Door Mieke Verhees op 5 april 2017

Het woonwagenbeleid

Eindelijk is er een voorstel voor een duidelijk, rechtvaardig en sociaal woonwagenbeleid. Onze wethouder Yasin Torunoglu heeft de zaak grondig aangepakt.

Ik heb deel mogen uitmaken van de raadswerkgroep die anderhalf jaar lang het proces heeft gevolgd.

Allereerst is er door de hardwerkende en doortastende projectleider een inventarisatie gemaakt van de problematiek en noden op alle woonwagenterreinen in Eindhoven. Gekeken is naar fysieke, sociale en economische aspecten, alsmede naar de veilligheid.

De uitkomsten waren soms onthutsend. Een grotere schooluitval, meer werkloosheid, meer analfabetisme, meer obesitas en andere gezondheidsproblemen dan gemiddeld in Eindhoven. Daarnaast was er soms sprake van onveilige leefomstandigheden. Maar er waren ook positieve zaken die opvielen, zoals de gemeenschapszin, de mantelzorg en de familieband, om maar eens wat te noemen.

Er is gekozen voor een insteek op de jeugd. Door tijdige probleemsignalering en gerichte aanpak proberen de jeugd zo goed als mogelijk te begeleiden op weg naar een diploma en werk. Per locatie zal een projectplan worden opgesteld in samenspraak met de bewoners opdat er gericht op de behoefte ondersteuning kan worden ingezet. Op sommige locaties is het nodig de ontsluiting te verbeteren, op andere is de huisvesting voornamelijk een probleem, op weer andere de veiligheid. Of er is sprake van een combinatie van de problematiek.

Het aantal standplaatsen wordt bevroren op 167. Waar mogelijk wordt de jongere generatie geholpen aan een woonwagenwoning. In Grasrijk zijn hiervan al een aantal gebouwd en dit is zeer succesvol gebleken.

In de raadszaal waren een aantal insprekers die niet blij waren met de plannen. Woonwagenbewoners die moeten verhuizen omdat ze al jarenlang op een illegale gedoogplek staan.  Anderen waren bezorgd dat de jeugd gedwongen wordt in woningen te gaan wonen en dat er sprake is van een opdroogbeleid. Dit is zeker niet het geval. De woonwagencultuur is opgenomen op de werelderfgoedlijst van Unesco en wordt door de gemeente gerespecteerd.

Ik hoop dan ook dat de mensen die bij de vergadering aanwezig waren, op dat punt gerustgesteld zijn. Er zal met sommigen altijd verschil van mening blijven.

Maar de fractie is blij met dit sociale woonwagenbeleid. Beleid waarbij problematiek wordt aangepakt met de focus op de jeugd. Maar ook beleid dat duidelijk een maximum stelt aan het aantal woonwagenplekken in de stad.

Mieke Verhees

 

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Raadsfuncties • Fractievoorzitter PvdA • Lid van het presidium • Duo voorzitter raadscommissies • Waarnemend voorzitter van het presidium tevens tweede waarnemend voorzitter van de raad • Lid raadswerkgroep Raadsverkenning • Lid raadswerkgroep Veiligheid • Lid raadswerkgroep Nieuwe Ruimte • Lid van de raadscommissie Financiën en Bestuur • Lid van de raadscommissie Ruimte en Vastgoed

Meer over Mieke Verhees