De bereikbare stad

Eindhoven is inmiddels goed ontsloten over de weg, per trein en door de lucht. Goed voor de economie en goed voor de recreatie. Dankzij het Nieuwe Werken en dankzij demografische ontwikkelingen zal het aantal verkeersbewegingen afnemen. Bovendien zal mobiliteit beter over de dag gespreid worden. Slimme ICT-systemen zullen ‘vraag en aanbod’ van mobiliteit in de nabije toekomst nog fijner op elkaar afstemmen. De leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners winnen daarbij. Maar auto’s, nog steeds de grote vervuilers, verdwijnen niet uit het stadsbeeld.

De PvdA wil de vervuiling door auto’s zoveel mogelijk tegen gaan, zodat het leefklimaat verbetert. We zijn geen vijand van de auto, maar wel beter bevriend met de fiets en het openbaar vervoer. Deze schonere vormen van mobiliteit willen we daarom extra stimuleren.

 

Auto
De PvdA heeft twijfels bij ‘nut & noodzaak’ van de volledige wegenruit om Eindhoven en Helmond. Verbeteren van bestaande wegen is in het algemeen beter dan de aanleg van nieuwe doorsnijdingen. Er is bovendien een spanningsveld tussen de huidige plannen en het in 2007 vastgelegde bereikbaarheidsakkoord. Daarom willen we dat elke volgende voorgenomen stap op basis van de meest actuele feiten en prognoses beoordeeld wordt, en wel tegen de achtergrond van het totale plaatje.

We willen verder onderzoeken of het overheidsgeld dat gereserveerd is voor de Ruit besteed kan worden aan projecten die een hogere bijdrage kunnen leveren aan de bereikbaarheid en het succes van Brainport dan de Ruit: de ontwikkeling van Brainport Avenue.

Bij elke afweging die we maken gelden twee uitgangspunten. Een: de flankerende OV-maatregelen, zoals benoemd in het bereikbaarheidsakkoord blijven overeind, conform de Ladder van Verdaas. Twee: mocht op basis van een maatschappelijke kosten/batenanalyse blijken dat een weg langs het Wilhelminakanaal onmisbaar is, dan vergt aanleg de ondertunneling van het Dommeldal en een goed functionerende aansluiting van deze Oost-West verbinding bij Ekkersrijt. Niet voldoen aan deze uitgangspunten betekent dat er wat de PvdA betreft géén Eindhovens belastinggeld gaat naar dit project.

Voor:

 • Ontwikkeling van slimme zaken die het verkeer in de toekomst beter geleiden. Smart Mobility dus. Meer auto’s over dezelfde weg en daardoor minder oponthoud door files en minder nieuwe (asfalt)wegen.
 • Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters en e-bikes aanleggen. Kiezen voor duurzame (auto)mobiliteit wordt een punt voor de gemeente in onderhandelingen over contracten met bedrijven.
 • Een autoluwe binnenring. Doorgaand verkeer dat via het centrum een ander stadsdeel wil bereiken, wordt naar de Ring of N2 geleid. Dit verbetert de luchtkwaliteit binnen de ring en verlaagt de geluidsoverlast.
 • Aanpak van de top-3 van gevaarlijke verkeersknooppunten in de komende periode.

De bus
De PvdA wil het netwerk Hoogwaardig Openbaar Vervoer verder ontwikkelen. Omdat de mobiliteitsvraag momenteel snel verandert, willen we volgende stappen mede afhankelijk maken van het effect van de HOV-lijnen die momenteel aangelegd worden (richting Nuenen en de High Tech Campus). Bij geringe effecten willen we bezien of het concept verbeterd kan worden.

We willen het openbaar vervoer minstens op het huidige niveau houden. Naast kwaliteit en betaalbaarheid willen we vooral beoordelen op de frequentie op hoofdassen, de fijnmazigheid van het netwerk in de wijken, duurzaamheid van de bussen en het betrekken van reizigers bij de opzet van het netwerk.

Voor:

• Gratis openbaar vervoer, zoals nu, voor Eindhovenaren met een inkomen tot 120% van het minimum.


De trein

In het belang van Brainport willen we een snelle, rechtstreekse treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf en een verbetering van de verbinding met het Duitse achterland. Om daar vaart mee te maken wil de PvdA provinciaal geld reserveren om de noodzakelijke verdubbeling van het spoor tussen Dulken en Mönchengladbach mogelijk te maken.

Daarnaast willen we een snelle treinverbinding tussen Brainport en Antwerpen. We zijn daarom blij dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA het voor elkaar heeft gekregen dat er een snelle cross-platform overstap komt in Breda, zodat de intercity’s Eindhoven-Breda en Breda-Antwerpen goed op elkaar aansluiten.

Tot slot willen we onderzoeken of een treinverbinding via Weert naar Overpelt of een snelle(H)OV verbinding naar Overpelt een goede verbinding met Brussel en/of Hasselt en Genk mogelijk maakt.

Eindhoven Airport
De PvdA is voorstander van een begrensde groei van Eindhoven Airport. Deze groei moet aan de voorwaarden voldoen zoals besproken aan de Alderstafel. In 2015 is de eerste meting van de resultaten. Als dan niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan, wordt de groei van het vliegveld stilgelegd totdat wel aan de voorwaarden is voldaan. De PvdA wil vasthouden aan deze afspraken zodat de groei van de luchthaven de leefbaarheid van de omgeving niet verder aantast.

De fiets
Bij nieuwbouw of herstructurering van wijken moet de gemeente als uitgangspunt hanteren dat ze fiets- en kindvriendelijk worden ingericht.

Om de leefbaarheid in de stad te vergroten wil de PvdA dat de fiets vaker gebruikt wordt in de ritten tot 7,5 km. Doel: gemiddeld 40% in 2016 en 50% in 2020.

Voor:

We willen in 2014 het huidige ‘actieplan fiets’ actualiseren. De volgende thema’s kunnen daarin leidend zijn:

 • Een goed fietspaden netwerk, toekomstbestendig, fijnmazig, veilig en goed onderhouden. Veilige routes naar school.
 • Uitbreiding van ‘rode’, goed herkenbare fietspaden. Deze bevorderen de veiligheid.
 • Een fietsvriendelijke oplossing bij knelpunten
 • Voldoende veilige en gratis bewaakte stalling (Lock & Go). Extra aandacht voor het stadscentrum.
 • Zo snel mogelijk na de verkiezingen opruimen van niet functionerende fietsbakken. Deze worden vervangen door goed werkende afsluitbare fietsklemmen (zoals op het stationsplein).
 • Oplaadpunten bij openbare gebouwen en stallingen voor e-bikes.
 • Een gratis-fietsenplan (traditioneel en e-bikes) in de binnenstad (station, VVV).
 • Fiets- en scootmobielparkeren mogelijk maken op een aantal plekken in de binnenstad zodat winkels voor senioren en bewoners die slecht ter been zijn beter bereikbaar worden.
 • Stimuleren van fietseducatie in het basisonderwijs.
 • Goed fietsmanagement bij grotere evenementen.

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE GROENE STAD