De culturele stad

We hebben het Muziekgebouw. Het Van Abbemuseum, NatLab, het Parktheater, de Effenaar, Strijp S, Dynamo en nog veel meer. En, we hebben een prachtig aanbod aan kleinschaliger podia, ook voor amateurkunsten. Daarnaast hebben we topevenementen als GLOW en de Dutch Design Week. Goed voor reuring, goed voor onze uitstraling en goed voor de lokale economie.

Een van onze parels, het Van Abbemuseum, willen we opwaarderen tot rijksmuseum. Het museum verdient dat, maar ook Eindhoven en Noord-Brabant verdienen dat. Want terwijl Noord-Holland 51,40 euro per inwoner krijgt voor cultuur, krijgt Noord-Brabant 2,80 euro per inwoners. Dat is karig voor de tweede economische regio van Nederland. Zonder een goed cultureel aanbod vestigen werkgevers en werknemers zich minder makkelijk in onze regio. Ook daarom willen we dat de gemeente zich ‘in Den Haag’ sterk maakt voor de promotie van het Van Abbemuseum tot rijksmuseum.

Met de gelden die daardoor vrijkomen op de begroting, kunnen we de basisinfrastructuur in de stad in stand houden, cultuur in de breedte stimuleren en ruimte maken voor vernieuwing.

Cultuureducatie
Sinds 2012 is cultuureducatie een speerpunt in Eindhoven. Hiermee krijgt de culturele ontwikkeling van leerlingen in het primaire en het secundaire onderwijs structureel vorm en inhoud. De PvdA wil dat de gemeente cultuureducatie blijvend stimuleert, zodat cultuur een vanzelfsprekend keuze kan zijn in de levens van alle Eindhovenaren. Daarom willen we dat de gemeente bij de toekenning van cultuursubsidie de activiteiten op het vlak van cultuureducatie meeweegt. Als een gezelschap of instelling daar weinig of niets aan doet, staat (een deel van) de subsidie op de tocht.

Cultuurhistorie
Ook cultuurhistorie van en in Eindhoven krijgt de warme aandacht van de PvdA. Immers verleden, heden en toekomst van Eindhoven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Eindhovens erfgoed in de meest ruime zin van het woord – ons ‘vitaal verleden’ – is niet alleen van waarde voor de huidige generatie bewoners maar ook voor ons nageslacht. De Eindhovense cultuurhistorie dient dan ook gezien, ervaren en beleefd te worden. Ons industrieel erfgoed, het religieus erfgoed, de historische radialen zo kenmerkend voor de infrastructuur van onze stad, de gebieden aangewezen als beschermd stadsgezicht etc. moeten gewaarborgd worden in de bestemmingsplannen.

Voor:

  • Gemeente en vertegenwoordigers van kennisinstellingen, kunst en cultuur, bedrijven maken bindende afspraken over de instandhouding van de basisinfrastructuur. 
  • Eén cultuur-serviceloket waarin alle kunst- en culturele instellingen samenwerken. Doel: krachtenbundeling en kostenbesparing. 
  • Cultuur Totaal. We willen meerjarige subsidiecontracten afsluiten met instellingen en organisaties. De afspraken worden tussentijds getoetst en eventueel bijgesteld. 
  • Meer regionale samenwerking. Samen het totale aanbod in beeld brengen en regionaal tarieven afspreken. Doel: elkaar versterken, aanvullen in plaats van concurreren. Samen het aanbod financieren op basis van bijdrage per inwoner.
  • Opsporen en benutten van alle subsidiemogelijkheden door de provincie Noord-Brabant en de nationale en Europese overheid. 
  • De contacten tussen gemeente en de diverse particuliere initiatieven in Eindhoven op het terrein van cultuurhistorie/erfgoed vragen om intensivering en niet-vrijblijvendheid. Het adagium: ‘ken uw geschiedenis’ is het meer dan waard.

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE SPORTIEVE STAD