29 april 2013

Terugblik congres zaterdag 27 april, Leeuwarden.

PES Delegatie
Vanuit Eindhoven stond ook Ab Oosting op de nominatie om benoemd te worden. Helaas en voor Ab zeer onverwachts bleken er meer kandidaten te zijn waardoor er gestemd moest gaan worden. Na zelfs twee stemrondes viel de uiteindelijke keuze niet op Ab. Dat vinden wij als afdeling natuurlijk zeer jammer en een gemiste kans. De PES-delegatie bestaat nu alleen uit mensen uit de randstad. Dat vinden wij geen goede afspiegeling van Nederland. Zeker de regio Eindhoven en Brabant spelen o.a. economisch een zeer belangrijke rol in Europees verband.

Van Waarde
Inhoudelijk was het zwaartepunt de van Waarde resolutie. Onder bezielende leiding van Monica Sie en de WBS is gewerkt aan een document over de waarden van de PvdA. Ter voorbereiding op het congres was in maart een discussieavond over het van Waarde stuk. Over het algemeen wordt binnen de partij de resolutie als zeer waardevol ervaren. Richting gevend voor de toekomst van de PvdA. Over alle stukken waren zoals gebruikelijk veel moties ingediend. Soms werden de moties ontraden door het partij bestuur, soms overgenomen, of soms toegelicht. In de praktijk haalde maar een enkele motie het. Het congres stemde wel met grote meerderheid in om de koers voor de komende jaren te baseren op de uitgangspunten uit de van Waarde notitie.

Strafbaarstelling illegaliteit
Het zwaartepunt van het Congres vormde uiteraard de discussie over de komende wet om illegaliteit strafbaar te stellen. Sander Terpstra, vluchteling, heeft hier met zijn petitie hard aan getrokken. Maar liefst 7.000 mensen ondertekenden zijn petitie. Er waren diverse moties ingediend door afdelingen, waaronder Eindhoven. Veel moties waren door afdelingen ondersteund. Partijbestuur en fractie hadden vooraf al laten weten dat die moties die strijdig waren met het regeerakkoord ontraden zouden worden. Tijdens het congres, diende het bestuur een extra motie in die de fractie in staat zou stellen met de coalitie tot afspraken te komen terwijl ook recht gedaan werd aan de diepe wens van veel partijgenoten om illegaliteit niet strafbaar te stellen.

Emotie versus ratio
In een vaak emotionele discussie vertelde Sander zijn verhaal, ook anderen vertelden hun verhaal. In de zaal was voelbaar dat de aanwezigen gegrepen werden door de verhalen. De kans dat motie 41 van de afdeling Den Haag (motie 7 van Eindhoven was opgenomen in motie 41) het zou halen nam toe.

Ward en Gerben hebben tijdens het congres nog contact gehad met Judith (via SMS), Yasin en andere lokale afdelingen over ons stemgedrag. We hadden het hier knap lastig mee. Soms felle discussies onderling, leidden uiteindelijk tot de keuze waarmee we besloten om de motie van Den Haag te steunen. Voor de stemming over de motie voerden zowel Martijn van Dam alsmede Hans Spekman op heldere wijze het woord. Het werd duidelijk dat bestuur en fractie worstelen met de aangenomen motie. Op inhoud zijn ze het eens, maar ze voelen ook de druk van het regeerakkoord. Tijdens het congres in Den Bosch hebben we immers met grote meerderheid ingestemd met het regeerakkoord.

De worsteling was helder. Hoe ga je om met principes en kun je compromissen sluiten over mensen? Over een stuk weg kun je nog wel onderhandelen, over mensen niet.

Tot slot vond de stemming plaats. Met een zeer grote meerderheid stemde het congres voor de motie tegen illegaliteit. De aanwezigen volgende hun hart. Illegaliteit past niet binnen de waarden van de PvdA.

In de slotspeech van Diederik Samsom werd duidelijk dat de fractie de motie niet zou kunnen gaan uitvoeren. Woord is woord gaf Diederik Samsom aan, die zeer zeker ook voelde hoe moeilijk zijn antwoord zou vallen. Zijn reactie leidde dan ook in de zaal tot emotionele reacties.

Hoe hebben we ons als afdeling voorbereid?
Kijkend naar de voorbereiding vanuit Eindhoven is dat als wat lastig ervaren. Tijdens een ledenvergadering hebben we de teksten van het congres doorgenomen. Er waren nog weinig moties beschikbaar om een standpunt over in te nemen. Dat maakte dat we als afgevaardigden wat worstelden met ons mandaat. Welke mandaat hadden we meegekregen van de Eindhovense leden? We moeten nadenken hoe we dit in de toekomst beter kunnen doen. Als afgevaardigde een eigen standpunt innemen zonder dekking van de leden, is bij principiële moties en amendementen lastig. Wel hebben we in grote lijnen het gevoel van de afdeling Eindhoven zoveel mogelijk in onze stemmingen laten meewegen.

Terugblik
We kijken terug op een enerverend congres. Iedereen ging moe naar huis, we voelden toch wel een soort van kater. Een breed aangenomen motie, voor de fractie niet uitvoerbaar en die dus ook niet uitgevoerd lijkt te gaan worden. De overeenkomst met Vredeling was helder. Congressen kopen geen straaljagers. Ook wij voelen zeer sterk de ambivalente situatie waar de 2e Kamerfractie mee te maken heeft. Wij wensen het Partijbestuur en de 2e Kamerfractie veel wijsheid toe met de nu ontstane situatie.

Wij hebben in ieder geval de mening van Eindhoven naar eer en geweten vertegenwoordigd.

Ward Overeem
Gerben Welling