Door Erik van der Werff op 29 januari 2016

ALV verslag 28 januari 2016

Op 28 januari 2016 vond de eerste ledenvergadering van dit kalenderjaar plaats. Hier een verslag van de vergadering. Op- en/of aanmerkingen kunnen gestuurd worden naar secretaris@pvda-eindhoven.nl.

  1. Opening

Vergadering wordt geopend door voorzitter Mary Fiers.

Met reden absent: 7

Aanwezig (lid/geen lid): 38

  1. Sociale staat van Nederland (klik hier links voor de begeleidende presentatie). Presentatie door Jeroen Boelhouwers, van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport wordt sinds 2001 gemaakt. Het brengt de sociale staat van Nederland in kaart. Er wordt niet alleen gekeken naar economisch kapitaal, maar ook cultureel, sociaal en persoonlijk (gezondheid, uiterlijk). Daar komt een zesdeling uit, van heel weinig totaal kapitaal tot heel veel totaal kapitaal.

De conclusie van de meest recente versie is dat Nederland terugveert; als gevolg van de crisis is de leefsituatie achteruitgegaan. De tevredenheid over het leven is niet minder geworden. Ook niet door de crisis. Nederlanders zijn zeer tevreden over hun woonsituatie. Te zien is dat contrasten toenemen, bijvoorbeeld krimpregio’s. Met betrekking tot de vrijetijdsbesteding is er weinig veranderd. De diversiteit is wel afgenomen; mensen kiezen bijvoorbeeld eerder voor een meerdere bezoeken aan de bioscoop alleen, in plaats van bioscoop en bezoek aan een museum.

De gezondheid van de Nederlanders is goed. De levensverwachting stijgt nog steeds. Vooral onder 80+-ers stijgt dit sterk. Tevens blijven mensen langer gezond. Er is een groot verschil in de levensverwachting tussen een laagopgeleide en een hoogopgeleide Nederlander, dit is ongeveer 6 jaar.

Inkomen De koopkracht is nog niet voor iedereen hersteld tot het niveau van voor de crisis. Voor sommige groepen zoals eenverdieners en mensen met een pre-pensioen is het nog altijd lager. De inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid blijven redelijk stabiel.

Werk De afgelopen jaren is het aandeel mensen met tijdelijk werk toegenomen. De flexibilisering is eveneens toegenomen. Wetgeving ligt hierin niet per se aan ten grondslag.

Onderwijs Het globale opleidingsniveau stijgt nog altijd. Interessant is dat het gemiddelde niveau vooral stijgt onder jongere meisjes. De discussie werpt zich dan natuurlijk op of een toename van het opleidingsniveau wenselijk is, met betrekking tot verdringing op de arbeidsmarkt. Robotisering van de arbeidsmarkt verdringt vooral middel-opleidingsniveau banen. Het gemiddelde opleidingsniveau van migranten stijgt ook. Dit heeft tot gevolg dat deze groep zich steeds sterker mengt in discussies.

Vrijwilligerswerk Het aandeel neemt recentelijk af. Dit kan te maken hebben door een andere tijdsinvulling zoals mantelzorgen. In kleinere gemeenten is het aandeel van vrijwilligers groter ten opzichte van grotere gemeenten.

Internationaal gezien, gekeken naar de maatschappij en de toekomst, dan is te zien dat ‘de Nederlander’ vindt dat het goed gaat met de maatschappij, maar er zijn zorgen over de toekomst. Zorgen zijn de kloof tussen de politiek en het volk, de omgangsvormen en migratie/integratie.

Qua support voor het toelaten van diverse soorten migranten is te zien dat Nederland toleranter is geworden gedurende de afgelopen jaren. Echter, er is sinds het derde kwartaal 2015 wel een enorme toename in de zorgen die Nederlanders hebben met betrekking tot immigratie en integratie.

Toekomst Nederland heeft de crisis in het algemeen goed doorstaan. Echter, er zijn hardnekkige verschillen en zorgelijke ontwikkelen: verschillen tussen etnische groepen, hardnekkige gezondheidsproblemen, afstand elite en ‘het volk’, positie kwetsbare burgers en dreigende polarisatie op de arbeidsmarkt.

  1. Uitreiking poten in de modder-prijs

Mary Fiers prijst Sjoerd Slaaf namens het bestuur voor zijn ‘poten in de modder’ afgelopen jaar. Helaas is Sjoerd afwezig, dus zal de uitreiking op een later moment plaatsvinden.

  1. Sluiting vergadering

Vergadering wordt gesloten door voorzitter Mary Fiers.

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff