20 januari 2015

Congres

Op 17 en 18 januari was er weer het congres van onze partij.

Een congres waarvan iedereen vooraf voorspelde dat het er wel heet aan toe zou gaan. Nu terugkijkend was het wel heet, maar dan in de fysieke vorm. In De Fabrique te Maarssen was het echt erg warm. Tussen de leden onderling was een goede sfeer, een sfeer waarin we veel met elkaar gesproken hebben. We hebben genoten van mooie, indrukwekkende toespraken van Lodewijk Asscher, Hans Spekman, Paul Tang, Marleen Barth en Diederik Samsom en natuurlijk de bijdragen van Mary Fiers en Gaby van den Biggelaar.

In de nieuwsbrief komen we later uitgebreid terug op een aantal inhoudelijke thema’s.

Alles overziend heeft Eindhoven zich actief opgesteld tijdens dit Congres en een aantal mooie resultaten binnen gehaald.

Kandidatenlijst Eerste Kamer
De selectiecommissie onder voorzitterschap van Elske Ter Veld had een lijst voorgesteld aan het partijbestuur. Het bestuur heeft deze lijst ongewijzigd voorgelegd aan het Congres. Onze Eindhovense kandidaat Mary Fiers blijft staan op plek 13. Zoals verwacht werden namelijk ook op dit Congres pogingen ondernomen om kandidaten hoger op de lijst te krijgen. Na drie rondes voor de plaatsen 4, 5 en 6 bleek dat de afgevaardigden de voorgestelde lijst in meerderheid steunden. Via het partijbureau is de lijst bekend gemaakt. Lijsttrekker is Marleen Barth geworden. Vanuit Eindhoven hebben we, mede namens de werkgroep Patiënt Centraal, de kandidatuur van Jopie Nooren, oud bestuurder van Lunet, gesteund. De hele lijst staat op http://www.pvda.nl/berichten/2015/01/Kandidatenlijst+Eerste+Kamer

Moties
In totaal waren bijna 80 moties ingediend.

Vanuit de afdeling Eindhoven hadden we zes tal moties ingediend.

1. Eigen risico: ons voorstel was de medicijnen die door de huisarts zijn voorgeschreven buiten het eigen risico te houden. Op voorstel van de fractie is deze motie aangehouden omdat er over twee weken een onderzoek naar de Kamer gestuurd wordt over zorgmijding.

2. Eigen risico gespreid betalen: Het moet een wettelijk recht worden van verzekerden het eigen risico gespreid te betalen. Deze motie is over genomen door het bestuur.

3. Reclame door zorgverzekeraars: de fractie gaat zich inspannen de hoeveelheid reclame de zorgverzekeraars maken om mensen over te laten stappen terug te dringen. Deze motie is overgenomen door het bestuur.

4. Financiële ondersteuning door de gemeente: Gemeenten hebben financiële middelen om mensen voor wie het eigen risico een te hoge drempel is te steunen. De informatie hierover is vaak slecht te vinden. Het bestuur zal alle raadsleden vragen deze informatie duidelijker bekend te maken. Deze motie is overgenomen door het bestuur.

5. Laat gemeentes experimenteren met de bijverdiencapaciteit naast de uitkering: deze motie past binnen het nieuwe beleid van Ronald Plasterk. Hij wil gemeenten ruimte geven te experimenteren met eigen wetgeving. Deze motie is overgenomen door het bestuur.

Motie vrije artsenkeuze
Onze belangrijkste motie ging over vrije artsenkeuze. We hebben er lang nagedacht over deze motie. Vanuit Amsterdam lag er een motie die voor een volledige vrije artsenkeuze is. Inhoudelijk vonden wij dat deze motie tever ging, als PvdA zijn we voor een toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig zorgsysteem. Volledige vrije keuze zet de betaalbaarheid onder druk en zou kunnen leiden tot een hogere premie voor het basispakket of een kleine basispakket. We snappen heel goed alle emoties die er leven onder, ook onze leden, de mensen. De kern van de discussie over vrije artsenkeuze gaat in essentie meer over de rol die de zorgverzekeraars nu invullen. Hun dominantie en macht over de zorg moet anders. Tot slot zijn we ook van mening dat de PvdA beter vanuit de regering invloed kan uitoefenen op de wetgeving dan vanuit de oppositie. Met andere partijen aan het roer zou de zorg er veel slechter voorstaan.

Onze motie stelt kwaliteitseisen aan de wijziging van de wet.

· iedereen in Nederland zonder enige beperking kan kiezen voor een aanbieder van eerstelijnszorg (o.a. huisarts);

· acute en academische zorg zonder enige beperking voor iedereen beschikbaar zijn indien daar een medische aanleiding voor is;

· verzekerden altijd de keus moeten hebben uit een ruim en divers aanbod zowel landelijk als in de eigen regio;

· verzekerden altijd recht hebben op een second opinion;

· de positie van verzekerden binnen zorgverzekeringsmaatschappijen aanzienlijk wordt versterkt zodat verzekerden meer invloed krijgen op het beleid;

· de verzekeraar zich moet verantwoorden over de zorginkoop en de Nederlandse zorgautoriteit hier streng op toeziet.

Na een verdediging van onze motie en die van Amsterdam stemde het Congres. De motie Amsterdam is niet aangenomen. De motie van Eindhoven is aangenomen.

Hiermee kan de fractie aan de slag. We zijn er nog niet. De PvdA zal in gesprek moeten over de emoties en motieven die kiezen voor maximale vrije artsen keuze.

Van de vele andere moties nog een aantal speciale:
– Een motie die opriep de eigen bijdrage voor kinderen die verplicht opgenomen zijn in een instelling (€1500 per jaar) is aangenomen en door Eindhoven gesteund.

– Een motie waarin het bestuur opgeroepen wordt een onderzoek te doen naar het basis inkomen is ook aangenomen.

– Een motie die opriep de eigen bijdrage voor kinderen die verplicht opgenomen zijn in een instelling (€1500 per jaar) te schrappen is aangenomen en door Eindhoven gesteund.

Einde aan de machteloze politiek
De commissie Hamming, met onze meer onze Mary Fiers als lid, had een advies geschreven om de manier waarop we politiek bedrijven actiever kan. Het bestuur had een resolutie aan het Congres voorgelegd met de volgende vragen:

· Waarden gedreven politiek staat centraal binnen het scholingsaanbod

· Het volgen van opleidingen voor politieke functies wordt verplicht

· Meer aanbod voor opleidingen vooraf

· Opleidingsaanbod voor selectiecommissies

· Waarden gedreven ambassadeurs

De resolutie is door het Congres vastgesteld.

Zoals Mary Fiers zie: ga zelf aan de slag. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen.

Ledendemocratie
De commissie Noten heeft een uitgebreid advies geschreven om de leden meer te betrekken bij de besluitvorming in de Partij. Een paar elementen uit het voorstel:

· Leden moeten straks via een app mee kunnen doen aan een Congres.

· De leden hebben nu voor 25% invloed op de besluiten van het Congres de afgevaardigden voor 75%

· Het aantal amendementen wordt beperkt, je moet vooraf steun zoeken.

· Er komen regionale voor congressen ter voorbereiding voor het landelijke congres.

Na intensieve discussie is de resolutie overgenomen. Het grote aantal amendementen voor dit Congres (>150) toont aan dat we via minder voorstellen terug moeten naar debat op hoofdlijnen. Vanuit onze regio zijn we al begonnen met overleg met onze buur afdelingen.

Gerben Welling
Congresafgevaardigde PvdA Eindhoven