Door Arnold Raaijmakers op 8 juni 2015

Eindhoven moderniseert haar Kunst en Cultuurbeleid.

Om een modern cultuurbeleid te ontwikkelen en uit te voeren, en om nieuwe kansen voor kunst, cultuur en design in Eindhoven te benutten, is dinsdag 2 juni in de raadsvergadering besloten om de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) op te richten.

Op initiatief van de PvdA is begin 2014, nadat het Flex City plan van de wethouder Cultuur door de Raad naar de prullenbak werd verwezen, besloten tot een nieuwe en innovatieve aanpak van het Cultuurbeleid in Eindhoven. Deze aanpak is door de nieuwe coalitie opgenomen in het coalitieakkoord “Expeditie Eindhoven” met als doel om begin 2015 de nieuwe aanpak in de Raad te brengen en aansluitend te starten met de implementatie. Inmiddels is het zo ver en is een kwartiermaker aangesteld die de komende maanden uitvoering gaat geven aan het door de Raad genomen besluit en de nieuwe Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) gaat opzetten.

SCE wordt een kleine en slagvaardige organisatie met drie samenhangende rollen: adviseur, aanjager en fonds. Om adviezen te kunnen formuleren en om objectief en met de nodige expertise subsidieaanvragen te kunnen beoordelen, werkt de nieuwe organisatie met een eigen, onafhankelijke adviesraad: de Cultuurraad Eindhoven. Deze bestaat uit een wisselende poule van maximaal 21 adviseurs met verschillende achtergronden, Kunst- en cultuurexperts, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld. Een deel van de Cultuurraad, minimaal 1/3-de deel, zal om de objectiviteit te waarborgen afkomstig zijn van buiten de stad. De Cultuurraad heeft een onafhankelijke voorzitter die benoemd is door de Raad van Toezicht van de SCE.

SCE stimuleert, adviseert en financiert culturele initiatieven binnen de Gemeente Eindhoven. Dat doet de organisatie in opdracht van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad stelt daarbij het beleidsmatig afwegingkader vast op basis waarvan SCE subsidies toekent. Het subsidiebudget van ruim € 21 miljoen gaat met ingang van 2016 over van de Gemeente naar de Stichting.
Met de nieuwe werkwijze kunnen overheidsmiddelen doelmatiger en transparanter worden ingezet. Minder willekeurig dan in de huidige situatie waarin er te vaak sprake is van intensieve ad hoc bemoeienis vanuit de gemeente en de politiek. En bovendien een situatie waarin de beslissing tot financiering ieder jaar opnieuw genomen moet worden.

Met de komst van de nieuwe subsidiesystematiek sturen college en gemeenteraad het cultuurbeleid op hoofdlijnen. SCE voert dit beleid uit, met kennis van zaken en samen met de betrokkenen in de stad. De gemeente houdt als oprichter en eindverantwoordelijke controle over SCE door de formulering van de uitvoeringsopdracht voor het kunst en cultuurbeleid (de cultuurbrief), door de benoeming van sleutelposities en door instemming met jaarplannen, rapportages en door accountants vastgestelde jaarrekeningen.

Voor een belangrijk deel sluit Eindhoven zo ook aan op de vierjarige financierings-systematiek van het Rijk. Dat heeft niet allen voordelen voor de continuïteit, maar geeft ook meer mogelijkheden een koppeling aan te brengen tussen middelen uit Eindhoven en die van het Rijk en de Rijks Cultuurfondsen. Om de kansen te benutten en extra financiering voor de Eindhovense cultuursector te genereren zal de SCE hier nadrukkelijk mee aan de slag gaan.

De jaarlijkse kosten van de organisatie SCE zullen niet meer bedragen dan de huidige kosten binnen het ambtelijk apparaat. Hiermee komt de cultuursubsidie terecht waar het hoort, namelijk in de cultuursector (en dus niet in meer overhead). En het is dan aan de SCE om met dezelfde middelen meer geld te genereren en meer en betere cultuurprogramma’s voor de stad en regio te realiseren dan tot op heden.

De PvdA heeft aan de basis gestaan van deze nieuwe en innovatieve aanpak en we zullen de voortgang en resultaten dan ook nauwlettend monitoren en waar nodig bijsturen.

Arnold Raaijmakers
Raadslid PvdA Eindhoven
7 juni 2015

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers