Door Ward Overeem op 6 oktober 2016

Deel 2 Raadsvragen over uitstoot Bio-energiecentrale Strijp T

Geacht college,

Begin juli heeft een groep bewoners uit Woensel-West via Nextdoor en bij onze fractie haar zorgen geuit over de uitstoot van de Bio-energiecentrale op Strijp T. Medio juli heb ik namens de PvdA contact gezocht met de gemeente Eindhoven en deze zorgen gedeeld.
De gemeente heeft deze signalen destijds serieus opgepakt wat resulteerde in een schrijven (zie bijlage) dat bij de mensen die zich met klachten via Nextdoor en onze fractie hadden gemeld terecht is gekomen. De klachten en overlast worden door bewoners als volgt ervaren: in de wijk constateert men regelmatig stank, een rook- en brandlucht, soms vergezeld van een chemische geur en is er sprake van het neerdalen van roetdeeltjes (zwarte aanslag) die zichtbaar is in de tuin, op auto’s en kozijnen (zie bijlage foto).

Tijdens de zomerperiode leken de klachten even minder te zijn. De laatste weken nemen de klachten over de bio-energiecentrale weer toe? Enkele bewoners maar ook werkenden rondom de bio-energiecentrale maken zich in toenemende mate zorgen over hun gezondheid. De problemen hebben volgens de bio-energiecentrale te maken met een nog niet optimaal verbrandingsproces.
________________________________________________________________________________

Bovenstaand brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van deze klachten en deelt u de zorg van de bewoners en werkenden in de directe omgeving van de bio-energiecentrale?
  2. De vorige keer is als reden aangedragen dat het opstarten en goed inregelen van de centrale één van de belangrijke oorzaken is? Kunt u aangeven hoelang dit proces van inregelen nog duurt?
  3. Kunt u aangeven of er een roetfilter is geplaatst? Zo ja, waarom er dan nog steeds roetdeeltjes zichtbaar zijn? Zo nee, waarom niet en is dit een mogelijke optie om overlast te beperken?
  4. A) De bio-energiecentrale stoot met regelmaat zwarte rook uit die duidelijk zichtbaar is en waarbij sprake is van het neerdalen van roetdeeltjes. Tevens is de uitstoot goed te ruiken. Voor zover ik begrepen heb worden er regelmatig metingen verricht en wordt aangegeven dat de uitstoot binnen de normen zit? Hoe verklaart het college bovengenoemde overlast van stank en roetdeeltjes en kan zij verzekeren dat inwoners geen gezondheidsrisico’s lopen?B) Kunt u ons over de meetresultaten meer inzicht verschaffen zoals wat er wordt gemeten en door wie en aangeven of er bij de uitstoot van deze rook sprake is van (ultra)fijnstof, giftige- en/of schadelijke stoffen? Kunt u aangeven met welke frequentie er wordt gemeten en door wie de metingen worden verricht?
  1. Ben u van plan om de omwonenden en belangstellenden (actief) op de hoogte te brengen van de antwoorden op vraag 4 en zo ja kunt u aangeven hoe u dat wilt gaan doen?
  2. Bent u voornemens om omwonenden regelmatig te informeren over de werking en uitstoot van de bio-energiecentrale?
  3. Kunt u aangeven hoeveel meldingen van klachten er zijn binnengekomen via het speciaal in het leven geroepen mailadres bec@eindhoven.nl? Maar ook hoeveel klachten zijn binnengekomen via bijvoorbeeld de omgevingsdienst, Nextdoor, de Buiten Beterapp of andere instanties?

Namens de PvdAAs op kozijn uitstoot bio energiecentrale Strijp T

Ward Overeem
Raadslid Eindhoven

______________________________________________
Hieronder het schrijven van de gemeente van medio augustus 2016:

De gemeente Eindhoven zet actief in op de duurzaamheid van ons leefklimaat. Een van de belangrijkste aspecten daarbij is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hiervoor heeft de gemeente meerdere Bio-energie centrales gerealiseerd in de stad. Deze centrales worden gebruikt voor duurzamere opwekking van elektriciteit en warmte voor huizen, maar bijvoorbeeld ook voor het water van de openbare zwembaden. In de centrale op Strijp-S gebruiken we biomassa bestaande uit houtsnippers: de houtrestanten van werkzaamheden van inwoners, gemeenten en andere instellingen in parken, bossen en tuinen. Deze houtsnippers (van onbehandeld hout) worden verbrand in de centrale en omgezet in warmte en energie.

De centrale op Strijp-T is begin 2016 opgestart  en zal naar verwachting in oktober 2016 volledig operationeel zijn.  De rook, waarvan de bewoners in de afgelopen periode melding maakten,  is een tijdelijk bijverschijnsel van het inregelproces van de centrale. Momenteel wordt er constant gewerkt aan de optimale instelling van de centrale, inclusief verbrandingsoven en de bijbehorende filtering. Deze rook is overigens de ‘gebruikelijke’ rook bij onvolledige verbranding, te vergelijken met rook bij het aansteken van een open haard of barbecue. Vervelend dus, maar gelukkig slechts tijdelijk en niet gevaarlijk.

We kunnen ons voorstellen dat er nog meer vragen in de wijk leven over de Bio-energie centrale. Die willen we uiteraard graag beantwoorden. Men kan hiervoor een mail sturen naar BEC@eindhoven.nl.

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem