De slimme stad

Elk kind verdient goed onderwijs in een gezond schoolgebouw, zodat talenten en kwaliteiten herkend en ontwikkeld worden. We kunnen daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Op dit moment is in Eindhoven voor- en vroegschoolse educatie (VVE) slechts toegankelijk vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. De PvdA wil ook tweejarigen toegang geven. Een belangrijk doel is om taalachterstanden zo vroeg mogelijk effectief aan te pakken. Door te investeren in voor- en vroegschoolse educatie voor alle Eindhovense kinderen in hun eigen buurt, wil de PvdA stimuleren dat de basisscholen een afspiegeling vormen van de buurt. We geloven sterk dat de beste school de buurtschool is. Dat is een reden temeer om de kwaliteit van de scholen minstens op het huidige niveau te houden: Eindhoven heeft immers geen zwakke scholen.

 

Samen naar school – als het kan
De PvdA vindt dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs moeten krijgen in reguliere onderwijsinstellingen. Sommige jongeren zijn echter gebaat bij een onderwijstraject dat specifiek aansluit op hun bijzondere beginsituatie. Daarom pleiten we voor initiatieven zoals schoolteams en School 23.

Drempels toegang (beroeps)onderwijs verlagen
We erkenen het belang van meer technisch geschoolden in onze regio. We erkennen het belang van een startkwalificatie. De toegankelijkheid van het middelbaar beroepsonderwijs moet daarom zo laag mogelijk zijn. Financiële drempels mogen geen reden zijn om niet voor een bepaalde (technische) opleiding te kiezen. De toekomst van kinderen mag niet bepaald worden door de (slechte) financiële situatie van hun ouders. Hierover gaan we afspraken maken met schoolbesturen in het MBO.

Terugdringen aantal schoolverlaters
Geen kind van school zonder diploma, is ons uitgangspunt. De PvdA wil het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) verder terugdringen. De afgelopen 4 jaar heeft het (beroeps)onderwijs een forse stap gezet op dit gebied. Helaas is dit ten koste gegaan van het aantal praktijkgericht opleidingen voor 18-plussers en er zijn weer meer 18-plussers die hun opleiding niet afgemaakt hebben. Omdat we ook hun kwaliteiten nodig hebben, willen we een onderwijsaanbod dat gericht is op 18 Plussers. De onderwijsinstellingen horen hier het initiatief te nemen. Onderwijsinitiatieven die zijn gericht op het terugdringen van VSV, worden door de gemeente gestimuleerd. Scholen, ouders, gemeente en werkgevers zorgen samen voor een sluitende aanpak.

Meer stage en leer- werkplekken
Voor 18-plussers zijn stageplekken essentieel om een opleiding af te kunnen maken. De gemeente heeft sinds 2010 het aantal stageplekken aanzienlijk verhoogd. Goede zaak! Echter, veel jongeren hebben een stageplek nodig die aansluit op lagere onderwijsniveaus. De PvdA wil daarom dat de gemeente als organisatie meer niveau 1- en 2-stageplekken creëert: 25 % van de stageplekken moet van niveau 1 en 2 zijn. Tegelijkertijd dient de gemeente afspraken te maken met haar partners in de stad om dit voorbeeld te volgen. Bijvoorbeeld: de bedrijven die zaken doen met de gemeente en zich houden aan sociale afspraken, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van stageplekken, hebben voorrang bij vervolgopdrachten. Ook met woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties zijn zulke afspraken te maken.

Aanstelling onderwijsassistenten en conciërges
De overheid heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderwijsassistenten en conciërges in het primair onderwijs. De PvdA wil bindende afspraken met schoolbesturen om er zeker van te zijn dat het geld zijn bedoelde bestemming vindt. Meer onderwijsassistenten maken passend onderwijs mogelijk door kinderen op specifieke vlakken persoonlijke aandacht te geven. Bovendien ontlasten onderwijsassistenten de docent, waardoor zijn expertise productiever te gebruiken is. Zo eenvoudig is het: benut ieders kwaliteiten optimaal. We zijn groot voorstander van de uitbreiding van het aantal conciërges, zodat docenten weer kunnen doen wat ze moeten doen: onderwijzen. 

 
De studentenstad
Eindhoven is een studentenstad. Daar zijn we blij mee, want studenten zorgen voor levendigheid, voor kennis, voor nieuwe initiatieven. Om de stad prettig te houden voor studenten willen we huisjesmelkers aanpakken, willen we fietsendiefstal tegen gaan en veilige fietspaden (naar de TU/e) bevorderen.

Studentenkamers zijn in Eindhoven minder moeilijk te vinden en beter betaalbaar dan in andere studentensteden als Amsterdam en Utrecht. Toch kent Eindhoven ook huisjesmelkers die studenten voor te veel geld slechte kamers verhuren. We willen samen met Eindhovense studenten een zwartboek huisjesmelkers maken. Dat zwartboek maken we openbaar en de gemeente moet de huisjesmelkers aanpakken.

Met name op de TU/e groeit het aantal studenten harder dan de ruimte die nodig is voor goed onderwijs. Veel studenten volgen nu al colleges via een video-verbinding omdat ze niet in een zaal passen. De PvdA wil met studenten en de TU/e kijken naar andere mogelijkheden om tegelijk college te krijgen door het aanbieden van alternatief gebruik van kerken, theaters of bioscopen.

Voor:

  • Toegankelijk maken voor- en vroegschoolse educatie voor tweejarigen.
  • Bindende afspraken met schoolbesturen over aanstelling onderwijsassistenten en conciërges uit rijksgelden.
  • Meer stageplaatsen voor 18-plus leerlingen.
  • De gemeente zorgt in eigen huis voor meer stageplekken op niveau 1 en 2 (25% van het totaal).
  • Opstellen zwartboek huisjesmelkers.
     

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE CULTURELE STAD