De duurzame stad

De PvdA wil van Eindhoven een energieneutrale stad maken, een stad die evenveel energie opwekt als verbruikt (zo min mogelijk). Wat ons betreft is het in 2035 zover (excl. verkeer). In 2045 moet de stad incl. verkeer energieneutraal zijn. Kan dat? Ja, maar dan moeten we wel grote stappen zetten en snel beginnen te lopen. Hoe? We zien verschillende mogelijkheden.

We zijn warm voorstander van het initiatief van de gemeente om mensen en geld te reserveren om een kant en klaar verduurzamingspakket te ontwikkelen. Dit gebeurt samen met corporaties, financiers, installateurs en onderwijs. Straten, buurten en wijken kunnen gebruik maken van dit pakket. Ons doel: in 2018 zijn er 2.500 woningen in collectieve verbanden verduurzaamd met een dergelijk pakket. De bijvangst is een beter woon- en leefklimaat in de wijken, werkgelegenheid en stageplaatsen.

Een tweede spoor is dat de gemeente het volledige gemeentelijke wagenpark verduurzaamt en alle gemeentelijke daken voorziet van zonnepanelen. We praten dan over in totaal 280.000 m2 zonnepanelen.

We gaan mensen niet voorschrijven hoe zij hun leven inrichten. Hoe vaak ze vliegen, wat zij consumeren en in welke hoeveelheden. Maar we kunnen wel als gemeente een goed voorbeeld geven, zodat er een stimulans uitgaat naar bedrijven en inwoners om ook bij te dragen aan een duurzame stad. Want duurzaam denken en doen voorkomt dat de generaties na ons problemen moeten oplossen die wij veroorzaakt hebben.

Voor:

 • De samenwerking tussen gemeente, corporaties en bewoners om energiecorporaties op te richten. Doel: fiscaal aantrekkelijk energie gaan produceren met bijvoorbeeld zonnepanelen. 
 • Minder verkeer binnen de ring en beter openbaar vervoer. Resultaat: verbetering van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, minder geluidsoverlast en gezondheidsproblemen. 
 • Hergebruik van gebouwen waar economisch mogelijk. Ruimte om samen met het bedrijfsleven en het onderwijs te experimenteren en te innoveren in duurzaam bouwen. Duurzame bouw betreft ook de inrichting van de openbare ruimte (wegen, voetpaden, parken, stadsmeubilair, verlichting etc.)
 • In gang zetten slimme afvalscheiding en -verwerking. De extra opbrengsten reserveren we in een duurzaamheidsfonds. Dit fonds geeft de opbrengsten terug aan de stad in de vorm van slimme en zichtbare energiebeparingsvoorzieningen of duurzame energieopwekking.
 • Het opnemen van maatschappelijk verantwoord ondernemen als criterium in de subsidieverordening en het stimuleren ervan bij met de gemeente verbonden instellingen en bedrijven.
 • Vaart achter de ontwikkeling van het duurzame bedrijventerrein Brainport Innovation Campus. Het BIC moet een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen door de toepassing van innovatieve duurzame technieken.

Duurzame stedelijke ontwikkeling
De PvdA wil werken aan een duurzame stedelijke ontwikkeling. Dus letterlijk bouwen aan de stad van morgen en overmorgen met respect voor de geschiedenis.

Duurzame stedelijke ontwikkeling heeft oog voor het milieu en gebruikt dus duurzame materialen. Wat hebben we aan een prachtig aangelegd park dat na een paar jaar verpaupert omdat het onderhoud te duur is?
Maar duurzaamheid heeft ook een sociaal aspect. In een sociaal duurzame stad kan iedereen meedoen. We moeten dus in de openbare ruimte bijvoorbeeld rekening houden met kinderwagens, en rollators en rolstoelen.

Ruimtelijke ordening is de afgelopen decennia dichtgeslibd met regels. Het gevolg is dat plannen vaak suboptimaal en onnodig duur zijn. De PvdA wil daarom fors minder lokale ruimtelijke regels. Standpunt: alleen lokale regels (bovenop landelijke regels) hanteren als er duidelijk een publiek belang in het geding is.

Voor:

 • Ruim baan voor kleine particuliere initiatieven (PO en CPO) in de bouw. Minimaal 30 procent van de gronduitgifte moet zo worden uitgegeven.
 • Een realistische aanpak van leegstand door eigenaren te stimuleren om in actie te komen en actief mee te werken aan goede plannen. De (financiële) verantwoordelijkheid blijft bij de eigenaar.
 • Meer ruimte voor de gebruikers van openbare ruimte om ‘hun’ openbare ruimte in te richten en te beheren. We willen dit eenvoudiger maken en actief promoten. 
 • Een voorbeeldfunctie van de gemeente als het gaat om duurzaam bouwen en verbouwen.
 • Wij willen de lokale bouwregels fors terugdringen. Uitgangspunt hierbij is: geen lokale regels boven landelijke regels, tenzij er een nadrukkelijk publiek belang gediend wordt. Dit geldt zeker voor regels die duurzaam bouwen belemmeren.
 • Wij zijn voorstander van het invoeren van de gecertificeerde toets (brandveiligheid, constructie) waarbij private partijen zelf zorgen voor kwaliteitsborging. Dit leidt tot meer kwaliteit van het gehele bouwproces en lagere leges.

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE BEREIKBARE STAD