Door Arnold Raaijmakers op 5 april 2017

Het IHP, oftewel huisvesting scholen

Als gemeente zijn we wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van onze scholen voor primair, speciaal en voorgezet onderwijs. Dit is een enorme financiële opgave voor de Gemeente Eindhoven.
In het recente verleden is er al veel geïnvesteerd. Denk hierbij alleen al aan de drie VMBO scholen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd voor een totaal bedrag van € 53 miljoen.

Echter daarmee waren we er nog lang niet en de opgave waarvoor we stonden is zo belangrijk voor onze jeugd en de samenleving, dat de schoolbesturen en de gemeente besloten hebben gezamenlijke de verantwoording te nemen. We gooien de problemen dus niet bij elkaar over de schutting, maar proberen in goed overleg tot een oplossing te komen. Dit vraagt van alle betrokkenen transparantie, veel en constructief overleg en last but not least, financiële inspanningen.
En gelukkig zijn beide partijen daar toe bereid en werken we in deze stad samen met schoolorganisaties die financieel gezond zijn.

Op dit moment liggen er een paar concrete projecten op tafel waar we besluiten over gaan nemen. Ten eerste gaan we het Van Maerlantlyceum aanpakken. Van belang was, en dat heeft de PvdA al in 2015 en 2016 onder de aandacht van de Raad gebracht, dat we de monumentale waarde van deze school, indien mogelijk, konden behouden voor de stad. Dat lijkt, in nauwe samenwerking met het schoolbestuur OMO die ook een flinke financiële bijdrage levert, te gaan lukken. Een mooie zaak voor de leerlingen maar ook voor de stad.

Ook voor het Sint Joriscollege is er goed nieuws. Immers hier zien we kans om de nieuwbouw naar voren te halen van 2025 naar 2018/2019.
Toch zijn er ook nog wel aandachtspunten. Voor het Huygenslyceum, dat gaat verhuizen naar het oude SintLucas (Von Flotowlaan), moet nog een gym-voorziening gerealiseerd worden.

En het Lorenz Casimir Lyceum heeft ook de wens om eerder te kunnen beginnen met de transformatie van het meer dan 50 jaar oude schoolgebouw. Hier is met het schoolbestuur nog geen overeenstemming over.

Kortom, nog steeds werk aan de winkel.

Arnold Raaijmakers
Mieke Verhees

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers