Dromen waarmaken in Eindhoven Talitha Koffeman

18 december 2017

Making dreams come true in Eindhoven ( for English scroll below!).

Om je dromen waar te maken hoef je Eindhoven niet te verlaten. Integendeel, Eindhoven is juist een stad waar dat kan. In deze reeks willen wij een ode brengen aan de Eindhovenaren die hun dromen waarmaken in Eindhoven. Van een wereldkampioen bokser tot aan een bekende buurt pizzabaker. In dit eerste deel ontmoet je de oprichtster en sociaal ondernemer van Stichting #AWESOME kledingruil atelier Talitha Koffeman.

‘Ik stond met twaalf vuilniszakken vol met kleding voor een kledingcontainer. Deze zakken waren de overgebleven kleren van een kledingruil dat ik had met mijn vriendinnen. Iedereen mocht een volle vuilniszak meenemen. Toch knaagde diep van binnen iets’, vertelde Talitha. ‘Het idee dat ik 12 zakken vol met kleding, die in goede staat waren, weggegooid moesten worden vond ik super bizar. Er zijn namelijk mensen die het moeilijk hebben en met heel weinig of tot niets rond moeten zien te komen. En dat merkte ik vooral in mijn wijk Doornakkers (Tongelre). Ik weet hoe dat voelt, want ook ik behoorde aan die kant van de maatschappij. Dus op dat moment maakte ik een link: ik zag een hoop mensen die geen zinvolle daginvulling hadden, mensen die het niet breed hebben om kleren te kopen en er is overvloed aan kleding die in kledingbakken verdween.’ Daarom draaide Talitha op dat moment zich om en stopte de twaalf volle zakken weer terug in haar auto. Ze reed naar huis met in haar gedachte een vaag concept dat later is uitgegroeid tot Stichting #AWESOME kledingruil atelier.

Welk moment was doorslaggevend geweest om dit voor een lange tijd gaan doen?

‘Dit staat voor mij vast vanaf de dag dat ik begon. Ik ben niet alleen coördinator/oprichter van Stichting #Awesome kledingruilatelier, maar heb ook mijn eigen praktijk (Mizizi). Mijn hart ligt bij het ondersteunen en begeleiden van mensen op hun weg naar een prettig leven. Dit is al mijn hele leven zo, het is dus wie ik ben en wil zijn.’

Heb je wel eens de moed opgegeven?

‘Wat het project met de kleding betreft zeker. Alle regels, richtlijnen en manieren waar je rekening mee moet houden om binnen de maatschappij te passen maken dat ik regelmatig met mijn handen in het haar zit. Ik ben ondertussen een ondernemer geworden, maar ik heb daarvoor niet gestudeerd. Gelukkig heb ik daar een bestuur voor. Zelf wil ik alleen met mensen bezig zijn, training geven en coachen.’

Wat voor gevoel geeft jouw werk je?

‘Elke dag enorm veel voldoening. Door de mensen die vrijwilligerswerk doen maar zeker ook door onze bezoekers en klanten. Het is zo dankbaar dit werk! Dit is namelijk ook mijn passie. Ik hou van mensen helpen, groeien en verbinden.’

Ondertussen is de stichting #AWESOME sinds 2016 gegroeid. Met 3000 transacties per jaar, elke dag leveren mensen nieuwe kleren in en er op dit moment 40 vrijwilligers. Daarnaast is Talitha ook bezig om #AWESOME duurzamer te maken want Talitha vind het belangrijk om mensen meer bewust te maken met kleding, ‘wij gooien kleren niet zomaar weg.’

Jij noemt jouw collega’s ook de #AWESOME familie, maar wie zijn dat?

‘De #AWESOME familie is zeer divers. Een aantal vrijwilligers zijn gepensioneerd, maar een grote groep van deze vrijwilligers kunnen door allerlei redenen niet functioneren voor een “gewone baan”, maar krijgen hier de kans om te willen zijn wie ze willen zijn en kunnen hun talent uitvoeren.’

Wat voor bijdrage heb jij geleverd op sociale-maatschappelijke vlak in Eindhoven?

Volgens mij laat ik zien hoe het ook kan, een verschil in het aanbieden van een zinvolle daginvulling waarbij het gaat om de mens, per individu met zijn of haar eigen kwaliteiten naar draagkracht. Ik zie in ieder mens de parel en laat die rijpen op het tempo van de eigenaar van die parel. Dit is in mijn beleving uniek.’

Moet je groot denken om je droom waar maken?

‘Misschien juist niet, misschien beter om goed te luisteren naar je hart en dat te laten leiden. Als de motivatie van binnenuit komt kan alles!’


Wat is het beste advies dat je aan onze lezers kan geven om hun dromen waar te maken?

‘Focus op wat je wil neerzetten, blijf open en blijf in ontwikkeling.’

Volgens Talitha is #AWESOME meer dan een plek om kleding te brengen en te kopen.                        ‘AWESOME is de plek waar mensen bij elkaar komen. Kleding is een instrument waar mensen bij elkaar komen. Het is een community.’ Wil jij graag kleding brengen, kopen of langskomen voor een activiteit breng dan een bezoek bij #AWESOME: Poeijersstraat 69.

Making dreams come true with Talitha

To make your dreams come true, you do not have to leave Eindhoven. On the contrary, Eindhoven is a city where it is possible to make your dreams come true. In this series we want to bring an ode to the Eindhoveners who make their dreams come true in Eindhoven. In the first part of the series you will meet the founder and social entrepreneur of the #AWESOME clothing exchange shop, Talitha Koffeman.

“I was standing in front of a clothes recycling container with 12 garbage bags full of clothes. The bags were the remaining clothes leftover from a clothes swap that I had with my friends. Everyone was allowed to fill up a garbage bagto take home. Yet something was gnawing deep inside. ‘The idea that I had to throw away 12 bags full of clothes that were in good condition, was bizarre. There are people who have a difficult time making ends meet with very little means or nothing at all. I noticed this especially in my neighborhood the Doornakkers (Tongelre). I personally know how that feels, because I too belonged on that side of society. It was at that moment that I made the link: I saw a lot of people who did not have a meaningful activity during the day, people who did not have enough to buy clothes and there was plenty of clothing that disappeared in clothing bins. That was the reason why at that very moment, Talitha decieded to turn around and put the twelve full bags back into her car. She drove home with the thought in her mind, a vague concept that later became the #AWESOME clothing exchange shop.

What moment was decisive to decide to do this for a long time?

‘For me it was clear from the day I started. I am not only the co-ordinator / founder of the #Awesome clothing exchange shop, but also have my own practice (Mizizi). My heart lies in supporting and guiding people on their way to a more pleasant life. This has been the case all my life, so it is who I am and want to be.’

Have you ever lost your courage?

‘As far as the project with clothing is concerned, yes. All the rules, guidelines and regulations that you have to take into account to fit within the society frustrated me. In the meantime I have become an entrepreneur, but I did not go to college for that. Fortunately, I have a board of members that take care of that for me. Personally, I only want to be busy with people, giving training and coaching.’

What kind of feeling does your work give you?

‘I get alot of satisfaction, everyday, through the people who do volunteer work but also our from our visitors and customers. This work is so rewarding! It is also my passion. I love helping people, helping them grow and connecting people.’

Meanwhile, the #AWESOME foundation has grown since 2016. With 3,000 transactions per year, people donate new clothes every day and there are 40 volunteers working at the moment. In addition to this, Talitha is also working to make #AWESOME more sustainable because Talitha thinks it is important to make people more aware of clothing, ‘we do not throw away clothes.’

You also call your colleagues the #AWESOME family, but who are they?

‘The #AWESOME family is very diverse. A number of volunteers are retired, but a large group of these volunteers can not work at a “regular job” for all different kinds of reasons, but they get the chance to be who they want to be and be able to use their talents.’

What contribution do you make on a social level in Eindhoven?

‘According to me, I also show how it can be done differently, the difference is offering a meaningful day activity that focuses on the person as a being, an individual with his or her own qualities and capacity. I see a pearl in every person and let it mature at the pace of the owner of that pearl. This is unique in my opinion.’

Do you have to think big to make your dream come true?

‘Perhaps not, maybe it is better to listen carefully to your heart and let that lead you. If the motivation comes from within; everything is possible!’

Do you also feel that you can execute your work well in Eindhoven?

‘I have been saying for years that Eindhoven is the place to be!’

What is the best advice you can provide our readers with to help them make their dreams come true?

‘Focus on what you want to achieve, stay open and keep on developing yourself.’

According to Talitha, #AWESOME is more than a place to donate and buy clothes. AWESOME is the place where people come together. ‘Clothing is an instrument which connects people. It is a community.’

Would you like to donate clothes, buy clothes or come for an activity then visit the #AWESOME foundation: Poeijersstraat 69.

Fotograaf: Bernadette Kelehan