Verslag ALV 18 mei 2018

27 mei 2018

Verslag ALV voor Eindhovense leden afdeling Regio Eindhoven
Datum: 18 mei 2018 18:00-22:00

De vergadering staat geheel in het teken van het coalitieakkoord van PvdA-VVD-GL-CDA (Evenwicht en Energie) voor de gemeente Eindhoven.

Na een leespauze van een uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter. De voorzitter vertelt kort de procedurele status van deze ALV. De leden kunnen het onderhandelingsresultaat in zijn geheel goedkeuren. Afkeuren kan ook; wijzingen aanbrengen niet.

Daarna krijgt de fractie het woord. De fractie heeft een presentatie voorbereid over de campagne, inzet onderhandelingen en het resultaat. Deze presentatie gaan we hier niet helemaal herhalen.

Bij de discussie komen de volgende zaken aan bod:

Sociaal domein
Dit is, mede gezien de voorgenomen bezuinigen, het belangrijkste discussiepunt van de avond. Het leverde ook een stevige discussie op tijdens de onderhandelingen. Het voornaamste probleem in dit domein is de financiële situatie. In het voorliggend coalitieakkoord wordt een bezuiniging van 20 mln. doorgevoerd op WMO, jeugdzorg en de participatiewet.

Het totaal te besteden bedrag (en daarmee de omvang van de bezuiniging) is gebaseerd op de gemiddelde cijfers van de 40 grootste gemeenten (G40).

De discussie in de ALV spitste zich toe op de vraag of mensen door de bezuiniging niet te weinig zorg krijgen. De ‘bodem’ van de zorg is namelijk niet inhoudelijk geconcretiseerd in het akkoord.

Het uitgangspunt van de fractie is niet wat mensen graag zouden willen, maar wat mensen nodig hebben. De vraag is echter waar ligt de kritische ondergrens? De leden zouden graag zien dat de inhoudelijke ondergrens ook aan de hand van de G40 wordt gedefinieerd. Welke zorg wordt in de andere G40-steden geleverd? Goed om ook te benchmarken op de inhoud. Niet alleen financieel.

Ook zijn er duidelijke evaluatiemomenten nodig. En de cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn.

Tot slot worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de kwaliteit van WIJeindhoven.

Uiteindelijk wordt een aantal aandachtspunten voor de fractie genoemd:

1) Waar ligt de inhoudelijke kritische ondergrens? Deze moet nog bepaald (adhv de G40) worden en actief gemonitord. Ons eigen ombudsteam kan hierbij helpen en signalen aandragen.

2) er moet regelmatig geëvalueerd worden;

3) de cliëntondersteuning moet onafhankelijk blijven en beter gaan functioneren;

4) kritisch volgen van de kwaliteit van geleverde diensten door (de medewerkers van) WIJeindhoven. Hier horen de leden klachten over.

Armoede en schulden
Er ligt een mooi onderhandelingsresultaat. Vanuit de leden komt nog wel een pleidooi om ook echt stevig in te zetten op meer samenwerking tussen de verschillende partijen, zoals zorgverzekeraars en woningcorporaties, wanneer het over mensen met schulden gaat.

Stedelijke ontwikkeling
Wonen en wijken (en het voorkomen van ruimtelijke tweedeling) zijn belangrijk voor de PvdA, niet voor niets onderdelen van de eerdere en toekomstige taken van onze wethouder Yasin. Een sociale huur en vitale wijken zijn belangrijke punten voor de PvdA.

Bereikbaarheid
Veel discussie tijdens de onderhandelingen over de ‘knip’, d.w.z., de mogelijke aanpassing van de binnenring ter hoogte van de Vestdijk.

De afspraak is dat de wethouder mobiliteit met een nieuw plan kan komen, mits dit alternatief binnen de bestaande (financiële) kaders minimaal hetzelfde eindresultaat (luchtkwaliteit) oplevert als het plan met de ‘knip’. De leden vragen zich af of dit mogelijk is.

Duurzaamheid
Gepleit wordt voor meer sturing van de overheid, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnecollectoren op industrieterreinen. De leden vinden het akkoord te vrijblijvend geformuleerd. Men vraagt zich of de leden van GroenLinks dit ook vinden?

Energiebesparende maatregelen zijn daarnaast niet alleen goed voor het milieu, maar kunnen ook werkgelegenheid opleveren. Dit is benoemd in het akkoord en vraagt om een stevige aanpak, samen met o.a. het MBO. De leden verwachten dat de fractie dit op de agenda houdt.

Tot slot wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid voor de mensen. De kosten van de energietransitie moeten eerlijk verdeeld worden. Ook dit is benoemd in het akkoord en vraagt om voortdurende aandacht van onze wethouder en fractie.

Cultuur
De leden vragen zich af de ambities op het gebied van laaggeletterdheid haalbaar zijn met het huidig budget?

Sport
Hierbij moet de link gelegd worden met het sociale domein in verband met het preventieve karakter van sport. Sport is belangrijk om mensen gezond te houden.

Financiële paragraaf
Uitleg over hoe de cijfers m.b.v. de G40 tot stand zijn gekomen. De voornaamste punten zijn de al eerder genoemde 20 mln. bezuiniging op de zorg en een verhoging van 15 mln. van de onroerend goed belasting. Daarmee komt Eindhoven meer in lijn met de G40 gemeenten. Als aandachtspunt wordt nog genoemd: de gemeente Eindhoven moet ook kijken of ze elders nog extra inkomsten kan krijgen (bijvoorbeeld toeristenbelasting)

Tot slot
De vergadering had nog enkele algemene opmerkingen:

Is de portefeuille van Yasin niet te zwaar? Het is een mooie PvdA-portefeuille, maar wel een zware. Tip: extra aandacht voor de ambtelijke ondersteuning. Tevens wordt vanuit verschillende leden expertise aangeboden voor de fractie.

Ouderen worden onvoldoende als doelgroep benoemd in het coalitieakkoord en ook niet in de portefeuilleverdeling. Dat is een gemiste kans volgens de leden.

Was er geen andere portefeuilleverdeling mogelijk, VVD en GL krijgen 2 wethouders terwijl ze maar een zetel meer hebben dan PvdA en CDA?

Na deze discussies gaat de ALV akkoord met dit coalitieakkoord en wenst de fractie en wethouder veel succes met hun zware taak in de komende vier jaar.

Jos Theelen
Secretaris PvdA Eindhoven