12 januari 2011

Verslag Politieke ledenraad

John Willemse: ARBEID EN SOCIALE ZEKERHEID

Wat wil de pvda?

De pvda zet in op groei van het aantal banen door specifiek beleid, een aantal voorgestelde maatregelen zijn:

plan arbeidsgehandicapten

  • er komt 1 regeling voor arbeidsgehandicapten (wsw en wajong) uitgevoerd door de gemeenten.
  • In deze regeling staat centraal dat mensen ondersteuning krijgen bij de begeleiding naar regulier werk.
  • Zoveel mogelijk mensen gaan bij een reguliere werkgever aan de slag, zo nodig met loonkostensubsidie. Hierdoor krijgen ze betaald werk en zijn ze niet meer afhankelijk van een uitkering.
  • Er wordt een quotum ingesteld voor grote en middelgrote bedrijven voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Bedrijven kunnen ook aan dit quotum voldoen door bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan sociale ondernemingen.
  • Als mensen echt niet kunnen werken, krijgen ze een uitkering van 75% van het minimumloon. Wel is er een partnertoets voor degene die minder dan 60% arbeidsongeschikt zijn en voor degene die na hun 27ste jaar instromen.

Afke van Wirdum: Wonen: een betaalbaar huis voor iedereen

De PvdA wil naar een hypotheekrenteaftrek die voor iedereen gelijk is. Daarom wil de partij vanaf 2015 in 22 stappen naar een aftrek van 30%. (nu hangt de aftrek af van je belastbaar inkomen: is dat hoog, dan krijg je tot 52% aftrek; is het laag dan is je aftrek ook laag).

Daarnaast vindt de partij het tijd om weer te gaan bouwen. Middelen om dat te bereiken zijn onder andere startersleningen, het mogelijk maken van sociale koop, een woningfonds (institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, woningcorporaties en overheid investeren in bouwprojecten) en regionale differentiatie van huren( scheefwoners gaan meer huur betalen, maar kunnen wel in de buurt blijven).

In het gesprek kwamen verschillende problemen aan bod: verschillen tussen corporaties, zowel in rijkdom als in beleid; het gebrek aan woningen met een huur tussen 650 en 900 euro, die betaalbaar zijn voor scheefwoners. Kamerlid Jacques Monasch was blij met alle inbreng en had zeker een aantal punten gehoord waarmee hij verder gaat.

Afke van Wirdum: Zorg

Het gesprek in de tweede ronde verliep bij dit onderwerp heel anders dan in de eerste. De kamerleden wilden graag horen hoe we dachten over marktwerking, en waar die wel kan en waar niet. Als gemeenten verantwoordelijk zijn, kunnen er dus ook verschillen tussen gemeenten ontstaan, die voor mensen moeilijk te begrijpen en te aanvaarden zijn. Aan de andere kant kennen gemeenten de plaatselijke situatie en kunnen daardoor beter beoordelen wat nodig is. Ook de rol van de zorgverzekeraars kwam aan bod, die moeten zich ook bemoeien met de kwaliteit van de zorg. De onafhankelijke inspectie is heel belangrijk, zowel voor de kwaliteit als voor de keuzemogelijkheid van de patiënt.
Aan de vraag hoe we meer handen aan het bed kunnen krijgen zijn we door tijdgebrek niet meer toegekomen.

Wim Claasen: Jeugdzorg en het onderwijs

De PvdA wil vooral inzetten op vroegtijdige aandacht, in de directe omgeving. De nadruk moet komen liggen op preventie. Daarvoor moeten er in alle gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin komen, waarin de consultatiebureaus zijn opgenomen. Die CJG’s moeten allemaal een wettelijk basispakket gaan uitvoeren. Bovendien moet op alle scholen schoolmaatschappelijk werk beschikbaar zijn, zodat de leraren hun volledige aandacht aan onderwijs kunnen geven, en de zorgtaken buiten de klas georganiseerd worden.
Het voorstel voor de integrale centra voor Jeugd en Gezin werd enthousiast ontvangen. Het voorstel voor een schoolmaatschappelijk werker op school viel in minder goede aarde; voorkeur werd gegeven aan meer integrale voorzieningen zoals een Brede school en toegankelijke lokale voorzieningen. Diverse aanwezigen noemden voorbeelden van effectieve preventiepraktijken waardoor het beroep op zorg verminderd wordt.

Wim Claasen: Onderwijs Actieplan stapelen

De PvdA wil:
Investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Daarbij staat de leerkracht centraal.
Investeren in talent. Alle scholen moeten tenminste gemengde brugklassen vmbo-tl en havo aanbieden; stapelen moet zonder problemen kunnen; uitval wordt overal bestreden, bijvoorbeeld door beroepsoriëntatie in het VMBO-t en de mogelijkheid een MBO-2 diploma te halen zonder apart VMBO-traject.
Extra onderwijstijd, bijv. in zomerscholen, een zg. voetklas (extra jaar aan het begin van het voortgezet onderwijs), en de mogelijkheid van zittenblijven.
Investeren in aansluiting en doorstroming, bijv. door betere afstemming tussen VMBO en MBO, tussen VMBO en Havo en tussen MBO en HBO.

In de reacties overheersten de begrippen vertrouwen en ambitie. Er werd kritisch gereageerd op de uitdrukking “onderwijs als emancipatie-machine” omdat daarmee de PvdA in de beeldvorming alleen voor de losers staat: het gaat om talentontwikkeling voor iedereen. Dat stelt ook eisen aan alle betrokkenen. Celik gebruikte daarvoor de uitdrukking: Kansen bieden en kansen grijpen.

Na de groepsgesprekken was er nog een plenaire discussie, waar Job Cohen inging op vragen. Ook dit verliep zeer geanimeerd.