkt. Voor de gemeente zijn het oefeningen in loslaten. Daarmee komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij wie hij hoort: bij de inwoners. De PvdA wil hiermee per se verder. De inzet van buurtbudgetten en buurtcontracten is ook een impuls voor de sociale samenhang in een wijk, waardoor het gevoel van veiligheid vergroot kan worden.

Daar waar burgers in hun wijk of buurt vrijwilligerstaken uitvoeren in het kader van burgerparticipatie wil de PvdA laten onderzoeken of het voordeel voor de gemeente voor een deel zou kunnen terugvloeien naar de wijk of buurt in de vorm van extra wijkbudget.

Kinderen moeten bij voorkeur in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. Mensen moeten elkaar in hun eigen wijk of buurt kunnen ontmoeten, er (dichtbij) kunnen sporten en bewegen. Daarom willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk benutten en zoveel mogelijk delen. Ook hierin kunnen inwoners veel invloed hebben op wat er mogelijk is in hun wijk en wordt wijkondernemerschap gestimuleerd.

In veel wijken ervaren mensen woonoverlast. Het meldpunt woonoverlast heeft hier een goede functie, omdat mensen op één punt terecht kunnen en omdat het hen aanspoort eerst zelf actie te ondernemen en de overlast te bespreken met de veroorzaker. Lukt dit niet, dan komen professionals in actie. Het meldpunt kan ook informatie opleveren over structurele overlast. Deze kan vervolgens probleemgericht aangepakt worden.

Voor:

 • Ruimte maken in de begroting om buurtbudgetten en buurtcontracten te behouden.
 • Afmaken van de integrale wijkvernieuwing in onder andere Woensel West, Doornakkers, Bennekel enz. Dus behoud van de gereserveerde budgetten.
 • Samen met bewoners en professionals voortzetten van de aanpak van actiegebieden
 • In overleg met wijkbewoners zeggenschap van bewoners over hun wijk of buurt vergroten.
 • Tegen woningsplitsing. Voor aanpak van de overlast van woningsplitsingen. Stimuleren van realisatie van kleinere en betaalbare wooneenheden in bijvoorbeeld leegstaande kantoren.
 • Gemeentelijke handhavers moeten een groter deel van hun tijd besteden aan de aanpak van de daders van woonoverlast en de bescherming van de slachtoffers. Bij extreme woonoverlast verhuizen de daders, niet de slachtoffers.
 • De inrichting van een scheidingshotel om te voorzien in acute woningbehoefte.
 • Wij zijn voorstander van BewonersBedrijven zoals het Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken ze schetst (zie: lsabewoners.nl). Het LSA wil wijkbewoners de mogelijkheid geven om een maatschappelijke onderneming op te zetten die de wijk economisch, fysiek en sociaal helpt ontwikkelen. BewonersBedrijven werken van onderaf en spelen in op de behoeften die er in een wijk of buurt zijn. Eventuele winsten worden geïnvesteerd in nieuwe wijkprojecten. Hierdoor ontstaan ondernemingen van, voor en door bewoners.
 • Kwijtschelding leges voor kleinschalige evenementen die georganiseerd worden door vrijwilligers (straatrommelmarkt, kinderspeeldagen, enz).

Wonen
De PvdA wil goede, betaalbare huizen voor alle inwoners. Wij willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, met voldoende betaalbare woningen. Daarin blijft eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar, eventueel met ondersteuning door de overheid.

De woonlasten beslaan in de meeste gezinnen een fors deel van het netto besteedbaar inkomen. Woonlasten bestaan uit huur, energie en lokale lasten. De lokale lasten houden we in Eindhoven al jaren erg laag. Op energieverbruik hebben inwoners zelf deels invloed. De huur van sociale woningen wordt bepaald door woningcorporaties. Het recente woonakkoord zou tot soms forse huurverhogingen kunnen leiden.

Om deze huurverhoging zo eerlijk mogelijk te verdelen, wil de PvdA met de woningcorporaties de huursombenadering afspreken. In het kort: gemiddeld stijgen de huren met de inflatie. Maar woningen met een goede prijs stijgen met de inflatie mee, met een te hoge prijs stijgen ze minder, met een te lage prijs meer dan de inflatie.

De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor de leefbaarheid, de kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk is een belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende bevolkingsgroepen. Investeren in leefbaarheid blijft belangrijk. Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt.

Voor:

 • Iedereen moet binnen een redelijke termijn een geschikte, betaalbare woning kunnen vinden. Wij willen dit regionaal afstemmen.
 • Om woningbouw te faciliteren willen we plan- en inspraakprocedures versnellen. Dat kan door ze, waar mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden.
 • Bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie worden alleen toegepast wanneer deze (zoals bij duurzaam bouwen/slimme energietoepassingen etc.) op afzienbare termijn een besparing opleveren.
 • Vraaggericht bouwen. Daaronder ook het mogelijk maken van zelfbouw van woningen (bijvoorbeeld door collectief particulier opdrachtgeverschap).
 • Een voortvarende uitvoering van de gemaakte afspraken over studentenhuisvesting. Dus: in 2020 zijn er minstens 1500 woningen gebouwd voor studenten. Minstens 70% daarvan bestaat uit zelfstandige eenheden of uit kamers met eigen voorzieningen.
 • Goede afspraken met onze buurgemeenten en corporaties over de spreiding van sociale woningbouw, zodat ook de financiële lasten gespreid worden.
 • Huurdersorganisaties betrekken bij het maken van de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties.
 • Goede afspraken tussen gemeente en corporaties, bewoners en bedrijven over welke projecten de komende jaren wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd. De aanpak van en investeringen in de wijken en buurten blijft onze prioriteit.
 • Het opnemen van mantelzorg als een van de criteria die tellen bij urgente woningtoewijzing.
 • Een wijkcoördinator in iedere wijk als laagdrempelig aanspreekpunt.
 • Wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. De beste garantie voor gemengde wijken is keuzevrijheid. Eenzijdige samenstelling van wijken willen we voorkomen door renovatie en indien nodig sloop/nieuwbouw om keuzes te vergroten.
 • Experimenteren met invloed van direct betrokkenen op woningtoewijzing in eigen portiek/straat.
 • De PvdA wil dat de gemeente overlegt met inboedelverzekeraars over de mogelijkheid van een collectieve inboedelverzekering voor straat of buurt. De besparing komt deels ten goede aan de inwoner die meedoet, deels aan de straat/buurt.
 • Right to bid: als maatschappelijk vastgoed leegkomt, heeft de buurt het eerste recht. De buurt kan zelf een plan maken voor de invulling, bijvoorbeeld gericht op woongroepen voor senioren, mensen met een beperking en andere gewenste combinaties van functies voor de buurt.
 • De gemeente streeft naar voldoende digitale mogelijkheden voor dak- en thuislozen, laaggeletterden en anderen die geen internetaansluiting hebben, zo nodig door digitale steunpunten in te richten.

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE VEILIGE STAD