Door Arnold Raaijmakers op 13 september 2013

Kritiek op de Ruit rond Eindhoven

Op 21 mei jl. werden we als Eindhovense Raad bijgepraat over de Ruit rond Eindhoven door gedeputeerde Van Heugten. Daaropvolgend heeft de PvdA het onderwerp ‘de Ruit’ opnieuw op de agenda gezet. Dinsdag 10 september stond het onderwerp, als tussenstation in verdere besluitvorming, op de agenda van de commissie Economie en Mobiliteit.

Raad niet enthousiast.
En in tegenstelling tot de visie en ambitie van de gedeputeerde was de Raad voor een flink deel nog niet enthousiast over de plannen. De wethouder werd dan ook met een stevige boodschap vanuit Eindhoven naar de vergadering van de Stuurgroep Noordoost Corridor (de Ruit) gestuurd. Immers de plannen wijken wel erg af van het bereikbaarheidsakkoord uit 2007, de basis voor het huidige coalitieakkoord van de PvdA, GL, D66 en de VVD.
Kritisch.
De PvdA was al kritisch. Ten eerste zijn er nog steeds grote vraagtekens ten aanzien van nut en noodzaak van de Ruit. Denk alleen al aan het kritische rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar ook recent de ANWB die vraagtekens zet bij de Ruit. Bijzonder is dat de Provinciale Staten bij monde van gedeputeerde Van Heugten niet wenst in te gaan op de kritiek van het Ministerie. Vreemd. Ten tweede heeft de PvdA vraagtekens bij de financiering en in het bijzonder wat we niet kunnen doen als we al het geld in de Ruit steken, zoals bijvoorbeeld delen van de HOV lijn die mogelijk vertraagd worden. En zeker ook over het voorlopig gekozen tracé valt nog wel wat te zeggen. Immers de ondertunneling onder het Dommeldal is uit het plan en we krijgen een andere aansluiting van de Oostwestverbinding, niet vanuit het bestaande knooppunt Ekkersrijt, maar een stuk zuidelijker direct op de Kennedylaan.
Kortom reden te over voor de PvdA om de wethouder te vragen geen onomkeerbare stappen te zetten tijdens de vergadering van de Stuurgroep en vanuit Eindhoven een ‘nee, tenzij’ standpunt in te nemen.
En dan nee, tenzij.
1) zowel de ondertunneling van het Dommeldal als de aansluiting van Oostwestverbinding bij Ekkersrijt als volwaardig alternatief worden afgewogen.
2) bij elke stap nut en noodzaak weer tegen het licht gehouden wordt op basis van de dan voorhanden zijnde feiten en middels een integrale afweging.
3) alle flankerende OV-maatregelen, zoals die ook in het bereikbaarheidsakkoord genoemd en van een datum voorzien zijn, overeind blijven.
4) er ten behoeve van de Eindhovens Raad een volwaardige en zelfstandige Eindhovens MKBA als basis voor een financieel besluit binnen de begroting komt.
Brainport.
Dit alles vanuit het perspectief dat de PvdA een goede bereikbaarheid van de Brainport-regio ook van groot belang vindt. Maar dit mag ons er niet van weerhouden om te blijven nadenken en onszelf kritisch te blijven afvragen of hetgeen voorligt de beste keuze is. Oftewel de beste oplossing die we kunnen realiseren voor de schaarse ter beschikking staande financiële middelen. En dat is wat de PvdA doet en wil blijven doen.

Verslag Studio040.

Arnold Raaijmakers
Fractielid PvdA-Eindhoven
Financiën en Bestuur, en Economie en Mobiliteit
Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers