De verantwoordelijke stad

 “We hebben geen grondstoffen, geen vruchtbare bodem, geen haven. Maar we hebben elkaar”, zei ‘onze’ Mary Fiers ooit. Mooi gezegd. Als we samen sterk staan, krijgen we veel voor elkaar. Dan kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Eindhoven mee kan blijven doen. Een droom? Zeker, maar dan een die uitkomt. Want de PvdA heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt om bedrijven en maatschappelijke organisaties te verbinden. Daardoor ontstond er voor medewerkers van bedrijven ruimte om zich als vrijwilliger in te zetten voor maatschappelijke taken.

Daar bleef het niet bij. Op ons initiatief heeft de gemeente met partners in de stad het ‘Eindhoven fonds’ opgericht. In dit fonds verbinden fondsen en vermogende particulieren zich aan maatschappelijke initiatieven. Inderdaad, om het mogelijk te maken dat meer mensen in Eindhoven mee kunnen blijven doen. Want dat is misschien wel de grootste verantwoordelijkheid die de gemeente heeft.

Inwoners aan het stuur
De PvdA kiest voor een overheid die gemeentelijke kennis en kunde inzet om initiatieven van inwoners te helpen realiseren. Ja, dan kunnen er dingen fout gaan en ja, dan moet je soms improviseren in de bestaande regelgeving.

Een voorbeeld: wanneer we minder regels stellen aan subsidies voor vrijwilligersactiviteiten, besparen we hen veel ‘nutteloos’ bureaucratisch werk en ergernis. We geven vertrouwen en leveren controle in. Daarmee vergroten we de kans dat meer vrijwilligers enthousiast aan de slag gaan zodat de leefbaarheid de winnaar is. Mocht misbruik blijken, dan grijpt de gemeente uiteraard in. We zien toe op faire grenzen die nodig zijn om het prettig samen leven te waarborgen.

De verantwoordelijke stad laat veel verantwoordelijkheden aan haar inwoners. Ze neemt zelf de verantwoordelijkheid voor inwoners die dat zelf wel willen, maar niet kunnen. Die verantwoordelijkheid heeft verschillende kanten:

 1. deze inwoners de zorg geven die ze nodig hebben.
 2. hen zo nodig een financiële bestaanszekerheid geven.
 3. hen stimuleren om naar hun mogelijkheden mee te doen aan de samenleving.

De verantwoordelijke stad verwacht dat de overheid en haar medewerkers meebewegen met de samenleving. Actief inspelen op veranderingen. Nieuwe dingen oppakken en andere dingen niet meer doen. Of anders doen. Dat kan alleen met professionals die begrijpen dat rollen veranderen wanneer situaties veranderen. Zoals de stadstoezichthouder die mensen de weg wijst wanneer zij verdwaald rondlopen maar ook mensen bekeurt voor parkeeroverlast.

Die flexibiliteit en dat inlevingsvermogen verwachten we van alle medewerkers. In elke rol verwachten wij dat medewerkers van de gemeente iedereen met respect behandelen. Dat respect verwachten we ook terug. Want de verantwoordelijke overheid accepteert geen agressie en bedreiging aan het adres van haar medewerkers.

 Voor:

 • We willen de paarse krokodil definitief uitroeien. Hoe minder bureaucratie, hoe beter.
 • Concrete afspraken over minder lokale regels. Afschaffen van regels die geen duidelijk publiek belang dienen. Een voorbeeld: minder welstandsregels.
 • De ideeënmakelaar helpt mensen bij het realiseren van nieuwe dingen. Dit goede initiatief functioneert nog gebrekkig. We willen zijn bekendheid verhogen en zijn mogelijkheden binnen de gemeente om dingen voor elkaar te krijgen.
 • De overheid is er voor u. Komen er klachten binnen, dan moet de gemeente daar binnen twee werkdagen op reageren. Intern moet elke gegronde klacht aanwijsbaar tot een verbetering leiden. 
 • Uw ervaringen met ambtenaren kunnen meetellen in de functioneringsgesprekken met ambtenaren. 
 • Ambtenaren wonen bij voorkeur in de stad, zodat zij voeling houden met de omgeving waarvoor zij werken. 
 • Minder beleid en meer uitvoering. In overleg met de ambtenaren willen we hier toetsbare afspraken over maken. 
 • De beste ambtenaren moeten vooral in de uitvoering werken. Dat werk moet lonen, daarom willen we het loongebouw van ambtenaren aanpassen.
 • Stimulering van bewonersinitiatieven door gemeente. Organiseer dat professionals vrijwilligers ondersteunen.
 • Verhoging van het tempo voor vergunningen door de gemeenten, de gemeentelijke dienstverlening kan sneller.

 

(Regionale) Samenwerking
Samenwerking is geen doel, maar een middel om iets te bereiken. De regionale voorzieningen in Eindhoven zijn een goed voorbeeld. We kunnen deze voorzieningen alleen in stand houden, wanneer de regiogemeenten meebetalen (voor het gebruik dat hun inwoners daarvan maken). Mochten Eindhoven en de omliggende gemeentes in overleg niet tot een redelijke oplossing komen, dan stellen wij voor inwoners van Eindhoven op vertoon van hun stadspas een korting te geven op de toegang tot de voorzieningen.

Eindhoven werkt samen met veel partijen. De ene keer met de campusgemeenten Helmond, Best en Veldhoven. Dan weer alleen met Amsterdam, met de provincie of met de gemeenten die voorheen samen het SRE vormden. Wat ons betreft geldt bij samenwerking altijd dat partijen er beter van moeten worden. Met een goede regionale afstemming kunnen wij bijvoorbeeld onze economische positie versterken.

Op veel terreinen zien we de voordelen van regionale samenwerking. Een mooi voorbeeld is de internationale school, door Helmond, Veldhoven en Best samen met Eindhoven gefinancierd.

Andere kansrijke thema’s zijn zoals gezegd economie, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Of het behoud van Brainport Regio Eindhoven, een goed woonklimaat en hoogwaardige sport-, onderwijs-, cultuur- en zorgvoorzieningen.

Regionale samenwerking op deze thema’s versterkt de aantrekkingskracht op bestaande en nieuwe bedrijven.  Eindhoven wil voor de regio een voortrekkersrol vervullen als er voldoende mandaat komt van de omliggende gemeenten. Over welke vorm van samenwerking het ook gaat, transparantie is nodig. Er moet altijd een democratische controle door de gemeenteraad mogelijk zijn en inwoners moeten de gemeente altijd kunnen aanspreken op haar verantwoordelijkheden.

Voor:

 • Flexibele samenwerkingsverbanden. Onderwerp en doel bepalen wie er aanschuiven. 
 • Samen met de betreffende gemeenten thema’s vaststellen om samen te werken. In overleg bepalen hoe die samenwerking er het beste uit kan zien. 
 • Gemeenteraden moeten een belangrijke rol krijgen bij de besluitvorming op de samenwerkingsthema’s.
 • Met regiogemeenten afspraken maken over hun bijdrage aan het financieren en in stand houden van regionale voorzieningen

 

Europese samenwerking
Samenwerking in Europa biedt kansen om de lokale economie te versterken, innovatie te stimuleren en banen te creëren. Die kansen moeten we pakken. Dat vraagt een actieve en internationaal georiënteerde politiek van het lokaal bestuur. In het belang van banen, lokaal ondernemerschap en goede sociale voorzieningen kijken we verder dan de grenzen van de gemeente en Nederland.

Economie
Gemeenten zijn kraamkamers van innovatie. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare Europese middelen ter stimulering van innovatie. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en overheden zijn daarvoor voorwaarde.

Werk
De PvdA is voorstander van het vrij verkeer van werknemers in de EU. Wel willen we werkgevers stimuleren om eerst in de eigen regio naar arbeidsmarktoplossingen te zoeken die aansluiten op hun vraag, en pas daarna over de grens te kijken.
Ons idee: gelijk loon voor gelijk werk in het land waar gewerkt wordt. Uitbuiting en schijnconstructies moeten worden bestreden. Lokaal gaan we hierop letten bij de gemeentelijke aanbestedingen.

Wonen
Het vrije verkeer van werknemers in de EU leidt soms tot wantoestanden op de woningmarkt. De PvdA wil dat de gemeente huisjesmelkers aanpakt die migranten uitbuiten. De gemeente spant zich in om fatsoenlijke alternatieve huisvesting te vinden voor de gedupeerden. Dit gebeurt in samenwerking met werkgevers en woningbouwcorporaties.

Europese subsidies
In de periode 2014-2020 komen miljarden beschikbaar via Europa. De gemeente krijgt de opdracht om optimaal gebruik te maken van deze middelen. Door innovatieve projecten/programma’s te verbinden met Europese doelen kunnen we bestaande budgetten verdubbelen. Het ambtenarencorps moet permanent alert zijn op mogelijkheden om de contacten met ´Europa´ te intensiveren om dit doel te bereiken. Kantoor Brussel speelt hier uiteraard een belangrijke rol.

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE FINANCIËN VAN DE STAD