Door Erik van der Werff op 20 mei 2017

Verslag ALV 18-05

Op donderdag 18 mei vond de 3e algemene ledenvergadering plaats van 2017. Lees verder voor het verslag van deze vergadering.

Agenda
– Opening en welkom
Voorzitter Mary Fiers opent de vergadering en geeft afmeldingen door.
– Mededelingen (o.a. toelichting werkwijze Verklaring Goed Gedrag)
1. Een overzicht van de komende activiteiten; flyeracties, vlogworkshops en vip040.
2. De kandidaatstelling voor raadsleden en lijsttrekker is open sinds afgelopen maandag. Bovendien moeten kandidaatraadsleden de Jan Schaperleergang volgen. Mensen die belangstelling hebben voor het raadslidmaatschap wordt gevraagd zich snel te melden, want de opleiding begint binnenkort.
3. Omtrent de VOG meldt de voorzitter dat iedereen om een VOG gevraagd zal worden. Het niet kunnen afgeven van deze verklaring betekent niet dat mensen niet op de lijst kunnen komen, maar dit zal dan wel door de KSC expliciet gemeld worden aan de ALV.
– Vaststellen jaarrekening 2016
Namens de kascommissie meldt Jan Verbruggen dat alles in orde is. De kascommissie wijst op de complexiteit van het boekhoudsysteem en de onzekerheden met betrekking tot de toekomst. Complimenten voor de penningmeester. De ALV stemt in met de jaarrekening. Decharge voor bestuur.
Lid vraagt zich af of het naar voren halen van de lijsttrekkersverkiezing niet voor eventuele wrijving zou zorgen in de positie van de kandidaten. Gesteld wordt dat dit naar verwachting geen problemen op gaat leveren. De ALV stemt in met de aangepaste planning.
Ledenvergadering is akkoord met profiel wethouder.
– Benoeming kandidaten wethouderscommissie: Marieke Moorman en Erik van Merrienboer
Ledenvergadering is akkoord met benoeming wethouderscommissie.
– Bespreken voortgang fusie op weg naar opheffings-vergadering 16 juni.
Voorzitter Mary Fiers praat de algemene ledenvergadering bij over de voortgang van de fusie van de afdeling Eindhoven. Op 16 juni zullen alle huidige afdeling eerst een opheffingsvergadering houden, waarbij ook het conceptverkiezingsprogramma zal worden gepresenteerd. Deze vergadering begint om 15.30 uur en is in Nuenen. Daarna zal er een oprichtingsvergadering plaatsvinden, waar alle afdelingen zullen besluiten om samen verder te gaan.
– Politieke actualiteit door fractie
De nieuwe fractievoorzitter Frank Depla praat de ledenvergadering bij over de situatie rondom de Vestdijk. De ALV vraagt om duidelijkere communicatie over alternatieve routes. Bijvoorbeeld verwijzing naar de website op de borden. Arnold Raaijmakers over het IHP, het integraal huisvestingsplan van de gemeente Eindhoven. Kern van zijn boodschap is dat er besluiten zijn genomen over een aantal locaties, ondanks de beperkte middelen. Raadslid Ward Overeem praat de ALV bij over de situatie van zorgbehoevenden en de jaarlijkse indicaties. Ellen Schoumacher vertelt over de resultaten die geboekt zijn in navolging van het initiatiefvoorstel inzake schuldhulpverlening. De ALV vraagt om extra aandacht voor communicatie. Dit zijn resultaten die zeer de moeite waard zijn en verteld moeten worden.
– Afscheid Mieke Verhees
Yasin Torunoglu, Frank Depla en Mary Fiers blikken terug op 11 jaar raadslidmaatschap van Mieke Verhees. Bovendien krijgt Mieke de poten-in-de-modderprijs uitgereikt door voorzitter Mary Fiers.
– Rondvraag
Geen rondvraag.
– Sluiting
Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff