Begrotingsdebat 2019

7 november 2018

Namens de fractie van de PvdA Eindhoven heeft onze woordvoerder financiën Arnold Raaijmakers de gezamenlijke inbreng gedaan.

Download hier de gehele inbreng van de PvdA Eindhoven voor het begrotingsdebat op 6 november 2018.

enkele alinea’s uit de inbreng:

“Het mag duidelijk zijn dat we als PvdA, als een van de coalitiepartners, op hoofdlijnen akkoord gaan met deze begroting.

En we zijn er ons van bewust dat we niet altijd even plezierige maatregelen moeten nemen om onze gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. De komende jaren worden dan ook geen gemakkelijke jaren. Die verantwoording dragen we als PvdA graag.

Tegelijkertijd wil de PvdA fractie er voor blijven knokken dat álle mensen toegang houden tot de belangrijke zaken in het leven. Werk, een betaalbare woning, gezondheidszorg, goed onderwijs, sport en cultuur en een fijne oude dag. Dit zal niet vanzelf gaan en vraagt om het maken van scherpe keuzes.”

….

“De grootste uitdaging vinden we op dit moment in het sociaal domein. In deze begroting hanteren we nu reële cijfers, immers we begroten de uitgaven op het gemiddeld van de G40 gemeente. Deze verhoging van de begroting is helaas nog onvoldoende om het gat te dichten, dus zullen we ook actief op zoek moeten blijven gaan naar verbeteringen in het sociaal domein die de uitgaven naar beneden brengen.

Recent hebben we door het aannemen van het Raadsvoorstel Beheersing Tweede lijn een belangrijke stap gezet. Deels zal dit mensen in de stad raken, dat is realistisch en helaas onvermijdelijk. De PvdA zal er echter alles aan doen om het effect voor de mensen in onze stad die hulp en zorg nodig hebben, zoveel mogelijk te beperken.

En om dat te realiseren proberen we zo min mogelijk te bezuinigen bij de mensen die onze zorg nodig hebben en willen we, waar mogelijk, het geld weghalen bij de zorgaanbieders.”

….

“De PvdA is overigens niet van mening dat zorgaanbieders in het algemeen onverantwoord gehandeld hebben, zoals door de directie van WIJEindhoven in het ED werd gesteld. We weten immers dat er ook een flink aantal betrokken zorgaanbieders is die het wel goed doen, oftewel kwalitatief goede zorg tegen een fatsoenlijke prijs. En deze goede mogen niet de dupe worden van generieke maatregelen. Maatwerk is dus van belang.

Al twee jaar lang knokt de PvdA dus voor een gedegen inkoopbeleid richting de private zorgaanbieders. Immers misstanden mogen er niet de oorzaak van zijn dat we onze mensen in de kou laten staan. Laten we op basis van de aangenomen PvdA motie in juli van dit jaar nu doorpakken en de zorgaanbieders scherp bevragen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de tarieven stevig onderhandelen. Laten we niet nog eens twee jaar verliezen. We hopen dan ook dat dit college de afspraak om voor het einde van dit jaar de eerste resultaten inzichtelijk te maken ook daadwerkelijk gaat nakomen. Zodat we zien wat deze aanpak oplevert. De PvdA denkt namelijk dat een stevige aanpak in de private zorgsector resulteert in betere en betaalbare zorg in onze stad.”

…..

“Deze begroting gaat niet over geld, geld is slechts een middel. Achter iedere euro die wij vandaag hier bespreken zitten Eindhovenaren. De inwoners van deze stad daar we het voor doen en waar we dus oprecht interesse voor moeten tonen. Mensen die onze aandacht en zorg verdienen. Mensen die allemaal recht hebben om mee te mogen doen, in welke vorm dan ook.

Maar deze mensen zijn er niet bij gebaat als we hier in deze Raad alleen maar aangeven wat niet kan en welke risico’s er zijn. We moeten immers verder en dat betekent keuzes maken. Keuzes, zoals al eerder gememoreerd, niet altijd makkelijk zijn.

Laten we daarom deze keuzes, en iedereen doet dit vanuit zijn of haar perspectief, altijd maken met in het achterhoofd voor wie we het doen. Deze bijzondere stad en het welzijn van haar inwoners.”