De zorg

De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de zorg. Dat was en is een grote opgave, Met name de financiële gevolgen hiervan hebben vaak de krant gehaald. Maar laten we duidelijk zijn. De PvdA Eindhoven laat mensen die zorg nodig hebben niet in de kou staan. Dus geen budgetplafond wat ons betreft.

Een goede gezondheidszorg is van waarde voor ieder van ons en voor de samenleving als geheel. Aandacht, kwaliteit en betaalbaarheid vormen de basis van goede zorg. Daarom werken we in ons verkiezingsprogramma aan zorg die betaalbaar is en waar je beter van wordt. En daar hoort ook meer waardering bij voor onze zorgverleners en mantelzorgers.

De PvdA blijft achter de inhoudelijke transformatiedoelstellingen staan om onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te helpen en kinderen met goede hulp zoveel mogelijk te laten opgroeien in hun eigen gezin. Deze preventieve inzet zorgt ervoor dat minder jeugdigen gebruik hoeven te maken van de vaak duurdere en zware specialistische hulp. Senioren willen we zolang mogelijk de juiste zorg bieden om langer thuiswonen mogelijk te maken.

Problemen bij kinderen hebben vaak te maken met problemen van de ouders (zoals armoede, onvoldoende taalvaardigheid, opvoedingsonmacht, psychische problematiek, schulden, spanningen binnen de relatie, werkloosheid of ziekte). Daarom is samenhang nodig in de aanpak van de problematiek.
We willen dat mensen, patiënten en medewerkers,  meer te zeggen krijgen in de zorg. Zowel bij de aanbieders, bij gemeenten als bij de verzekeraars.

Vaak weten ze zelf (de medewerkers en niet de managers) heel goed wat nodig is om problemen op te lossen. Patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en cliëntenraden krijgen ondersteuning.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we preventieve maatregelen die de gezondheid en betaalbare zorg vergroten, zoals de Eindhovense collectieve zorgverzekering.

De PvdA staat nog steeds achter de missie en visie van WIJeindhoven. Dit ontstond als initiatief om het aantal professionele hulpverleners in één gezin te beperken. Er werd veel langs elkaar heen gewerkt. De keuze voor het werken met generalisten was en is daarom prima. Maar we vinden dat de uitvoering echt beter moet en kan. De generalist heeft nog vaak teveel taken; het kennisniveau moet omhoog. Wij waren de afgelopen periode regelmatig kritisch op de kwaliteit van de uitvoering. Wij gaan ook de komende periode positief kritisch de prestaties van WIJeindhoven volgen.

De jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Hierdoor zijn meer jeugdigen en hun gezinnen beter in beeld gekomen bij de gemeente. Dat heeft veel gevraagd van de gezinnen, van de kinderen en van de medewerkers van de jeugdzorginstellingen. We willen nu meer stabiliteit en rust in de jeugdzorg. Dat geeft ook mogelijkheden om de financiële zaken op orde te krijgen.