Inbreng PvdA fractie bij bespreking Coalitieakkoord

Door Arnold Raaijmakers op 30 mei 2018

Voorzitter,

Vorige week stond er in het Eindhovens Dagblad een afscheidsinterview met onze wethouder Staf Depla, die zich na acht jaar sjouwen voor de stad gaat richten op een nieuwe toekomst. In dit interview gaf Staf nog eens helder aan wat kernwaarden van de Partij van de Arbeid zijn.
Ten eerste is dat ons vooruitgangsdenken, oftewel samen kunnen we de wereld beter maken.
En ten tweede het emancipatie denken. Sommige mensen in onze maatschappij kunnen om wat voor reden dan ook niet zo goed mee. Die hebben daar hulp bij nodig van anderen.

Nu ik hier sta, bijna 7 weken nadat we met onze collega’s van de VVD, GroenLinks en het CDA de onderhandelingen zijn gestart, bedenk ik me ineens hoeveel van onze PvdA-waarden ik in dit coalitieakkoord terugvindt. Het is niet ons PvdA verkiezingsprogramma, maar er lopen heldere rode lijnen door het stuk die onmiskenbaar PvdA zijn.

Voor de PvdA waren er drie hoofdlijnen die we als opdracht hadden meegenomen.
Ten eerste moeten de financiën zo snel mogelijk op orde worden gebracht.
Daarbij willen we als PvdA dat de stad haar sociale gezicht behoudt. We willen er immers zijn als mensen ons nodig hebben.
En last but not least willen we onze ambities realiseren en iedereen laten meeprofiteren van de positieve ontwikkelingen in de stad en regio.

Het uitgangspunt om de financiën weer in evenwicht te brengen is simpel. We brengen de uitgaven in het sociaal domein én de inkomsten uit de lokale woonlasten beiden op het gemiddelde niveau van de G40 gemeenten.
Na jarenlang 10 tot 12% onder dit gemiddelde te hebben gezeten, gaan de lokale lasten nu dus omhoog naar het gemiddelde niveau van deze 40 vergelijkbare gemeenten. Dat is een verdedigbare positie. Enerzijds omdat we anders ons voorzieningenniveau niet in stand kunnen houden. En anderzijds is het ook goed als we weer op gesprek gaan in Den Haag om een structureel hogere Rijksbijdrage te claimen. Immers het argument dat onze lokale woonlasten te laag zijn, kan dan niet meer gebruikt worden.

Tegelijkertijd brengen we de begroting en realisatie van het Sociaal Domein ook op het gemiddeld niveau van de G40 gemeenten. Hiermee tillen we de begroting naar een realistisch niveau en realiseren we ons dat we tegelijkertijd nog een stevige bezuinigingsopgave hebben in het Sociaal Domein.

Een derde belangrijke maatregel is dat we een deel van het accres (de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds), middels een maatwerk indexering, benutten om financieel zo snel mogelijk weer in de plus te komen. En hiermee dagen we onze eigen organisatie en andere verbonden partijen in de stad uit om een bijdrage te leveren middels een efficiencyslag.

Op papier zijn dit drie heldere uitgangspunten waarvan de uitvoering geen uitstel meer duldt. Dit moet dus een college van aan- en doorpakken worden, om zo snel mogelijk een financieel evenwicht te bereiken. Een evenwicht dat ons de ruimte biedt om het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau te brengen en ons zo snel mogelijk weer ruimte biedt voor nieuwe investeringen.

Laat ik een paar zaken uit het akkoord nog kort toelichten.

De PvdA en deze coalitie zien graag dat iedereen mee kan doen en profiteert van de positieve economische ontwikkeling van Eindhoven en de Brainport regio. Een betaalde baan is hiervoor een belangrijke basis. We verwachten dan ook een stevige eigen inzet van mensen om weer aan de slag te gaan. En waar nodig bieden we hierbij hulp. Denk bijvoorbeeld aan het, samen met de werkgevers, verkleinen van de mismatch tussen de vraag van werkgevers enerzijds en de huidige potentieel van mensen die nog niet helemaal toegerust zijn om de arbeidsmarkt te betreden.
Door onze inzet op betaald werk snijdt het mes aan meerder kanten. We helpen de ondernemers met geschoolde en gemotiveerde collega’s om onze gezamenlijke ambities waar te maken, namelijk een sterke economische regio. En we besparen, door mensen aan het werk te krijgen, op de bijstandsuitkeringen en daarna ook op de armoederegelingen.

Echter, zo divers als onze stad is, zo divers zijn bijvoorbeeld ook onze bijstandsgerechtigden. Hiermee erkennen we dat niet voor alle mensen betaald werk direct haalbaar is. Soms is vrijwilligerswerk het hoogst haalbare. Of is eerst een opleiding noodzakelijk. En heeft iemand het ondanks alle inzet om aan het werk te komen toch nog even moeilijk, dan laten we ze in deze stad niet vallen. Daarom zijn we als PvdA trots dat we onze armoederegelingen én het gratis Openbaar Vervoer in stand houden. Eindhoven is en blijft een sociale stad.

Daarnaast zal deze coalitie, samen met bv. onze woningcorporaties en projectontwikkelaars, blijven bouwen aan leefbare en gemengde wijken. En dit doen we voor alle mensen, van jong tot oud, en in alle segmenten, zeker ook betaalbare huur- én koopwoningen. Een harde afspraak in dit akkoord is dan ook om bij alle gebiedsontwikkelingen in de stad gemiddeld minimaal 20% sociale huurwoningen te realiseren. Zo blijven we gegarandeerd een inclusieve stad met de ambitie om iedereen een passende woning te kunnen bieden.

En om deze inclusieve stad, waar iedereen kan meedoen en profiteert van de positieve ontwikkelingen, nog meer kracht bij te zetten, gaan we in gesprek met onze onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners, denk bijvoorbeeld aan de Bibliotheek. Dit moet leiden tot een gezamenlijk gedragen opdracht om laaggeletterdheid te bestrijden, vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, actief burgerschap te ontwikkelen en alle jongeren de kans te geven om echt mee te doen. Want wie je bent of waar je vandaan komt mag geen rol spelen in Eindhoven. Iedereen heeft recht op een goed start om uit het leven te halen wat erin zit. Gelijke kansen dus!

We hebben intensief onderhandeld de afgelopen weken. Soms botste het en soms werd het emotioneel. Dat kan haast ook niet anders. Echter, het belang van de stad stond voorop. Daarom zijn we als PvdA ook trots dat we hebben kunnen bijdragen aan dit akkoord. En we ook de komende jaren een bijdragen mogen leveren aan de uitvoering van hetgeen er nu op papier staat. En deze uitvoering is niet alleen toevertrouwd aan de PvdA of deze coalitie, maar dat is een taak van de gehele Raad. Immers, om tot de beste oplossingen te komen is een positief kritische opstelling, en dus zeker ook een stevige oppositie, onontbeerlijk.

De PvdA zal de komende periode een loyale en ook kritische coalitiegenoot zijn en herkenbaar blijven op haar drie speerpunten ‘sterke wijken’, ‘eerlijke verdeling’ en ‘verbinding’. En we zullen ervoor waken dat we niet door de ondergrens heen zakken op het Sociaal Domein. We bewaken dus de menselijke maat. Dit zal balanceren worden, creativiteit vereisen en hard werken vragen. Maar dat zijn we aan de stad verplicht!

Rest ons slechts om het nieuwe college en deze raad daadkracht, succes en wijsheid te wensen de komende periode.

Arnold Raaijmakers
Partij van de Arbeid Eindhoven

 

Via dit bericht kun je het coalitieakkoord downloaden en lezen.

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers