8 oktober 2010

Strengere regels moeten stad helpen bezuinigen

Depla noemt het in dat kader ‘ab­surd’ dat op een begroting van in totaal 780 miljoen euro een post onvoorzien van slechts 270.000 eu­ro staat. „ Dat slaat natuurlijk ner­gens op, maar zegt wel iets over de manier waarop het er hier tot nu toe aan toeging.”

Bijkomend voordeel van ‘het aan­halen van de discipline’ is volgens Depla dat de politieke sturing gro­ter wordt. „ Straks is duidelijker en gemakkelijker te zien hoe bepaal­de kosten gedekt worden, waar­door de politiek een beter over­zicht krijgt.” En dát heeft volgens de wethouder weer als voordeel dat de inwoners van de stad beter kunnen zien welke keuzes er wor­den gemaakt. „Want we moeten niet vergeten dat we nog flink wat pijnlijke beslissingen moeten ne­men en daar ook draagvlak voor moeten zien te krijgen. Daar gaan we nog een hele kluif aan krijgen.” In de nieuwe begrotingsregels staat onder meer dat het voortaan gedaan is met de tussentijdse be­grotingswijzigingen. „ Die werden tot nu toe het hele jaar door door­gevoerd”, aldus Depla. Ook dat is voorbij. Wijzigingen in de begro­ting kunnen twee keer per jaar worden doorgevoerd, in twee zoge­noemde tussenrapportages. „Voor wijzigingen op andere momenten moeten wel hele goede argumen­ten bestaan, anders staan we ze niet toe.” Tussentijdse beleidsvoor­stellen van het college van B enW moeten voortaan een compleet dekkingsvoorstel bevatten.

Nieuw is ook dat bezuinigingen voortaan ‘concreet worden inge­boekt’. „Voorheen kon het gebeu­ren dat een bezuiniging alleen op papier bestond, omdat het bedrag als totaal wel was opgelegd, maar er niet specifiek bij werd vermeld wie hoeveel moest bezuinigen. Ook dat kan nu niet meer.”

Een andere nieuwe begrotingsre­gel die Eindhoven gaat hanteren, is dat gereserveerde gelden niet au­tomatisch naar volgende jaren doorschuiven. „ De vanzelfspre­kendheid dat bepaalde zaken tot in eeuwigheid doorlopen, is voor­bij.” Een uitzondering op deze re­gel wordt gemaakt voor meerjarige (investerings)projecten.

Ad de Koning