9 juni 2016

Nieuwe verdraagzaamheid

door Janpeter Hazelaar – Voorzitter PvdA Waalre

Wat is er toch aan de hand met een groot deel van de Nederlandse burgers? Verbaal en non-verbaal met soms een vorm van geweld wordt de onvrede over de toestroom van vluchtelingen geuit. De loftrompet die, over onze waarden en cultuur wereldwijd, werd afgestoken is inmiddels verstomd. Erger: Nederland wordt zelfs gezien als een van de landen waar de discussie over vluchtelingen en integratie verschuift van tolerantie naar intolerantie.

Ons land heeft een rijk verleden met nieuwe burgers. Denk aan de voormalige koloniën met Surinamers, Antilianen, oud- Indiërs en Molukkers. Allen immigranten met hun eigen problemen en eigenschappen. Toch zijn deze nu (on)zichtbaar onderdeel geworden van onze samenleving. Ook zijn de vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië, Afghanistan en de Sovjet Unie opgenomen in de samenleving. Waarom is er nu zo’n weerstand tegen de vluchtelingen uit Syrië en andere oorlogsgebieden. Dat kan toch niet alleen de grootschalige toestroom zijn. Of de herkomst. Nee, het is een algemverdraagzaamheideen verschijnsel van toenemende intolerantie. De huidige vluchtelingen worden collectief als zondebok aangewezen. In het welvarende dorp Waalre is er altijd constructief omgegaan met nieuwkomers. De vele statushouders zijn intussen als inwoners van de gemeente Waalre een onderdeel van de samenleving geworden. Natuurlijk zijn er verbeterpunten op het gebied van actieve betrokkenheid, maar dat geld ook voor een groot deel van de autochtone inwoners. Een combinatie van huisvesting voor jonge mannen die vanuit de reclassering een nieuwe kans verdienen met jonge alleenstaande statushouders stuit op voorhand op een massale weerstand uit de wijk. De wijk ziet liever gezinnen met kinderen komen. Maar de praktijk leert dat in de huidige tijd elke vorm van vestiging van (tijdelijke) nieuwkomers op grote weerstand stuit. Zowel in de anonieme virtuele wereld als de dagelijkse praktijk in de wijken en dorpskernen. Terug naar die tijd dat het wel kon is niet realistisch. De wereld verandert gewoonweg. Dus op weg naar de nieuwe verdraagzaamheid? Ja, er zal een brede burgerbeweging op gang gebracht moeten worden die de mens weer centraal stelt. Ieder mens los van her- of afkomst, geloof of geaardheid heeft recht op een veilige woonomgeving waarin er gelijke kansen bestaan. Kansen voor ontwikkeling met scholing, participatie in lokale samenleving en betaalde arbeid. Laat de sociaal-democratie die waarden nu in haar genen hebben. Dat zou volgens mij een kans en een keerpunt kunnen zijn voor een nieuwe sociaal democratie.

Een progressieve beweging naar de nieuwe verdraagzaamheid.