Door op 23 februari 2014

Diederik Samsom en Yasin Torunoglu op huisbezoek in De Kruidenbuurt

Begin van de middag was lijsttrekker Yasin Torunoglu vergezeld van Diederik Samsom op huisbezoek in de Kruidenbuurt. Een tiental kritische bewoners uit de buurt van de Korenbloemstraat hadden zich verzameld voor een heerlijke brunch bij één van de bewoners thuis. Enerzijds omdat sommige twijfelen of ze deze verkiezingen nog wel op de PvdA zullen gaan stemmen, anderzijds om duidelijk te laten horen wat hen bezig houdt en wat er speelt in hun wijk en persoonlijk leven.

Huisbezoek, een goede manier om te horen wat er speelt.
Zo gaat Diederik Samsom regelmatig landelijk, en Yasin Torunoglu (Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie) wekelijks in Eindhoven op huisbezoek om in gesprek te gaan met bewoners. Daarnaast houdt Yasin regelmatig open spreekuren in bijvoorbeeld Dynamo. Het persoonlijke contact is en blijft erg belangrijk voor hen beiden. Voor zowel Diederik als Yasin is dit een heel bewuste manier van op de hoogte blijven van wat er ‘echt’ speelt in de samenleving. Ook vanmiddag waren de bewoners constructiefkritisch en waren er punten van zorg. De feedback van de bewoners wordt door de PvdA landelijk en lokaal meegenomen in haar beleid.

De meest gehoorde zorgen waren de volgende:

Woningsplitsing doorn in ogen van bewoners.
Er is vrij veel overlast van huisjesmelkers en woningsplitsing. Naast de parkeerdruk en het feit dat bewoners van gesplitste woningen geen binding hebben met de wijk komt het ook regelmatig voor dat bewoners onheus bejegend worden door de huisjesmelker. Het is soms erg moeilijk om een huisjesmelker aan te spreken op de overlast die zij ervaren. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede.

Yasin Torunoglu, geeft aan dat er nog een aantal oude cases spelen en dat deze eerst moeten worden afgewerkt. Daar wordt nu hard aan gewerkt. De PvdA in Eindhoven is tegen het volledig vrij geven van woningsplitsing en is voor de aanpak van de overlast van woningsplitsingen. Het splitsen van woningen in de wijken kan anders. Daarom zijn wij voorstander van het stimuleren en realiseren van kleinere en betaalbare wooneenheden in bijvoorbeeld leegstaande kantoren. De huidige problemen aanpakken en handhaven waar nodig, toekomstige woningnood anders oplossen.

Actief in buurtpreventie- of leefbaarheidsteam
Veel van de aanwezige bewoners zijn als vrijwilliger actief in de wijk bijvoorbeeld in het buurtpreventieteam wat feitelijk meer een leefbaarheidsteam in de wijk is. Zo is er inmiddels verlichting aangebracht in de gangpaden, zijn er hekken geplaatst dat niet zomaar iedereen achterom komt. Er is gelukkig sprake van een nauwe samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Met zijn allen maken wij de straat en dus de wijk en dus de buurt, aldus één van de buurtbewoners. Iets wat de PvdA natuurlijk zeer aanspreekt. Jaarlijks organsieren zij een buurtbarbeque. Veiligheid en leefbaarheid is en blijft wel een belangrijk aandachtspunt.

Blijft er straks wel voldoende zorg
De veranderingen in de zorg blijven een belangrijk punt van aandacht. Er is best algemeen overeenstemming dat er wat moest veranderen. Het principe ik heb ergens recht op dus ik moet het krijgen ook, is niet meer van deze tijd. Maar het tempo waarin de veranderingen worden doorgevoerd geven wel een onzeker gevoel. Het uitgangspunt om de zorg dichter bij de mensen thuis te organiseren wordt zeker als positief gezien. Mensen vinden dit fijner en het is tevens kostenbesparend. In de Kruidenbuurt is bijvoorbeeld Buurtzorg aanwezig, een goed voorbeeld van waar de regering met het nieuwe beleid naar toe wil. Toch maken enkele bewoners zich zorgen over de inzet van zorg als steeds meer mensen langer thuis blijven wonen. Is dat wel door ons op te vangen. Eigen kracht prima, maar hoe borgen we dat iedereen de juiste zorg krijgt. Zijn er wel voldoende specialitische zorgverleners in de wijk om straks die zorg te leveren die noodzakelijk is?

Nog veel meer besproken
Naast zaken als hondenpoep en een riolering die al jaren geleden vervangen had moeten worden, zijn er nog veel meer zaken besproken. Natuurlijk zijn er ook heel veel positieve punten te noemen. Zo ligt de wijk dichtbij het bos. Is er sprake van wijkvernieuwing en wordt er geïnvesteerd in de leefbaarheid van de wijk. Weten de (actieve) bewoners elkaar gelukkig te vinden. En is er sprake van sociale cohesie. Zo kun je de babyfoon gelukkig nog steeds afgeven bij je buren.

Met dank aan de gastvrouw en de bewoners voor hun ontvangst
Zowel Diederik Samsom als de PvdA Eindhoven dankt de gastvrouw voor haar hartelijke ontvangst en het openstellen van haar huiskamer. Tevens bedanken wij alle aanwezige buurtbewoners voor hun eerlijk en oprechte verhalen.

Meer weten:
Lees meer over wat de PvdA Eindhoven in haar verkiezingsprogramma schrijft over de leefbare stad.

Ward Overeem
PvdA Eindhoven, lijst 1 plaats 7