Door Mieke Verhees op 30 mei 2016

Falconcrest

De discussie over Falconcrest loopt al heel lang.

Toen de plannen om de Valkenier op de Genneperparken te huisvesten niet door gingen, heeft de PvdA zich, in de persoon van Wildrik Burema, hard gemaakt om de ondernemer gevestigd te krijgen op Bokt 18. Op zichzelf een mooie oplossing, ware het niet dat er sindsdien nog steeds geen knopen zijn doorgehakt. Met als gevolg dat de valkenier zonder vergunning zijn bedrijf runt op de Bokt. Zonder vergunning betekent zonder spelregels en dus zonder handhaving.

Buurtbewoners zijn niet blij met de komst van het roofvogelpark. Of dat terecht is, laat ik hier in het midden. Wat in ieder geval wel onterecht is, is dat er geen duidelijkheid is.

In het najaar van 2014 hebben we er in de raad weer over gediscussieerd, nav vragen van de VVD hierover. Toen bleek dat de valkenier nog geen vergunning had, omdat een deugdelijk businessplan ontbrak op basis waarvan een vergunning verleend zou kunnen worden. De buurt was in de tussentijd nog bozer geworden omdat ze het gevoel hebben dat de gemeente te lang de hand boven het hoofd houdt van de valkenier. Er wordt, ook wegens gebrek aan afspraken, nog steeds geen huur betaald en er wordt nog altijd niet gehandhaafd.

Voor de PvdA was toen de insteek dat er snel duidelijkheid moest komen. Linksom of rechtsom moesten er spelregels worden opgesteld die voor iedereen helder zijn en waar iedereen zich aan dient te houden. We hebben daartoe toen een actuele motie opgesteld, waarin we de kaders voor de spelregels hebben vastgesteld:

  • de oorspronkelijke intentie, te weten : het mogelijk maken van een locatie om de ambachtelijke activiteiten als Valkeniers en vervaardigen van specifieke attributen voor de Valkerij mogelijk maken
  • binnen deze oorspronkelijke intenties is geen ruimte voor grootschalige evenementen en horeca
  • binnen deze oorspronkelijke intenties is geen ruimte voor hoge frequenties van vliegshows
  • met het oog op dierenwelzijn moeten alle voorwaarden volgens wetten en eisen worden nageleefd

Dit alles op basis van een businessplan dat de ondernemer moest aanleveren.

We zijn nu bijna anderhalf jaar verder en het voorstel ligt voor om de vergunning mogelijk te maken. Er is inmiddels een plan opgesteld door de Valkenier. Een plan echter, dat zoveel vragen oproept dat wij (nog) niet kunnen instemmen met een vergunning.

Het gaat de PvdA om de balans tussen de belangen van de bewoners en die van de valkenier.

Om te kunnen toetsen aan deze uitgangspunten stellen wij nu kaders vast waarbinnen de vergunning straks verleend mag worden: aantallen bezoekers, openingsuren en dagen, parkeervoorzieningen enz. Om die kaders te kunnen stellen, is een gedegen businessplan nodig. In een businessplan hoort een exploitatieplan om vast te kunnen stellen welke ruimte de ondernemer heeft om rendabel te kunnen zijn. De gebruikelijke weg voor een vergunning voor een onderneming met een publieksfunctie.

Daarnaast speelt de monumentale status van de boerderij een grote rol. Er wordt een huur/gebruikersovereenkomst opgesteld. Maar er is nog niets verteld over de investeringen die gedaan moeten worden om de boerderij te redden. Hoe hoog zijn die en wie gaat dat betalen? Gemeente lijkt voor de hand te liggen, omdat zij eigenaar is.

Kortom: nog een hoop vragen voordat we akkoord kunnen gaan.

Wordt dus vervolgd.

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Raadsfuncties • Fractievoorzitter PvdA • Lid van het presidium • Duo voorzitter raadscommissies • Waarnemend voorzitter van het presidium tevens tweede waarnemend voorzitter van de raad • Lid raadswerkgroep Raadsverkenning • Lid raadswerkgroep Veiligheid • Lid raadswerkgroep Nieuwe Ruimte • Lid van de raadscommissie Financiën en Bestuur • Lid van de raadscommissie Ruimte en Vastgoed

Meer over Mieke Verhees