29 mei 2013

Verslag voorjaarsnota

26 juni 2006
20060626.jpgDat de raadsvergadering van 19 juni over de voorjaarsnota niet tot grote wijzigingen zou leiden stond op voorhand vast. Deze nota had voornamelijk een financieel karakter omdat de  inhoudelijke grondslag ervan ligt in het recentelijk aangenomen coalitieakkoord Eindhoven Eén. Toch waren er een paar politieke discussiepunten die het vermelden waard zijn.

Allereerst de kwestie Bose
(mobiliteitsverhaal oostkant Eindhoven). VVD-er Schut bleef maar volhouden dat door toedoen van het coalitieakkoord de economische ontwikkeling ernstig werd gefrustreerd. Opmerkelijk was dat hij zich meende te moeten opwerpen als de enige echte hoeder van economische belangen. Die weg door het Dommeldal moest er gewoon komen en dat vond het MKB ook! Als fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij nam ik de gelegenheid om al degenen (ook buiten de politiek) die na het verschijnen van het coalitieakkoord meenden te moeten concluderen dat het met de economische ontwikkeling door deze coalitie de verkeerde kant op gaat, te repliceren. Deze coalitie geeft volledige steun aan het Brainportprogramma, vraagt bijzondere aandacht voor het MKB en streeft naar verbetering van het ondernemersklimaat, met de daarbij horende financiële impulsen. Maar tegelijkertijd willen we de economische ontwikkelingen koppelen aan sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. De coalitie hecht veel waarde aan de bereikbaarheid van de stad, want die bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een sterke economie. Het is juist daarom dat wij niet nog jaren willen wachten op mobiliteitsmaatregelen aan de oostkant van Eindhoven. Het gaat hierbij om maatregelen voor de afwikkeling van lokaal en regionaal verkeer. Op basis van eerder genomen besluiten zal er immers weinig concrete verbetering in de bereikbaarheid komen. De huidige financiële plaatjes zullen er eerder voor zorgen dat er voorlopig niets gebeurt. Een eventuele oostelijke randweg gaat namelijk zoveel geld kosten dat de beschikbare 50 miljoen slechts een fractie is. Wij beogen dus door  investeringen in  benuttingsmaatregelen naar voren te halen de bereikbaarheidsproblemen op korte termijn aan te pakken. Nogmaals, we hebben het dan over de afwikkeling van lokaal en regionaal verkeer.
De coalitie heeft oog voor problemen rond Eindhoven met de afwikkeling van bovenregionaal verkeer, maar die moet je dan ook boven regionaal aanpakken en die niet “infietsen” in een discussie over lokaal/regionaal verkeer, zoals de voorstanders van de oostelijke rondweg doen.
Nadat ook PvdA-wethouder van Merriënboer had aangegeven op verschillende (bestuurlijke) niveau’s te werken aan het mobiliteitsvraagstuk steunden bijna alle partijen in de raad deze insteek. De VVD bleef tegen.

Tweede punt: Brainport.
De PvdA was enthousiast over de toezeggingen van de portefeuillehouder economie (burgemeester Sakkers) dat bij de uitvoering van het Brainportprogramma “werkgelegenheid voor velen” speerpunt zou zijn. De burgemeester meldde in dit najaar met concrete uitvoeringsvorstellen, gabaseerd op de zg. Branportnavigator, naar de raad te komen. Dat is de PvdA te snel door de bocht. Wij hebben in het coalitieakkoord expliciet neergelegd dat Brainport een democratisch kader moet krijgen. En de Brainportnavigator, hoewel een mooi boekwerkje, heeft die status niet. Wij willen eerst als Eindhovense raad de bestuurlijke kaders bepalen: wat is het doel van Brainport?  Wat willen we ermee bereiken? Welke (financiële) middelen worden ingezet? Wie gaat daarover? Hoe wordt er teruggekoppeld naar de raad? Het gaat er uiteindelijk om dat de raad nadat zij een visie heeft vastgelegd, zicht heeft en houdt op de Brainportontwikkelingen en deze kan controleren.
 
Derde punt: camera’s.
De inzet van camera’s als middel ter bestrijding van overlast is al jaren een gevoelig politiek onderwerp. Deze week is gebleken dat het vorige college besloten had tot een pilot mbt cameratoezicht, terwijl de burgemeester eerder had toegezegd met de raad een discussie hierover te zullen gaan voeren. Hierbij zou het gaan over doelen, voorwaarden, tijdelijkheid afweging met andere handhavingsmethoden etc.

De PvdA betoogde, wederom aanhakend bij het coalitieakkoord, dat dit niet de bedoeling was: eerst discussie, daarna eventueel plaatsing. Na druk uit de raad (naast PvdA ook SP, GL en VVD) zegde wethouder Mittendorff dit toe. Een motie van de PvdA om nog dit jaar over te gaan tot invoering van een Noodfonds kreeg unanieme steun van de raad. We willen niet langer wachten op de uitkomsten van een algemeen onderzoek naar armoede in Eindhoven, maar nu al een voorziening maken voor acute noodgevallen die buiten allerlei bestaande voorzieningen vallen.
Uiteindelijk werd de Voorjaarsnota 2007- 2010 door een ruime meerderheid van de raad aangenomen, alleen VVD en LPF stemden tegen. Saillant detail: de VVD ging ook niet akkoord met de Jaarrekening 2005 (financieel verslag) terwijl VVD-er Schut in dat jaar deel uitmaakte van het college.
 
Gaby van den Biggelaar
Fractievoorzitter PvdA