24 februari 2010

Koninginnedag was te onveilig

In de raad werd een motie van D66 en de Stadspartij behandeld waarin het college werd opgeroe­pen om de organisatoren van dan­cefeesten bij parkeergarage ’t Eind­je en op het Lichtplein dit jaar toch nog groen licht te geven. Vooral op basis van gewoonte­recht ( die feesten vinden al negen jaar plaats) en omdat de organisa­ties in een veel te laat stadium hoorden dat ze geen vergunning kregen.

Uiteindelijk trok D66-fractievoor­zitter Mary-Ann Schreurs de mo­tie in. Ze was tevreden met de me­dedeling van Mittendorff dat er na­tuurlijk nog met de organisatoren gepraat wordt. Mittendorff zei ook de suggestie van de PvdA over te nemen om te bekijken of het Licht­plein- dancefeest toch kan plaats­vinden als het later op de middag begint. Maar voor het feest bij par­keergarage ’t Eindje bleek geen hoop. Op basis van de nota over veiligheidsbeleid die de gemeente­raad vorig jaar vaststelde, kan het college voor deze plek geen vergun­ning meer afgeven. Het terrein ligt te dicht bij het spoor en valt bin­nen de hoogste risicozone. Hoewel de aanwezige evenementenorgani­satoren regelmatig zaten te grom­men op de publieke tribune (voor­al toen Mittendorff volgens hen ten onrechte zei dat er met hen al overlegd was) was er toch sprake van enige tevredenheid. Schei­dend voorzitter Lo Boelhouwers van het Evenementenplatform Eindhoven zei: „Nu wórdt er ten­minste met ons gepraat.”
Corrie de Leeuw