Door Mieke Verhees op 8 juni 2015

Bed-Bad-Brood én begeleiding

Het blijft geven en nemen, in dit kabinet. Het laatste voorbeeld van de soms moeizame samenwerking is het Bed-Bad-Brood-akkoord, dat na vele uren verhitte discussie tot stand is gekomen. Op het eerste gezicht duidelijk een akkoord waar compromissen voor zijn gesloten: in vijf gemeenten in Nederland worden opvanglocaties ingericht, waar mensen een beperkte tijd mogen verblijven.Het verblijf daar is geheel gericht op het mogelijk maken van de terugkeer van de vluchtelingen, het gaat – per slot van rekening – over uitgeprocedeerde asielzoekers.

Er zijn ook winstpunten te benoemen: het is voor het eerst dat ongedocumenteerden een officiële status hebben gekregen. Dat betekent dat deze mensen worden erkend als verblijvende in ons land die recht hebben op de basisvoorzieningen. Ook is er opening om in de uitwerking de grenzen op te zoeken. Er worden bestuursakkoorden afgesloten met de betreffende gemeenten.

Om te kunnen sturen op die uitwerking, hebben wij tijdens de ledenraad een motie ingediend. In Eindhoven wordt er namelijk op een geheel eigen wijze vorm gegeven aan de opvang. Niet in daarvoor speciaal ingericht locaties, maar via bestaande netwerken. Mensen krijgen een wekelijks te besteden bedrag. Deze vorm is goedkoper dan de inrichting van opvanglocaties. Maar de vrees bestaat dat deze ‘onorthodoxe manier’ niet zal worden erkend door het rijk en daar dus geen financiering voor zal zijn. In onze motie roepen we op om de ervaring van de gemeenten, waar mensen ongeacht het landelijk beleid, al langer worden opgevangen, zwaarwegend te laten zijn in de uitwerking van de bestuursakkoorden.

Letterlijk hebben we geformuleerd:
Dat er op moet toegezien dat in de uitwerking van de bestuursakkoorden ruimte geboden wordt voor efficiënte lokale werkwijzen om invulling te geven aan de bed-bad-brood regeling en die werkwijzen te erkennen op een manier dat deze ook binnen de financieringsnormen vallen.’

Vanuit Rotterdam is er tijdens de ledenraad een motie ingediend die de Bed-Bad-Brood-regeling uitbreidt met een vierde B: begeleiding. In de Pauluskerk heeft men ervaring met het begeleiden van de asielzoekers naar perspectief op een humaan bestaan. In Nederland of in het land van herkomst. Deze aanpak heeft het terugkeerpercentage met 40% doen toenemen.

Gelukkig zijn beide moties tijdens de ledenraad aangenomen, na een positief preadvies van de landelijke fractie. Dit geeft ons het vertrouwen dat er alles aan gedaan zal worden om het akkoord zo ver als mogelijk op te rekken. Dit geeft ons als Eindhovense fractie ook de ruimte om binnen de coalitie te strijden voor het voortbestaan van de opvang zoals we die kennen. Die zelfs uit te breiden met begeleiding.
Wij willen de waarde dat iedereen recht heeft op een menselijk bestaan waarin is voorzien in de basisbehoeften, ten volle kunnen verdedigen en kunnen bevechten. Zonder dat wij daarbij gehinderd worden door compromissen die landelijk zijn gesloten.

Mieke Verhees.

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Raadsfuncties • Fractievoorzitter PvdA • Lid van het presidium • Duo voorzitter raadscommissies • Waarnemend voorzitter van het presidium tevens tweede waarnemend voorzitter van de raad • Lid raadswerkgroep Raadsverkenning • Lid raadswerkgroep Veiligheid • Lid raadswerkgroep Nieuwe Ruimte • Lid van de raadscommissie Financiën en Bestuur • Lid van de raadscommissie Ruimte en Vastgoed

Meer over Mieke Verhees