Door Mieke Verhees op 1 februari 2015

Primeur: regionale expertmeeting voor raadsleden

Donderdag 22 januari is er, op initiatief van ondergetekende en in samenwerking met de fractievoorzitter van de VVD uit Bergeijk, Frank Smit, een expertmeeting over de Toekomstvisie Brandweerzorg georganiseerd.
De zaal zat vol raadsleden van de 21 regiogemeenten om te luisteren wat de deskundigen en de mensen van de werkvloer vonden van de koers die door de burgemeesters wordt voorgesteld.

De visie staat de komende weken op de agenda’s van de gemeenteraden. Er wordt een koers uitgestippeld die gevolgen zal gaan hebben voor de organisatie van de brandweer. Wat zijn hiervan de consequenties voor de veiligheid? was de hoofdvraag van de avond. Om ons als raadsleden te helpen in de besluitvorming over dit belangrijke document. Het is voor het eerst dat er in regionaal verbond een dergelijke inhoudelijke voorbereiding georganiseerd werd. Het zal waarschijnlijk niet de laatste zijn. Er wordt op steeds meer domeinen regionaal samengewerkt, in welke hoedanigheid dan ook. Op ambtelijk nivo, op bestuurlijk nivo. De behoefte en noodzaak om als volksvertegenwoordigers gezamenlijk kaders en uitgangspunten vast te stellen zal dan ook toenemen.

Een aantal bespreekpunten werd aan een panel voorgelegd ter reflectie. Het panel bestond uit:
• Rob Brons, de nieuwe directeur van de veiligheidsregio.
• Ron Couwenberg, hij is Bevelvoerder Eindhoven en vrijwilliger Waalre
• Roland van Griensven, namens de vrijwilligers
• Govert Ploegsma, senior adviseur SAVE bij de Anteagroup

De stellingen waren:

Stelling 1:
De visie is gebaseerd op het uitgangspunt Brandveilig Leven. Door mensen bewuster te maken van maatregelen die ze kunnen nemen en meer eigen verantwoordelijkheid te geven, valt er veel winst te boeken in de preventieve sfeer. Hierdoor is versobering van de dienstverlening mogelijk en acceptabel.

Stelling 2:
De vrijwilliger wordt de ruggengraat van de brandweerzorg. (Taken in de uitruk worden ondergebracht bij vrijwillig personeel, tenzij….) Hiermee blijft het bestuur als vanouds kiezen voor een systeem waarbij de opkomst van een bepaalde post niet is gegarandeerd. Met de keuze voor scenario B blijft het opkomstniveau behouden.

Stelling 3:
Met voorkeursscenario B wordt de fijnmazigheid gegarandeerd. Alle kazernes blijven open, de tweede Tankautospuit verdwijnt. (met voor Eindhoven en voor Helmond ieder 1 extra voor herbezetting). Dit betekent 38 operationele ts-en. Dit is een acceptabele vermindering van het zorgniveau.
(pag. 13: Indien het voorstel wordt aangenomen worden 6 tankautospuiten en 12 bezettingen aan regionale slagkracht onttrokken. Dat is een beperking van het zorgniveau. Dit kan in enkele gevallen leiden tot een hogere opkomsttijd bij een gelijktijdig incident, tot een verzwaarde coördinatietaak bij grootschalig optreden en een eerder beroep op interregionale bijstand. De bestuurlijk werkgroep acht dat acceptabel)

Stelling 4:
De gekozen systematiek van verdeling van de financiële lasten tussen de gemeenten (op basis van de Algemene Uitkering) is eerlijk en neutraal en biedt een solide bekostiging voor de basis-brandweerzorg. Het biedt ook ruimte voor de opzet van zgn. “plus”pakketten: op maat verzorgde extra dienstverlening door de brandweer aan gemeenten.

Er werd levendig gediscussieerd en er kwamen veel vragen uit de zaal. De avond voorzag duidelijk in een behoefte. Er komt dan ook een vervolg. En als initiatiefnemers hebben we een duidelijke oproep gedaan om de standpunten uit de gemeenteraden te verzamelen om te bezien of in regionaal verband moties en amendementen kunnen worden ingediend. Pas dan heb je als raadslid nog invloed op de visie.

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Raadsfuncties • Fractievoorzitter PvdA • Lid van het presidium • Duo voorzitter raadscommissies • Waarnemend voorzitter van het presidium tevens tweede waarnemend voorzitter van de raad • Lid raadswerkgroep Raadsverkenning • Lid raadswerkgroep Veiligheid • Lid raadswerkgroep Nieuwe Ruimte • Lid van de raadscommissie Financiën en Bestuur • Lid van de raadscommissie Ruimte en Vastgoed

Meer over Mieke Verhees